Extrémne poveternostné javy a nárast globálnej teploty sú dnes jednými z najväčších výziev, ktorým čelí ľudstvo. Súvisí to s dlhodobými trendmi zmeny klímy, ktoré majú vážne dôsledky pre život na Zemi. Je čas na vážne zváženie a akciu, pretože tieto javy ohrozujú našu planétu a budúcnosť nasledujúcich generácií.

Globálna teplota v priebehu 20. storočia stúpla o 1 stupeň Celzia a očakáva sa, že v tomto storočí bude ďalej stúpať. Tento nárast je spôsobený predovšetkým emisiami skleníkových plynov z ľudských aktivít, ako je spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie a poľnohospodárstvo.

Nárast globálnej teploty má za následok rôzne extrémne poveternostné javy, ktoré majú vážne následky pre ľudí aj životné prostredie

  • Vlny horúčav – Vlny horúčav a zhoršená kvalita ovzdušia vedú k respiračným ochoreniam a úmrtiam. V lete 2023 sme zažili rekordné vlny horúčav v Európe, Severnej Amerike a Ázii, ktoré viedli k tisíckam úmrtí a rozsiahlym lesným požiarom.
  • Sucho – Sucho postihuje stále väčšie oblasti sveta a vedie k zníženiu úrody a nedostatku pitnej vody, čo vedie k ekonomickým stratám.
  • Povodne – Intenzívne dažde a topenie ľadovcov vedú k častejším a silnejším povodniam, ktoré ničia infraštruktúru a obydlia.
  • Hurikány a cyklóny – Tieto silné búrky sa stávajú častejšími a ničivejšími.

Ľudia z oblastí postihnutých extrémnymi poveternostnými javmi sú nútení migrovať do iných oblastí.

Čo môžeme robiť?

Na zníženie emisií skleníkových plynov a spomalenie nárastu globálnej teploty môžeme:

  • Prejsť na obnoviteľné zdroje energie – Slnečná energia, veterná energia a vodná energia sú čisté a obnoviteľné zdroje energie, ktoré neprodukujú skleníkové plyny.
  • Znížiť spotrebu energie – Môžeme to urobiť napríklad šetrením energiou v domácnostiach a na pracoviskách a používaním energeticky efektívnych spotrebičov.
  • Zasadiť stromy – Stromy absorbujú oxid uhličitý z atmosféry, čím prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov.
  • Podporovať politiky na ochranu klímy – Môžeme voliť politikov, ktorí sa zaväzujú k riešeniu zmeny klímy a podporovať organizácie, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám.

Zmena klímy je vážna hrozba pre našu planétu, ale ak sa spojíme, môžeme ju zastaviť. Každý z nás môže prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a k ochrane našej planéty pre budúce generácie.