6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť

Ako ste sa mohli dočítať v prvej časti článku zelená ekonomika a s ňou súvisiace zmeny v hospodárstve všetkých krajín a kontinentov je nevyhnutná pre zachovanie a fungovanie našej planéty pre budúce generácie.

V prvej časti sme si predstavili pár povolaní, ktoré pri tvorbe zelenšej budúcnosti budú zohrávať dôležitú rolu. Takže ak ešte neviete akú školu ísť študovať prípadne hľadáte zmysel života a novú prácu môžete sa inšpirovať aj tu a nájsť si svoj “dream job” a pomôcť životnému prostrediu.

6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť
6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť

V prvej časti článku sme predstavili 2 profesie a teraz si spomenieme ešte 4, samozrejme existuje ešte veľké množstvo ďalších. Nás zaujali práve tieto:

3) OPERATÍVA RECYKLÁCIE A UPCYKLÁCIE

Recyklačné závody boli pôvodne postavené s limitovanou kapacitou, a to aj napriek tomu, že sa stali bežnými či priam nevyhnutnými v našich činnostiach zameraných na udržateľnejší život. 

Vedci a celá spoločnosť už dávno zistila , že recyklácia a upcyklácia je jednou z ciest k zelenej ekonomike

Dennodenne sa vytvára enormné množstvo odpadu preto vedci pracujú na odstránení tohto problému a neustále prichádzajú s novými spôsobmi prekonfigurovania procesu, a s tým súvisí aj vyšší dopyt zamestnancov.

Upcyklácia namiesto recyklácie. Do popredia sa momentálne dostáva upcyklácia, ktorá na rozdiel od recyklácie vytvára produkty a spracúva materiály tak aby im pridala vyššiu hodnotu a kvalitu, zatiaľ čo recykláciou vznikajú predmety s nižšou kvalitou.

Upcyklácia sa dá aplikovať v rôznych sektoroch – priemysel / zefektívnenie prebytku výroby/, potravinársky priemysel, módny priemysel atď.

Štúdia skupiny Circular z roku 2015 zistila, že rozšírenie pracovných miest v obehovom hospodárstve by mohlo zmeniť zamestnanosť . Iba v Spojenom kráľovstve by sa tak mohlo vytvoriť 205 000  pracovných príležitostí.

Navyše sa predpokladá, že tieto pracovné pozície vytvárajú najmenej 9-krát viac pracovných miest ako tie na skládkach a v spaľovniach.

4) HYDROENERGETICKÝ TECHNIK

Zásoby doterajších zdrojov energie na svete budú v najbližších desaťročiach vyčerpané. Krajiny Európskej Únie sa preto  zaviazali do roku 2020 zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na 20 %. Stále naliehavejšie vystupuje aj v Slovenskej republike do popredia otázka zabezpečenia dostatočného množstva a kvality energie.

Celosvetovo sa 17 percent energie dodáva z vodných zdrojov, ale cesta k vytváraniu pracovných miest nebola vždy jednoduchá.

Boom v hydro energetickom priemysle  vidíme už od roku 2010, priemyselným odvetviam však trvalo nejaký čas, kým sa prispôsobili, pretože ide o jednu z nákladnejších aktualizácií zelenej energie.

Rast v tomto priemysle je v porovnaní s inými ekologickými projektmi prospešný viac pre vidiecke komunity ako pre obyvateľov miest. Je to spôsobené tým, kde sa nachádza väčšina európskych vôd – mikroelektrické priehrady sú toho skvelým príkladom, kde sú spoločenstvá vďaka tomu schopné získavať zvýšené elektrické pokrytie.

Pracovné miesta v tejto oblasti zahŕňajú všetko od vývoja vlnových technológií po prevádzkové riadenie vodných elektrární, možnosti sú tak rozmanité.

6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť
6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť

5) TECHNIK ÚDRŽBY BIOPLYNU

Bioplyn bude v budúcnosti zastávať stále významnejšiu rolu vo výrobe elektriny, tepla a plynu. Aj keď ide o menej lukratívny podnik ako niektoré z ďalších priemyselných odvetví na tomto zozname, pomaly, ale isto sa stáva oporou obehového hospodárstva. Je to zmierňovač zmeny klímy, ktorý treba brať viac do úvahy.

Bioplyn je obnoviteľné palivo vyrobené rozkladom prírodných produktov – bioodpad, hnoj a iné poľnohospodárske zvyšky. 

Vzniknutý bioplyn je potom možné premeniť na elektrickú energiu, dodávky plynu do rozvodných sietí, alebo ako palivo pre motorové vozidlá.

 Pokiaľ ide o ekologické pracovné miesta, proces získavania bioplynu z obnoviteľných surovín a biogénnych odpadov si vyžaduje stále viac pracovných síl.

Využívať sa bude hlavne v poľnohospodárstve ako vynikajúci, spoľahlivý a udržateľný nástroj na udržanie obživy.

Plánovanie, stavba, servis a údržba bioplynových staníc si vyžaduje odborný ľudský kapitál.

6) ZELENÉ STAVBY

Stavebné odvetvie je zodpovedné za 36% európskych emisií CO2, čo je problém, ktorý sa snaží riešiť mnoho stavebných spoločností. Klimaticky neutrálna Európa nemôže existovať bez budov neutrálnych z hľadiska klímy. Stavebný fond na celom kontinente je všeobecne starý, energeticky neúčinný a dokonca nezdravý kvôli problémom s kvalitou ovzdušia.

Zelené budovy sa stavajú s cieľom efektívne využívať zdroje či už energetické, prírodné, personálne a spoločenské. Celý proces – výber projektu, výber pozemku, výstavba , prevádzka a údržba, kvalita stavby, materiál použitý na výstavbu, prípadná renovácia budovy, by mal brať ohľad na životné prostredie ako aj na zdravie okolitej komunity.

 Dodatočné vybavenie domov s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť– vody, energie, plynu,je samo o sebe celým podnikaním, od ktorého sa očakáva, že v nadchádzajúcich rokoch zaznamená boom. Zahŕňa to lepšiu izoláciu, odvodňovacie systémy a znižovanie nákladov, limitovanie odpadu, znečistenia.

Celý proces transformácie stavebného odvetvia si vyžaduje aj zvyšovanie produktivity zamestnancov a vznik nových pracovných miest.