Ochrana životného prostredia je veľmi aktuálnym problémov posledných rokov. Aj napriek tomu nevieme definitívne vyriešiť problém odpadu a jeho skladovania. Nezodpovednosť ľudí často krát zachádza do extrémov. Škodlivé látky, ktoré vznikajú pri spracovaní a likvidácii odpadu môžu pri nesprávnej manipulácii zamoriť pôdu, vodu aj ovzdušie.

Každý človek vytvorí v priemere 1 kg odpadu denne.

Odpad je vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa platného zákona.

Pod pojmom skladovanie odpadu rozumieme dočasné uloženie odpadu pred jeho zhodnotením alebo zneškodnením v zariadené na to určenom. Odpadové hospodárstvo SR sa riadi nasledovnou hierarchiou:

 1. Predchádzanie vzniku odpadu

Hovoríme o súbore opatrení, ktoré prijmeme pred tým ako sa samotná látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom. Znižujeme tak:

 • množstvo odpadu prostredníctvom opätovného použitia
 • škodlivé vplyvy odpadu na životné prostredie
 • obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch
 1. Príprava na opätovné použitie

Ide o zhodnocovanie odpadu kedy sa čistením alebo opravou odpad pripraví na opätovné použitie bez akéhokoľvek iného spracovania.

 1. Recyklácia

Recyklácia je prípustná ak nie je možné odpad účelne opätovne využiť. Pod pojmom recyklácia rozumieme každú činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky alebo materiály určené či už na pôvodný alebo nový účel

 1. Zhodnocovanie

Zhodnocovanie je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu

 1. Zneškodňovanie

Odpad je nutné zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Za týmto účelom vznikajú skládky. 

Skládka odpadu je teda miesto, kde je odpad trvale odložený za účelom zneškodnenia. Odpady sa odkladajú na povrch alebo aj pod povrch Zeme.

LEGÁLNE SKLÁDKY

Skládkovanie je najčastejší spôsob ako nakladať s odpadom. Na Slovensku sa vyskytuje 111 legálnych skládok. Existujú prísne normy, podľa ktorých skládka nesmie byť bližšie ako 500 metrov k ľudskému obydliu a bližšie ako 1000 metrov k školskému zariadeniu.

Tieto normy sú však záväzné až od roku 2015. Od tohto roku sa nevytvoril žiaden nový skládkový areál. Vyhláška bohužiaľ nespomína limity pre územné plánovanie a tak sa často stáva, že v blízkosti skládky sa časom usadia ľudia.

Dlhodobý pobyt v blízkosti skládky odpadu negatívne vplýva na zdravie človeka. Chemické procesy totiž pracujú aj dlho po uzatvorení skládok. Preto je takéto prostredie ešte dlhé roky kontaminované.

U ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti skládok sa potvrdil zvýšený výskyt:

 • rakoviny
 • srdcovo -cievnych ochorení
 • ochorení dýchacích ciest
 • rôznych alergií
 • respiračných ochorení

NELEGÁLNE SKLÁDKY

Nelegálne skládky sú problémom na Slovensku aj v zahraničí. Na Slovensku je okolo 6000 nelegálnych skládok. Väčšinou sa nachádzajú v blízkosti cestnej komunikácie a je na nich uložený drobný odpad.

Prečo sú nelegálne skládky nebezpečné?

 • hrozí kontaminácia pôdy a vody
 • únik nebezpečných látok do ovzdušia
 • záber poľnohospodárskej pôdy
 • poškodzovanie lesných  a vodných ekosystémov
 • vybreženie vodných tokov
 • prenikanie inváznych druhov rastlín do krajiny
 • odpad predstavuje pascu pre mnohé živočíšne druhy
 • riziko zranenia detí
 • riziko šírenia rezistentných baktérií
 • znižovanie turistickej atraktivity lokality

Ako postupovať pri odhalení nelegálnej skládky?

Ak máme podozrenie na nelegálnu skládku treba poslať písomný podnet o porušovaní zákona o odpadoch príslušnému okresnému úradu. Podnet musí obsahovať:

 • dátum objavenia skládky
 • presný popis miesta, kde sa skládka nachádza 
 • v ideálnom prípade fotodokumentáciu
 • veľkosť skládky odhadom
 • druh skladovaného odpadu

Ako nájsť vinníka?

Odstránenie čiernej skládky je bremeno samospráv. Aj keď sú skládky nahlásené a zlikvidované, je ťažké nájsť vinníka. Mestá sa preto pokúšajú o preventívne opatrenia:

 • umiestňovanie tabúľ so zákazom
 • umiestňovaní fotopascí na miestach kde skládky pravidelne vznikajú
 • otváranie zberných dvorov
 • umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na verejnosti

DIGITÁLNE RIEŠENIE

Ministerstvo životného prostredia je partnerom projektu TrashOut, ktorého cieľom je odhaľovanie nelegálnych skládok pomocou aplikácie mobilných telefónov.

Aplikácia funguje v dvoch krokoch:

 1. nahlás nelegálnu skládku pomocou aplikácie
 • Enviro-organizácie, miestne úrady a aktívni občania dostanú notifikáciu a tak sa skládka vyčistí rýchlejšie
 1. zorganizuj čistiace podujatie
 • Podujatie organizujú príslušné úrady alebo môžeš aj ty sám. Pomocou aplikácie pozveš všetkých aktívnych dobrovoľníkov

TrashOut pomáha aj správne recyklovať. Ukáže najbližší kôš alebo zberný dvor pre odpad. Koše a zberné dvory si môžeme vybrať na základy typu a veľkosti odpadu. Aplikácia ukáže presnú polohu aj otváracie hodiny.

NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI

Je názov iniciatívy, ktorá zahrňuje celoslovenské aktivity spojené s odpadom a jeho likvidáciou.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie spoločenského povedomia a záujmu o tému odpadu a nelegálnych skládok. Vďaka projektu vznikla sieť aktívnych občanov so záujmom o túto problematiku.

Výstupy projektu:

 • informačné materiály k problematike odpadu
 • vytvorenie internetovej stránky
 • profesionálne prednášky na školách 
 • zapojenie dobrovoľníkov do procesu monitoringu nelegálnych skládok

Projekt vytvára priestor pre výchovno-vzdelávacie aktivity v lokálnom aj regionálnom meradle. Od roku 2013 putuje po školách výstava, ktorá vznikla v rámci tohto projektu. Pomáha vychovávať mladú generáciu a zvyšuje povedomie o vplyve nelegálnych skládok odpadu na životné prostredie, ekonomiku a zdravie ľudí.