Ľudské práva boli jednou z kľúčových oblastí, na ktoré sa zameriaval programový dokument koalície PS/SPOLU pred parlamentnými voľbami 2020.  

Kapitole s názvom “Ľudské práva a občianska spoločnosť” sa venovala súčasná predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Biháriová spolu s Katarínou Macháčkovou, Vierou Dubačovou, Simonou Petrík a Martinom Vavrinčíkom. 

“Ľudské práva chápeme ako základný stavebný kameň nevyhnutný na budovanie súdržného Slovenska,”

uvádza sa na začiatku kapitoly, v ktorej sa PS/SPOLU zasadzovala o to, aby sloboda, rovnosť, spravodlivosť a ochrana ľudskej dôstojnosti boli vždy kľúčovými podmienkami pri všetkých prijímaných opatreniach.  

Liberáli sľubovali, že budú bojovať proti akejkoľvek forme útlaku a znevýhodňovania kvôli sociálnej vrstve, pôvodu, zdravotného stavu, veku, pohlavia, národnosti či sexuálnej orientácii.  

Toto všetko podľa svojho volebného programu chceli dosiahnuť zriadením nového Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR. 

Kapitola o ľudských právach sa skladá z piatich hlavných podkapitol:  

  1. Lepšie riadenie agendy ľudských práv 
  2. Opatrenia pre odolnú spoločnosť a obranu demokracie 
  3. Opatrenia pre súdržnú spoločnosť 
  4. Opatrenia za rovnoprávnu spoločnosť 
  5. Opatrenia pre angažovanú spoločnosť 
bod zlomu - ludske prava

Lepšie riadenie agendy ľudských práv 

V tejto časti PS/SPOLU avizuje zavedenie Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR, ktorého kľúčovou úlohou mala byť koordinácia oblastí integrácie a sociálneho postavenia Rómov, občianskej spoločnosti, obrany demokracie a sociálnych ľudských práv seniorov, zdravotne ťažko postihnutých či chudobných. 

Novinkou mal byť aj tzv. kompetenčný audit kontrolujúci inštitúcie v oblasti ochrany práv a najmä prepojenie dotknutých občanov so štátnym orgánom. Audit mal tiež pomôcť zvýšiť mieru odhaľovania diskriminačných praktík.  

S tým sa spája silnejšia ochrana proti diskriminácii rekonštrukciou Slovenského národného strediska pre ľudské práva a tiež zmena antidiskriminačného zákona, ktorá mala priniesť nárok na finančnú náhradu nemajetkovej ujmy. 

Opatrenia pre odolnú spoločnosť a obranu demokracie 

Tu sa program zameriava na boj proti extrémistickej a antisystémovej scéne a šíreniu nepravdivých manipulatívnych informácií, ktoré majú jediný cieľ – oslabiť dôveru v autority, inštitúcie, fakty a destabilizovať základné piliere demokracie.  

V gescii Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR malo vzniknúť Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie, ktoré by sa tejto téme naplno venovalo.  

Opatrenia pre súdržnú spoločnosť 

Táto podkapitola sa podrobne venuje všetkým krokom a aktivitám, ktoré PS/SPOLU plánovalo urobiť na podporu všetkých akokoľvek diskriminovaných alebo vyčleňovaných občanov Slovenskej republiky.  

Starať sa o to malo taktiež Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR, ktoré malo riadiť a koordinovať aj mechanizmy realizácie inkluzívnych politík. 

Spadá sem sociálna práca v komunitách, vzdelávanie od raného detstva, podpora mimo školy, zabezpečenie dôstojného bývania, dostatočná zdravotná starostlivosť, lepšie služby zamestnanosti, antidiskriminačné opatrenia na pracovisku, zlepšenie sociálnych politík, boj proti rasovej nenávisti a ochrana pre dezinformačným obsahom podporená kvalitným vzdelávaním.  

Opatrenia za rovnoprávnu spoločnosť 

Či už na trhu práce, pri vzdelávaní alebo prístupe k bývaniu, nie vždy v našej krajine platí rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie. Napriek tomu sa však veľmi zriedka objavujú žaloby a súdne konania tohto druhu.  

Týka sa to často aj žien, ktoré sú často diskriminované najrôznejšími spôsobmi a napr. pretrvávajúci rozdiel v odmeňovaní za rovnakú prácu na Slovensku dosahuje 9 %. Práve preto sa vo svojom programe PS/SPOLU chcelo zamerať aj na ochranu práv žien.  

Presadzovať to plánovali opatreniami pre rovnosť v ekonomických právach, ochranou dôstojnosti a telesnej integrity žien, ale aj zavedením tzv. životných partnerstiev pre páry opačného aj rovnakého pohlavia, ktoré by umožňovali ľuďom žiť oficiálne žiť spoločný život aj bez inštitútu manželstva.  

Opatrenia pre angažovanú spoločnosť 

Moderná a uvedomelá spoločnosť sa angažuje a podieľa na tvorbe verejnej politiky. Na to však musia mať občania vytvorený inštitucionálny aj legislatívny priestor, aby zároveň mohli ovplyvňovať aj rozhodovacie procesy v krajine. 

Táto oblasť, samozrejme, zahŕňa aj mimovládne organizácie, ktoré však na Slovensku pôsobia v prostredí, ktoré nie je ideálne na plnenie ich cieľov.  

Liberáli preto plánovali posilniť spoluprácu platforiem občianskeho sektora a štátu, zlepšiť celkové podmienky pre občiansku spoločnosť, zjednodušiť petičné akcie i znížením kvóra zo 100.000 na 50.000 a napokon podporiť finančnú udržateľnosť.