Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

HYBRIDNÉ HROZBY A DEZINFORMÁCIE

Bezpečnostná situácia v Európe a aj na Slovensku sa zásadne zmenila. Geopolitickí súperi EÚ a NATO ako je Rusko a Čína ale i neštátni aktéri ako Islamský štát (ISIS) využívajú na dosahovanie svojich cieľov nové nástroje, ktoré komplexne nazývame hybridné hrozby.

Cieľavedome kombinujú rôzne typy vplyvov a ohrození od kybernetických útokov, cez informačné a psychologické operácie, strategickú korupciu, energetickú politiku, podporu polovojenských a extrémistických skupín, zasahovanie do volieb, aktivity tajných služieb a diplomacie.

Dezinformácie sú v slovenskom kontexte v súčasnosti najvýznamnejšou formou hybridných hrozieb. V uplynulých rokoch došlo k radikálnej zmene v spôsobe, akým ľudia prijímajú a šíria informácie. Na internete a sociálnych sieťach vyhrávajú emotívne zafarbené hoaxy, dezinformácie a konšpiračné teórie, ktoré sa šíria rýchlosťou a v rozsahu ako nikdy predtým. Vznikajú komerčné biznis modely postavené na produkcii hoaxov a dezinformačné kampane sa stali významným nástrojom zahraničnej propagandy. Internet sa stal zdrojom radikalizácie jednotlivcov, na sociálnych médiách sa disproporčne dobre darí extrémistickým stranám a hnutiam.

 1. ODOLNEJŠIE INŠTITÚCIE A SPOLOČNOSŤ

1.1. Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie
 • Po vzore mnohých krajín EÚ aj Slovensko potrebuje inštitúciu, ktorá sa bude systematicky a komplexne venovať mapovaniu, predchádzaniu a neutralizácii hybridných hrozieb a dezinformácií. Preto založíme Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie (pozri aj kapitolu ĽUDSKÉ PRÁVA).

 • Cieľom centra bude analyzovať zraniteľnosť Slovenska voči jednotlivým druhom hybridných hrozieb, iniciovať legislatívne a organizačné zmeny a opatrenia na odstránenie zraniteľnosti.

 • Centrum bude zvyšovať povedomie o hybridných hrozbách a dezinformáciách vo verejnosti a organizovať celoplošné informačné kampane.

 • Centrum bude monitorovať informačnú mapu krajiny, včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie, analyzovať ich potenciálny zásah a podporovať rezorty, ktorých sa to týka pri včasnej a efektívnej reakcii.

 • Centrum bude analyzovať dlhodobé trendy a zadávať prieskumy verejnej mienky a systematicky spolupracovať s akademickou sférou a občianskym sektorom, vrátane podpory ich aktivít prostredníctvom grantovej schémy, pripravovať praktické cvičenia a simulácie zamerané na hybridné hrozby.

1.2. Strategická komunikácia štátu
 • Vytvoríme koncepciu strategickej komunikácie SR a na ňu naviazané rezortné akčné plány. Zriadime oddelenia strategickej komunikácie na kľúčových rezortoch. Štát sa musí stať proaktívnym silným komunikačným hráčom aj v online prostredí a mať jasnú, zrozumiteľnú, premyslenú a dlhodobú stratégiu toho, čo chce verejnosti hovoriť.

 • Budeme aktívne komunikovať s verejnosťou na sociálnych sieťach, využívať moderné audiovizuálne formáty a pripravovať komunikačné kampane. Podporíme tvorbu pozitívnych príkladov a komunikačných výstupov obhajujúcich demokratické hodnoty.

 • Aktívne budeme podporovať snahy EÚ o zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti prevádzkovateľov sociálnych médií za obsah, ktorý je na nich šírený.

1.3. Mediálna výchova
 • Zaradíme mediálnu výchovu do vzdelávania v rámci existujúcich povinných predmetov. Mladí ľudia sú najzraniteľnejší, pretože najčastejšie sa dostávajú k informáciám na internete a sociálnych sieťach. Deti v školách musia nadobudnúť základnú odolnosť voči dezinformáciám a schopnosť orientovať sa v informačnom svete.

 • Vytvoríme kurikulum mediálnej výchovy a program školení pre učiteľov a učiteľky v oblasti internetovej a mediálnej gramotnosti.

 • Budeme podporovať a škálovať iniciatívy, ktoré organizujú diskusie a prednášky novinárov a novinárok alebo odborníkov a odborníčok na školách.

1.4. Podpora médií
 • Prijmeme nový zákon o digitálnych médiách, ktorý by zodpovedal prechodu mnohých médií na čisto digitálne platformy.

 • Vyhradíme väčšie zdroje na tvorbu investigatívnej žurnalistiky vo verejnoprávnych médiách. Kvalitné médiá sú jedným z dôležitých liekov proti dezinformáciám.

 • Prijmeme prísnejšie pravidlá pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva v médiách (pozri aj časť VEREJNÁ SPRÁVA a kapitolu KULTÚRA).

 1. AKO PREDCHÁDZAŤ HYBRIDNÝM HROZBÁM A ELIMINOVAŤ ICH

2.1. Kybernetická bezpečnosť
 • Vyškolíme a zapojíme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, občiansku spoločnosť do ochrany informačného a kybernetického priestoru.

 • Zavedieme kontinuálne vzdelávanie o princípoch ochrany pred kybernetickými útokmi ako súčasť školského vzdelávania.

2.2. Proti strategickej korupcii
 • Zabránime skrytej ekonomickej podpore a mocenskému alebo ekonomickému vplyvu na médiá, politické subjekty a štátnych predstaviteľov a predstaviteľky cudzími aktérmi.

 • Podporíme iniciatívy a projekty investigatívnej žurnalistiky (viac o protikorupčných opatreniach v kapitolách KULTÚRA, SPRAVODLIVOSŤ a časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Rozšírime prvok cudzej moci ako kvalifikovanej skutkovej podstaty aj na trestné činy súvisiace s korupciou.

2.3. Polovojenské a extrémistické skupiny
 • Definujeme v právnom poriadku Slovenskej republiky pojem polovojenská skupina.

 • Vytvoríme informačný kanál s tematikou brannej výchovy.

 • Obnovíme explicitný zákaz ozbrojovania politických strán.

 • Zavedieme spoluprácu s cudzou mocou ako kvalifikovanú skutkovú podstatu vybraných trestných činov.

 • Vytvoríme pre mladých ľudí atraktívne, nízkoprahové alternatívy pod dozorom štátu (pozri aj kapitoly VZDELÁVANIE a BEZPEČNOSŤ A OBRANA).

2.4. Ovplyvňovanie volieb
 • Prijmeme špecifickú legislatívu upravujúcu vedenie volebnej kampane v prostredí internetu a sociálnych sietí.

 • Zvýšime informovanosť a kapacity volebných štábov brániť sa pred kybernetickými útokmi.

 • Vytvoríme pracovnú skupinu pre bezpečnosť volieb, ktorá dokáže v reálnom čase efektívne vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie.

 • Zavedieme princíp zverejňovania konečného príjemcu výhod ako podmienky podpory politických strán, kandidátov a kandidátok v kampani.

 • Zavedieme povinnosť informovania o zadávateľoch všetkých online politických reklám.

Gestori kapitoly

Jakub Goda

Daniel Milo

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.