Názov “Spolu úspešnejší 2021” je názvom projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

PREČO PROJEKT VZNIKOL?

Pandémia Covid – 19 zasiahla okrem iného aj deti a mládež, či už po vedomostnej alebo psychickej stránke. Mnohým nestačilo dištančné vzdelávanie, alebo nemali na to vhodné podmienky, priestor, prípadne školy nemali dostatočné technické zabezpečenie.

Nech už je dôvod akýkoľvek, treba túto problematiku riešiť a pomôcť deťom a  študentom , ktorí to potrebujú, dobehnúť/ zameškané vedomosti a zrušiť rozdiely a priepasti v ich vedomostiach. Keďže školy samotné s touto úlohou zápasia, častokrát nemajú dostatočné personálne kapacity. 

Preto chce ministerstvo aby sa spojili štátne školy s inými vzdelávacími inštitúciami a organizáciami s cieľom skvalitnenia doučovania. Poskytne sa tak priestor mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú témam vzdelávania. 

Táto výzva sa týka predovšetkým stredných škôl, kde absencia vzdelávania ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce. 

MOMENTÁLNE IDE UŽ O DRUHÚ ETAPU

Ministerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021.

Žiadosť sa podáva výhradne v elektronickej podobe, prostredníctvom online formulára – Elektronický formulár žiadosti

KRITÉRIUM PRE ŽIADATEĽOV:

  • dosiahnuté VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať 

Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, je nutné priložiť k elektronickej žiadosti “čestné vyhlásenie žiadateľa. 

Termín na podanie projektu prostredníctvom elektronického formulára je 11. 10. 2021 do 23:59 hod.

Podľa dostupných informácií výška celkových finančných prostriedkov na výzvu je  1.250.000 Eur.

Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený 14. 10. 2021.