Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

ĽUDSKÉ PRÁVA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

Ľudské práva chápeme ako základný stavebný kameň nevyhnutný na budovanie súdržného Slovenska.

Preto sa budeme zasadzovať o to, aby boli ľudské práva integrálnou súčasťou všetkých vládnych politík. Aby hodnoty ako sloboda, rovnosť, spravodlivosť a ochrana ľudskej dôstojnosti boli spoločným menovateľom pre všetky prijímané opatrenia.

Súčasťou implementácie hodnôt ľudských práv bude odstraňovanie všetkých foriem útlaku a znevýhodnení spôsobených sociálnym pôvodom, materiálnym nedostatkom, zdravotným stavom, vekom, pohlavím, národnosťou či sexuálnou orientáciou. Pretože iba vtedy môže byť Slovensko skutočne súdržnou krajinou, ak sa ľudská dôstojnosť nestáva výsadou.

 1. LEPŠIE RIADENIE AGENDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Účinnému presadzovaniu a ochrane ľudských práv na Slovensku bráni roztrieštené a často iba symbolické riadenie bez kompetencií a schopnosti ovplyvňovať politické rozhodnutia, legislatívu či verejnú diskusiu. Plnenie úloh z akčných plánov cielených na podporu a ochranu ľudských práv je v skutočnosti redukované na formálne výkazníctvo, a to aj vo vzťahu k odpočtom plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov.

Je preto nevyhnutné zabezpečiť centrálne riadenie agendy ľudských práv na úrovni vlády, ktoré bude schopné plniť úlohu nadrezortnej koordinácie politík ľudských práv. Prispeje tým k skutočnému plneniu jednotlivých záväzkov a cieľov. Praktickým dôsledkom bude aj vytvorenie priestoru na politické líderstvo v téme ľudských práv, ktorá dlhodobo stojí na okraji politického záujmu.

1.1. Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR
 • Kľúčovou úlohou ministerstva bude nadrezortná koordinácia politík najmä v prierezových oblastiach, ktoré nemajú dostatočné inštitucionálne zázemie, respektíve ani jedno z existujúcich ministerstiev nie je vybavené dostatočnými právomocami.

 • Ide najmä o oblasti integrácie a sociálneho postavenia Rómov a Rómok, občianskej spoločnosti, obrany demokracie a koordinácie verejných politík v oblasti sociálnych ľudských práv (seniori a seniorky, ZŤP, ľudia ohrození chudobou a ďalší).

1.2. Kompetenčný audit 
 • Cieľom auditu inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany práv bude zosúladiť ich pôsobenie a zabezpečiť občanom a občiankam jednoznačný kontaktný bod na riešenie ich sporov so štátnym orgánom.

 • Vykonáme aj audit činnosti a posilnenie odborných kapacít špecializovaných inšpekčných orgánov s cieľom zvyšovania miery odhaľovania diskriminačných praktík.

1.3. Silnejšia ochrana proti diskriminácii
 • Na základe auditu vo vzťahu k Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva budeme presadzovať dokončenie jeho rekonštrukcie s cieľom zabezpečiť právnu pomoc a zastupovanie poškodených v konaní o antidiskriminačných sporoch.

 • Predložíme návrh na zmenu Antidiskriminačného zákona na zakotvenie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

 1. OPATRENIA PRE ODOLNÚ SPOLOČNOSŤ A OBRANU DEMOKRACIE

Západný svet vrátane Slovenska zvádza boj o udržanie demokracie. Konkurentom sa stáva populistická antisystémová revolta ponúkaná extrémistickými silami. Stupňuje sa dezintegrácia spoločnosti, ktorá si spája rýchly a nepredvídateľný proces technologických a ekonomických zmien s pocitmi neukotvenia a osobného ohrozenia. Spoločnosť je zraniteľná a ohrozená manipuláciami, ktorých účelom je destabilizovať základné piliere demokracie.

Aktéri extrémistickej a antisystémovej scény napĺňajú tento cieľ podkopávaním dôvery vo vedecké autority, štátne aj neštátne inštitúcie a v procesy kritickej verifikácie spoločenských a politických udalostí. Najčastejšie využívaným nástrojom je cielené šírenie dezinformácií. Našou ambíciou je vytvoriť inštitucionálne, legislatívne a politické podmienky na budovanie odolnosti spoločnosti proti hrozbám, ktoré majú potenciál podkopať demokratické zriadenie alebo redukovať štandardy ľudských práv.

2.1. Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie
 • Vzhľadom na to, že táto téma v súčasnosti nie je centrálne koordinovaná ani nedisponuje inštitucionálnym zázemím, bude centrálne riadená novozriadeným Ministerstvom pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR.

 • V jeho gescii bude zriadená sekcia s názvom Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie (podrobnejšie v kapitole HYBRIDNÉ HROZBY A DEZINFORMÁCIE).

 1. OPATRENIA PRE SÚDRŽNÚ SPOLOČNOSŤ

Súčasťou presadzovania hodnôt ľudských práv je aj odstraňovanie všetkých foriem útlaku a znevýhodnení spôsobených sociálnym statusom a materiálnym nedostatkom. Zvlášť ak je jedným z dôvodov sociálnej nespravodlivosti etnická či národnostná príslušnosť, zdravotné znevýhodnenie či vek.

Vnímame naliehavosť podpory sociálnych ľudských práv pre všetkých občanov a občianky Slovenska, u ktorých materiálny nedostatok, nedôstojné pracovné podmienky, rodinný či zdravotný stav podkopáva možnosť sebarealizácie a negatívne ovplyvňuje vnímanie vlastnej dôstojnosti. Tento cieľ budeme napĺňať osobitnými opatreniami obsiahnutými v programovej oblasti zameranej na podporu sociálnych práv (pozri v kapitole ZAMESTNANOSŤ, ZDRAVÉ SLOVENSKO, ROZVOJ REGIÓNOV, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE).

Pri budovaní súdržnej spoločnosti nemožno opomenúť historicky nepriaznivé sociálne postavenie časti rómskej menšiny, nenávistne prejavy voči Rómom a Rómkam v občianskom či v politickom diskurze, ako aj dlhodobo narušený vzťah medzi časťou majority a časťou rómskej menšiny. V záujme budovania súdržnej spoločnosti je nevyhnutné zlepšenie životných podmienok časti rómskej menšiny žijúcej v marginalizovaných vylúčených komunitách. Opatrenia si vyžiadajú sústredenú a koordinovanú činnosť a zmiernenie kompetenčných priepastí medzi štátom a samosprávami s cieľom podporiť obce v integračných zámeroch. Zároveň treba korektne uviesť, že vymenované opatrenia nie je možné uspokojivo realizovať len v rámci jedného volebného obdobia – na dosiahnutie výsledkov je nevyhnutná ich dlhodobá kontinuita.

Chceme posilniť ochranu a rešpekt väčšiny voči kultúrnym prejavom všetkých národnostných menšín, najmä podporiť vzťah a dialóg väčšiny a menšín, ktorý povedie ku trvalej vzájomnej komunikácii a k posilneniu spoločenskej súdržnosti.

3.1. Riadenie a koordinácia politík
 • Realizáciu prierezových integračných politík v jednotlivých oblastiach bude koordinovať Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR.

 • Zvážime vytvorenie mechanizmu cielenej podpory samospráv pri realizácii inkluzívnych politík, a to finančnej, metodickej a obsahovej.

3.2. Sociálna práca v komunitách
 • Sociálna práca je kľúčová forma sociálnej intervencie a podpory v marginalizovaných rómskych komunitách. Vyžaduje si však sprehľadnenie projektov s viacerými druhmi asistenčných profesií, zmapovanie duplicitných výkonov, špecializáciu s dôrazom na synergie. Pilotne overené programy je potrebné normatívne i finančne štandardizovať a stabilizovať.

 • Sociálna práca v tomto prostredí by mala mať osobitné štandardy a definované výkony najmä pre oblasť komunitnej práce, dennej sociálnej intervencie v komunitách, pre asistenciu pri starostlivosti o dieťa a rodičovskej spolupráci so vzdelávacím zariadením, pre trh práce, bývanie, pre vnútornú bezpečnosť a prevenciu, pre prácu s drogovo závislou mládežou a asistentov a asistentky zdravia.

3.3. Vzdelávanie od raného detstva
 • Vytvoríme plán ranej starostlivosti o deti, napríklad programy na podporu rodičovských kompetencií a podnetnosti domáceho prostredia.

 • Navrhneme zrušiť nultý ročník a zavedenie garantovanej predškolskej výchovy, postupne až pre dieťa vo veku troch rokov, spolu s budovaním kapacít materských škôl a nárokovateľnosťou špecifických pedagogických pracovníkov a asistentov.

 • Budeme sa usilovať o cielenú podporu desegregácie rómskych detí vo vzdelávaní na úrovni miest a mikroregiónov tak, aby ich podiel nepresahoval viac ako 20 % na školách a v triedach.

 • Navrhneme zmeny v školských predpisoch (redefinícia sociálne znevýhodneného prostredia, vylúčenie IQ testov ako diagnostického nástroja, prehodnotenie zvýšeného normatívu pre špeciálne školy).

 • Zabezpečíme poskytovanie komplexných sociálnych štipendií od stredného školstva. Realizáciu tohto opatrenia by mala sprevádzať reforma školstva vrátane stredného odborného a duálneho vzdelávania (pozrite kapitolu VZDELÁVANIE).

3.4. Podpora mimo školy
 • Podporíme mentoringové a tútoringové programy a rozvoj voľnočasových aktivít. Podporíme programy druhej šance a zamestnanosti pre osoby, ktoré nie sú ani zamestnané, ani študujúce, ani v podporných tréningových programoch (NEET), obzvlášť dievčat s podpornou sociálnou asistenciou, cestovným, flexibilným príspevkom na presťahovanie sa za prácou.

 • Podporíme programy emancipácie rómskych dievčat a žien (napríklad čitateľské kluby Your Tale, zaangažovanie rómskych žien a mužov do vzdelávania na školách a v škôlkach, programy zamestnanosti cielené na ženy).

3.5. Dôstojné bývanie
 • Budeme podporovať programy vysporiadania pozemkov a prípravu infraštruktúry pre samosprávy a projekty výstavby sociálneho nájomného bývania (viac v kapitole DOPRAVA, časť nájomné bývanie).

 • Vytvoríme program na legalizáciu existujúcich technicky vyhovujúcich obydlí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

 • Budeme pokračovať v pilotných programoch (prestupné bývanie, mikropôžičky na individuálnu svojpomocnú výstavbu) s podporou verejných zdrojov.

 • Navrhneme zvýšenú legislatívnu ochranu pred núteným vysťahovaním.

 • Budeme vytvárať podmienky pre krízové intervencie v oblasti bývania v prípade živelných alebo iných ohrození zdravia a života.

3.6. Ochrana zdravia
 • Budeme realizovať programy na zavedenie odpadového hospodárstva v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, prístupu k pitnej vode a spracovania odpadových vôd.

 • Naštartujeme systematizáciu a stabilizáciu programov zdravotnej osvety prostredníctvom terénnych pracovníkov a pracovníčok, vrátane ich kontinuálneho vzdelávania.

 • Zvýšime dostupnosť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom programu mobilných ambulancií. Vytvoríme vzdelávací program pre vybrané zdravotnícke povolania zamerané na prácu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

 3.7. Lepšie služby zamestnanosti
 • Zvážime systém neverejných služieb zamestnanosti, zároveň prehodnotíme kompetencie úradov práce vo vzťahu k znevýhodneným skupinám obyvateľov aj v kontexte plánovaného zavedenia komunitných služieb (pozrite v kapitole ZAMESTNANOSŤ).

 • Navrhneme vybudovanie špecializovanej asistenčnej profesie v rámci sociálnej práce s cieľom inklúzie osôb z radov marginalizovaných rómskych komunít na trh práce (príprava na pracovný pohovor, asistencia pri socializácii a zaúčaní na pracovisku, adresné zvyšovanie kvalifikácie s perspektívou využiť a získať ďalšie zručnosti).

 • Podporíme zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných aj cez takzvaný inkluzívny trh (pozrite kapitolu ZAMESTNANOSŤ).

    3.8. Proti diskriminácii v práci
 • Implementujeme antidiskriminačné opatrenia na trhu práce (povinnosť inšpekcie zisťovať v periodických intervaloch podmienky zamestnávania, špecificky vo vzťahu k rómskym ženám a dievčatám).

 • Budeme sa zasadzovať za uplatňovanie dočasných vyrovnávacích opatrení pri deficitných profesiách v štátnej a verejnej správe. Podporíme dočasné vyrovnávacie opatrenia v prístupe ku vzdelávaniu či zvyšovaniu kvalifikácie formou cielených prípravných programov pre vstup do verejnej správy (zdravotnícky personál, šoféri a šoférky sanitiek, hasiči a hasičky, policajti a policajtky, vojaci a vojačky, pracovníci a pracovníčky v správe životného prostredia a podobne).

 3.9. Zlepšíme sociálne politiky
 • Predložíme návrh zmeny zákona o pomoci v hmotnej núdzi tak, aby nárokovateľnosť základnej dávky v hmotnej núdzi zodpovedala ústavne garantovaným záväzkom štátu o ochrane ľudskej dôstojnosti a práva na život.

 • V oblasti hmotnej núdze presunieme dôraz na takú aktiváciu, ktorá skutočne pomáha zamestnanosti a sociálnemu začleneniu poberateľa. Popri verejnoprospešných službách postavených na motivácii a dobrovoľnosti chceme podporovať najmä vzdelávacie aktivity poberateľa a poberateľky (zvyšovanie kvalifikácie alebo rodičovská príprava, doplnenie základného vzdelania, kurz jazyka a podobne).

 • Budeme presadzovať zvýšenie dostupnosti a udržateľnosti osobného bankrotu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, viazané na opatrenia na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

 • Podporíme rozvoj sociálnej ekonomiky ako inovatívneho nástroja podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti, rozvoj inkubátorov pre začínajúce sociálne podniky.

3.10. Boj proti anticiganizmu a nenávisti
 • Predložíme návrh na posilnenie činnosti inšpekčných orgánov vo veci kontroly dodržiavania zásady rovnosti (budovanie odborných kapacít v inšpektorátoch vrátane povinne stanovených testingov ex offo).

 • Podporíme advokačné aktivity neziskového sektora pri žalobách vo verejnom záujme vo veci porušenia zásady rovnosti.

 • Budeme presadzovať zachovanie a podporu špecializovanej štruktúry orgánov činných v trestnom konaní a súdu príslušných na konanie vo veci trestných činov extrémizmu (zachovanie Národnej jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu).

 • Budeme podporovať boj proti policajnému násiliu predovšetkým formou nezávislého postavenia inšpekcie ministerstva vnútra (viac v kapitole VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ).

3.11. Proti dezinformáciám, za lepšie vzdelávanie
 • Prostredníctvom Centra pre hybridné hrozby a dezinformácie zabezpečíme tvorbu vzdelávacích a komunikačných modulov na zvyšovanie odolnosti voči dezinformačným naratívom, ktoré podnecujú nenávisť a stigmatizáciu Rómov a Rómok.

 • Budeme sa zasadzovať za hodnotovo orientované vzdelávanie ako súčasť reformy vzdelávacieho obsahu so zameraním na zosobnenie tém ľudských práv, porozumenie demokratickému občianstvu a budovanie odolnosti voči dezinformáciám (viac v kapitole VZDELÁVANIE).

 1.  OPATRENIA ZA ROVNOPRÁVNU SPOLOČNOSŤ

Právo na rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí nie je v praxi dôsledne dodržiavané a jeho porušenie je málokedy predmetom súdneho konania. Nerovné zaobchádzanie pritom znemožňuje plnohodnotné uplatnenie osôb v najrôznejších spoločenských oblastiach – od trhu práce, cez vzdelanie až po prístup k bývaniu.

Ako osobitne zraniteľné osoby vnímame ženy, zvlášť ak znášajú viacnásobné znevýhodnenie. Symbolom predsudkov voči ženám je pretrvávajúci rozdiel v platoch za rovnakú prácu, ktorý na Slovensku dosahuje 9 %. Pre starostlivosť o rodinu ženy často strácajú ekonomickú samostatnosť. Stávajú sa zraniteľnejšími voči chudobe, a to najmä v starobe. Preto sa budeme usilovať o dosiahnutie skutočnej a praktickej rovnosti pri výkone ekonomických a hospodárskych práv, o zvýšenú reprezentáciu vo verejnom živote a politických funkciách a naplnenie záväzku o ochrane ich dôstojnosti a telesnej integrity. Základným východiskom bude požiadavka, aby sa dorovnávanie rodových rozdielov v platoch stalo súčasťou debaty o verejných financiách.

4.1. Rovnosť v ekonomických právach
 • Prispejeme k znižovaniu platových nerovností medzi ženami a mužmi – súkromné spoločnosti nad 50 zamestnancov, ale aj verejné inštitúcie, orgány verejnej moci, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne podniky budú povinne zverejňovať platové rozdiely medzi mužmi a ženami na rovnakej pozícii či v rovnakom pracovnom zaradení.

 • Pri obsadzovaní exekutívnych, reprezentatívnych, diplomatických ale i straníckych pozícií budeme využívať dočasné vyrovnávacie opatrenia. Pri rovnakej kvalite uchádzačov uprednostníme ženy až do vyrovnania rodového rozdielu.

 • Pre spoločnosti uchádzajúce sa o veľké verejné zákazky zakotvíme povinnosť predloženia rodového auditu vrátane rovnosti v odmeňovaní (vzor Švajčiarsko, Island).

 • Budeme cielene podporovať projekty zamerané na zvýšenie zastúpenia žien i mužov v rodovo netradičných študijných odboroch a povolaniach, ako i vo vedeckých inštitúciách.

4.2. Ochrana dôstojnosti a telesnej integrity žien
 • Budeme presadzovať ratifikáciu Istanbulského dohovoru ako nástroja pre efektívny boj proti násiliu na ženách a deťoch.

 • Pripravíme návrh zákona o reprodukčnom zdraví a právach, ktorý zohľadní moderný prístup k balíku reprodukčných práv a služieb, vrátane podpory dostupnosti všetkých druhov služieb a prostriedkov pre ženy (prípadne mužov) v sociálnej núdzi.

 • Umelé prerušenie tehotenstva považujeme za krajné riešenie. Budeme však obraňovať právo ženy na telesnú integritu a ochranu súkromia, a to zachovaním súčasnej legislatívy. Zároveň budeme podporovať a rozširovať asistenčné a poradenské služby pre ženy, ktoré sa ocitli v dôsledku neplánovaného tehotenstva v materiálnom, zdravotnom či inom ohrození s cieľom uľahčiť im zvládnutie tehotenstva a rodičovstva.

 • Budeme chrániť práva žien pred, počas a po pôrode: tzv. mother-friendly hospital štandardy.

 • Zlepšíme zber dát o pôrodniciach, aby sme vedeli lepšie vyhodnocovať ich kvality.

4.3. Životné partnerstvá
 • Predložíme návrh zákona o životných partnerstvách, ktorý reguluje práva a povinnosti osôb, ktoré nežijú v manželstve, no zákonom stanoveným spôsobom deklarujú vôľu žiť v životnom partnerstve.

 • Súčasťou návrhu bude požiadavka, aby inštitút životných partnerstiev bol prístupný párom bez ohľadu na to, či sú tvorené osobami rovnakého alebo opačného pohlavia.

 • Legislatívny koncept životných partnerstiev bude postavený na odlišnej úprave oproti manželstvu, najmä pri úprave vzniku a zániku životného partnerstva. Taktiež umožní výber alternatívnych foriem nadobudnutia vlastníckych práv počas trvania životného partnerstva.

 1. OPATRENIA PRE ANGAŽOVANÚ SPOLOČNOSŤ

Zdravá občianska spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou demokratického systému. Spolu so slobodnými voľbami a otvorenou verejnou správou zabezpečuje, aby sa občania a občianky zastúpení vo forme občianskych inštitúcií podieľali na tvorbe verejných politík.

Predpokladom angažovanej spoločnosti je vytvorenie inštitucionálneho aj legislatívneho priestoru pre občanov a občianky, aby popri možnostiach, ktoré predstavujú politické strany, mohli presadzovať spoločné záujmy a hodnoty a podieľať sa na rozhodovacích procesoch. Aktuálne prostredie vytvorené na zapojenie mimovládnych organizácií tieto ciele dlhodobo neplní – pre formalizovanosť a nezáväzný charakter uznesení sa praktický chod a činnosť redukuje na deklaratórne vyhlásenia so zanedbateľným vplyvom na verejnú mienku a konanie kľúčových aktérov. Z tohto dôvodu budeme presadzovať podporu občianskej spoločnosti prostredníctvom zriadeného Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR.

5.1. Posilníme spoluprácu
 • Vplyv a postavenie platforiem zabezpečujúcich spoluprácu občianskeho sektora a štátu posilníme formou kompetenčného presunu Rady vlády pre mimovládne organizácie a Splnomocnenca pre občiansku spoločnosť do gescie nového Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR.

 • Budeme pracovať na rozvoji participatívnych procesov a odstraňovaní formalizmu pri tvorbe verejných politík za účasti verejnosti.

5.2. Zlepšíme podmienky pre občiansku spoločnosť
 • V spolupráci s mimovládnym sektorom urobíme analýzu legislatívy nadväzujúcu na ústavnú garanciu slobody združovania. Na jej základe predložíme návrhy na odstránenie nedostatkov.

 • Predložíme návrh na zmenu zákona o petičnom práve s cieľom znížiť kvórum pre petície z dnešných 100 000 na 50 000.

 • Navrhneme, aby rokovací poriadok Národnej rady SR presnejšie upravil spôsob uvedenia a odôvodnenia petičnej akcie na výboroch a v pléne parlamentu (viď časť VEREJNÁ SPRÁVA).

5.3. Finančná udržateľnosť
 • Predložíme návrh na vytvorenie Centrálneho dotačného systému – portálu, ktorý by vytvoril komplexný prehľad o grantoch, o ktoré sa dá požiadať v rozpočtovom roku.

 • V gescii Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR zriadime nový dotačný mechanizmus zastrešený Fondom na podporu demokracie. Prostriedky z Fondu budú určené na podporu širokého spektra aktivít v oblasti rozvoja demokracie a ochrany ľudských práv a budú prístupné viacerým aktérom neštátneho sektora. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pružnejší a odbyrokratizovaný mechanizmus v rámci dotačnej súťaže a čerpania grantov, nie vytvorenie subjektu so samostatnou právnou subjektivitou.

Gestorky a gestor kapitoly

Irena Bihariová

Katarína Macháčková

Viera Dubačová

Simona Petrík

Martin Vavrinčík

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.