Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

DIGITÁLNE SLOVENSKO

Predražená informatizácia a slabo fungujúce elektronické služby pre občanov a občianky sú notorickým symbolom zlyhania štátu v oblasti modernizácie Slovenska.

Ani kvalita štátnej digitálnej infraštruktúry a systémov, ani komfort a zmysluplnosť online služieb pre verejnosť nedosahujú požadovanú úroveň. O primeranej hodnote za peniaze v oblasti megalomanských IT projektov nehovoriac.

Zažili sme už viacero pokusov o reštart a zásadné zlepšenie eGovernmentu a digitálnych služieb, ktoré štát poskytuje občanom a občiankam alebo zaobstaráva pre svojich zamestnancov – úradníkov a úradníčky. Veľkou výzvou je neopakovať chyby, pre ktoré to doteraz vždy zlyhalo. Poučiť sa z nich a začať to robiť poriadne.

Byť úspešný a obstáť v tejto výzve je možné len vtedy, ak nechýba vôľa robiť to poriadne. Čerpanie EÚ fondov v oblasti IT nemôže byť cieľom, ako to bolo doteraz, ale musí byť prostriedkom na realizáciu dobrých a užitočných IT projektov vo verejnej správe. Politický líder či líderka musia pre dosiahnutie úspechu zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje na strane štátu (IT architekti a architektky, analytici a analytičky, developeri a developerky), bez ktorých reštart ostane opäť len na papieri. Štátni úradníci a úradníčky sa musia stať adekvátnym partnerom pre dodávateľov.

Na dosiahnutie bodu zlomu je nevyhnutné zabezpečiť súlad legislatívy a legislatívneho procesu s modernizačnými projektmi. Čo sa dá vyriešiť dobrými zákonmi, netreba potom programovať. Musíme odstrániť rezortizmus, zjednotiť a centralizovať agendu štátneho IT, ktorú má v právomoci Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, ministerstvo vnútra aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, pod jednu strechu.

Rozumná, premyslená a úspešná digitalizácia štátu nemusí zvýšiť iba kvalitu služieb občanom a občiankam, podnikateľom a podnikateľkám. Môže sa stať významným impulzom pre ekonomiku, inovácie a služby založené na dostupných verejných dátach. Súbežne s reformou verejnej správy zameranej na skvalitňovanie verejných inštitúcií a rozširovanie elektronickej komunikácie ponúkne občanom a občiankam navyše efektívnejšie, intuitívnejšie a lacnejšie riešenia.

Našou víziu je využiť informatizáciu a reformu štátneho IT na to, aby sme výrazne znížili byrokraciu pre občanov a občianky v rôznorodých životných situáciách, ale zároveň aby sme pomohli robiť lepšiu a efektívnejšiu prácu štátnym úradníkom a úradníčkam. Musíme vybudovať dôveru a posilniť motiváciu na používanie elektronických služieb štátu prostredníctvom reálnych užitočných aplikácií, úspor času a peňazí.

Vytvoríme podmienky na zvýšenie využívania internetových služieb a integrácie digitálnej technológie pre občanov a občianky aj pre firmy na úroveň rebríčka v prvej polovici krajín EÚ podľa indexu DESI – The Digital Economy and Society Index (elektronický obsah, komunikácia a online operácie, digitálne podnikanie, elektronické obchodovanie) do roku 2025.

 1. DIGITALIZÁCIA V SLUŽBÁCH OBČANOV A OBČIANOK

1.1. Kvalitné digitálne služby
 • Štandardizujeme kontakt občana a občianky so štátom s využitím občianskeho preukazu s čipom, ktorý by mal byť jediným potrebným dokumentom a dokladom na komunikáciu so štátom. Verejné inštitúcie nebudú vyžadovať od občanov a občianok žiadne informácie a dokumenty, ktoré sa nachádzajú v inom systéme verejnej správy. Občiansky preukaz rozšírime o ďalšie možnosti používania (MHD karty, vodičský preukaz, autentifikácia do internetového bankovníctva).

 • Zameriame sa na rozvoj prioritných služieb. Štát oficiálne zverejnil okolo 2000 elektronických služieb, z ktorých sa drvivá väčšina nepoužíva. Investovať do služieb, ktoré ročne využijú dvaja občania, nie je ekonomické ani racionálne. Budeme klásť dôraz na to, aby najpoužívanejšie životné situácie a elektronické služby boli najjednoduchšie a najefektívnejšie. Okrem digitálneho riešenia a užívateľského pohľadu je potrebné, aby sa procesy a životné situácie zjednodušovali aj legislatívne.

 • Budeme budovať a rozvíjať proaktívne elektronické služby. Občana a občianku budú upozorňovať na situácie a povinnosti, ktoré ich čakajú, alebo budú požadované úkony automaticky vykonávané v súlade so zákonom. Zároveň budú pomáhať a znižovať administratívnu záťaž (napríklad predvyplnenými formulármi z dostupných údajov).

 • Zavedieme možnosť povoliť verejným inštitúciám sťahovať platby inkasom. Namiesto toho, aby verejné inštitúcie posielali upomienky, budú s mesačným predstihom posielať príkaz na inkaso.

 • Pre ľudí menej digitálne zdatných zlepšíme podporu prostredníctvom klientskych centier alebo podpory na diaľku (call centrá, chatboty).

1.2. Audit štátnych technológií
 • Urobíme nezávisle audity využívaných štátnych technológií, aby sme zistili kvalitu a stav štátneho IT (čo štát kúpil, čo bolo skutočne dodané). Identifikujeme služby, ktoré fungujú a tie, ktoré nefungujú. Urobíme audit vlastníckych práv. Nebudeme váhať nad rušením projektov, ktoré neprinášajú potrebný prínos a súčasne sú nerentabilné.

 • Zastavíme a prehodnotíme IT projekty schválené riadiacimi orgánmi, pri ktorých ešte neprebehlo verejné obstarávanie s cieľom predísť korekciám zo strany EÚ. V poslednom období sa počet schválených projektov v rozsahu 20 až 80 miliónov eur významne zvýšil. Práve tieto projekty budú čeliť riziku korekcií, pretože nie sú výsledkom kvalitnej prípravy, ale snahy pred voľbami dočerpať zdroje z EÚ.

 • Nezávisle a transparentne vyberieme prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry so zameraním na projekty, kde skutočná súťaž nikdy neprebehla. Štátu v nich utekajú významné finančné zdroje a kvalita služieb je často na nízkej úrovni.

1.3. Motivovaní zamestnanci a zamestnankyne
 • Zlepšíme podmienky, aby sme motivovali IT zamestnancov a zamestnankyne pracovať vo verejnom sektore. Okrem konkurenčných platových podmienok a zlepšenia manažmentu zavedieme jasné etické pravidlá na prácu v štátnom IT.

 • Vytvoríme interné tímy programátorov a programátoriek, dizajnérov a dizajnérok, expertov a expertiek na legislatívu, aby dokázali štartovať testovacie projekty. Vytvorenie tímov a agentúry po vzore GDS (Veľká Británia) alebo 18F (USA).

 • Posilníme pozíciu štátneho architekta či architektky informačných systémov ako spôsob prekonania rozdrobenosti, izolovanosti, duplicít a chýbajúcej koordinácie v štátnom IT. Štátny architekt či architektka by mal právo byť aktívne informovaný o verejných obstaraniach, disponovať právom veta na verejné obstarávania v oblasti IT a právom vyžadovať odpovede a zdôvodnenia postupov v tvorbe informačného systému.

 • Budeme podporovať ministerstvá a iné organizácie, aby mali svojich digitálnych a IT lídrov a líderky, ktorí by im pomáhali koordinovať aktivity s centrálnou časťou a zároveň vedeli podporovať rast ministerstiev aj v tejto oblasti.

 1.  PROJEKTY PO NOVOM

2.1. Nižšie náklady, menej času

Pripravíme podmienky na prototypový spôsob dodávky informačných systémov. Tvorba informačných systémov dospela k tzv. agilným metódam, v ktorých sa proces dodania nedelí na tradičné fázy analýza – implementácia – testovanie. Napriek tomu sa väčšina štátnych IT zákaziek dodáva práve takto. Dôsledkom je množstvo zmien a úprav po nasadení do prevádzky. V prototypovom prístupe sa koncoví používatelia a používateľky zúčastňujú na tvorbe informačných systémov od prvých fáz implementácie.

 • Vytvoríme mechanizmus povinnej účasti skutočných koncových používateľov a používateliek na testovaní informačných systémov. Pre väčšie projekty zavedieme povinnosť testovania treťou stranou na základe transparentného výberu.

2.2. Efektívnejšia prevádzka
 • Posilníme a sfunkčníme strategické riadenie informatizácie pod jednou strechu na Úrad vlády SR (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, NASES, príslušné činnosti z ministerstva vnútra).

 • Vybudujeme strategickú architektúru verejnej správy prostredníctvom integrácie systémov a efektívnejšieho fungovania štátneho cloudu. Súčasný stav je neuspokojivý, napriek preinvestovaným stovkám miliónov eur sú výsledky slabé.

 • Tam, kde je to z bezpečnostného hľadiska možné i efektívnejšie, bude umožnené používať aj verejné cloudy iných služieb (predovšetkým v rámci testovania).

 • Spojíme rozdrobené telekomunikačné infraštruktúry štátu pod jedného prevádzkovateľa. Optické siete v súčasnosti prevádzkuje niekoľko štátnych subjektov ako NASES, NDS, ŽSR bez jasnej vízie a cieľa.

 • Vytvoríme priestor na prípadnú zmenu zhotoviteľa aj pre existujúce systémy v prevádzke. Ak bol softvér dodávaný na mieru objednávateľovi, ktorý sa na jeho tvorbe aktívne podieľal (počas analýzy a testovania), nemôže byť autorstvo prisudzované výhradne zhotoviteľovi. V tomto zmysle upravíme zle nastavený autorský zákon.

 • Spresníme podmienky odovzdania zdrojových kódov. Súčasná vyhláška upravujúca nutnosť odovzdania zdrojových kódov softvéru na mieru objednávateľovi je problematická, pretože väčšina dodávateľov odovzdáva kódy v nepoužiteľnej forme.

 • Zavedieme a budeme dôsledne vymáhať jednotnú štruktúru dokumentácie a výstupov. V súčasnosti má každá organizácia, dodávateľ a projekt inú formu výstupov. Často chýba základná dokumentácia (objednávateľ ju nepožadoval).

2.3. Bezpečné a užitočné dáta
 • Sprístupníme bez obmedzení všetky voľné dáta, ktoré budú dôležité pre rozvoj ekonomiky, inovatívne riešenia a verejné politiky. Zabezpečíme kvalitné otvorené dáta (open API, open DATA) pre verejný aj súkromný sektor. Odstránime nepresnosti nazbieraných dát pomocou referenčných databáz a zvýšime tak ich kvalitu.

 • Budeme podporovať digitálne zručnosti pre deti, dospelých a starších. Spustíme cielené projekty na každú cieľovú skupinu, napríklad vo verejných knižniciach a v spolupráci so školami po celom Slovensku.

 • Oddelíme vládnu sieť GOVNET od vplyvu súkromných firiem, ktoré môžu získavať nestrážený prístup k citlivým údajom občanov a občianok, ako aj k dátam štátnych zamestnancov a zamestnankýň.

 • Zamedzíme prístup súkromných firiem k citlivým dátam občanov a občianok. Ochranu údajov štát nemá pod kontrolou, keďže nemá prístup k vlastným prevádzkovým IT systémom v správe súkromných firiem.

 • Vytvoríme platformu inovačných stratégií, na ktorej by spolupracovali univerzity a vysoké školy aj komunity z rôznych prostredí. Štát by takýmto spôsobom prizýval komunity, školy a študentov k zaujímavým IT projektom a zároveň sekundárne podporoval rozvoj a výskum (pozrite aj kapitolu VZDELÁVANIE).

 • Vybudujeme strategické partnerstvá s kľúčovými svetovými spoločnosťami. Okolité štáty aj medzinárodné firmy priamo uzatvárajú partnerstvá s významnými výrobcami, aby znížili ceny pri nákupe.

2.4. Podpora úradníkom a úradníčkam
 • Zlúčime a zjednotíme podporu pre poskytovateľov služieb (spoločné call centrum pre úradníkov a úradníčky). Prevádzkovatelia informačných systémov nemajú medzi sebou žiaden zmluvný vzťah a ich centrá podpory (ak existujú) presúvajú problémy na iné inštitúcie. V súčasnej praxi sa preto stáva, že vzniknutý problém nemá kto riešiť, respektíve sa k povinnosti riešiť ho nikto nehlási.

 • Vytvoríme vzdelávací obsah pre realizované IT projekty a tým zabezpečíme ich dlhodobú udržateľnosť (Digitálne učivo na dosah).

 1. MODERNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

3.1. Telekomunikačné služby a internet
 • Zvýšime mieru využívania internetových služieb a integrácie digitálnej technológie pre občanov a pre firmy na úroveň rebríčka v prvej polovici krajín EÚ podľa indexu DESI (elektronický obsah, komunikácia a online operácie, digitálne podnikanie, elektronické obchodovanie) do roku 2025.

 • Zvýšime mieru pripojenia na vysokorýchlostný internet a jeho využitie pre digitálne služby na úroveň rebríčka v prvej polovici krajín EÚ podľa indexu DESI do roku 2025.

 • Vytvoríme cenovú mapu vysokorýchlostného pripojenia pre Slovensko a návrh riešenia pre oblasti s cenovo nedostupným pripojením. Zavedieme štátnu podporu vysokorýchlostného pripojenia do oblastí, ktoré nie sú pre poskytovateľov rentabilné.

 • Spustíme informačnú kampaň o možnosti výberu poskytovateľa pripojenia pre občanov a občianky v mieste ich bydliska na webovej stránke regulátora. Doplníme obsah a zlepšíme jeho aktualizáciu tak, aby pokrýval všetkých poskytovateľov.

 • Presadíme štátnu podporu rozšírenia vysokorýchlostného internetového pripojenia 5G do všetkých okresných miest a podporu rozšírenia mobilnej siete pre Internet vecí (IoT).

Gestori kapitoly

Michal Truban

Martin Vician

Pavel Nechala

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.