Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

DOPRAVA, INFRAŠTRUKTÚRA A BÝVANIE

Naším cieľom je priniesť do praxe nový koncept vnímania dopravy na Slovensku. Bude postavený na podpore udržateľných foriem mobility, ktorou je najmä verejná doprava.

Sústredíme sa na pokračujúce budovanie diaľničného prepojenia východu a západu, ale oveľa viac ako dnes sa zameriame na rozvoj verejnej dopravy, opravy a investície do železničnej infraštruktúry, ciest prvej triedy a prímestských tratí.

Kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní mobility obyvateľov má verejná doprava. Jej rozvoj bude mať najvyššiu prioritu. Verejná doprava prispieva k zmierňovaniu tvorby emisií a podieľa sa na ochrane životného prostredia (najmä ovzdušia a v rámci krajinotvorby).

Je úlohou štátu nastaviť dopravnú politiku tak, aby bola z dlhodobého hľadiska udržateľná a dokázala efektívnym využitím verejných financií a racionálnym využitím priestoru a územia uspokojovať prepravné potreby obyvateľstva. Preto budeme hľadať riešenia na odstránenie súbehov v cestnej, respektíve v cestnej a železničnej doprave.

Kvalitne poskytované dopravné služby, ktoré spočívajú v dostatočnej kapacite, častej ponuke, prehľadnosti a spoľahlivosti systému v atraktívnom čase prepravy majú potenciál zvýšiť dopyt cestujúcej verejnosti. Nenásilne ponúknutá atraktívna alternatíva pomáha riešiť negatívne vplyvy rozmáhajúceho sa individuálneho motorizmu.

 1. MODERNÁ A KVALITNÁ DOPRAVA

1.1. Národná dopravná autorita
 • Zriadime Národnú dopravnú autoritu (NADA), ktorá zastreší riadenie a plánovanie dopravných výkonov objednávaných vo verejnej doprave. S cieľom odpolitizovať rozhodovania o investičných prioritách bude jej úlohou výhľadovo aj plánovanie a riadenie investičných priorít v cestnej a železničnej doprave ako vzájomne prepojeného komplexu. Plánovanie a rozhodovanie bude podriaďovať politike vlády v oblasti dopravy ukotvenej v programovom vyhlásení.

 • V rámci NADA vytvoríme odborné pracovné skupiny na úrovni miestnych a regionálnych samospráv. Náplňou ich práce bude adresné zabezpečenie potrieb v oblasti dopravy, audit súčasného stavu, príprava strategických plánovacích materiálov, pravidelné hodnotenie a aktualizácia stratégie a plánov v oblasti dopravy.

 • Nastavíme systém zberu a analýzy vstupov „zdola – nahor“ (priamo od zákazníka procesu, t. j. od občanov, iniciatív, miestnych a regionálnych samospráv).

1.2. Zákon o verejnej doprave
 • Pripravíme zákon o verejnej doprave, ktorého cieľom bude zjednotiť prístup pri organizácii verejnej dopravy v cestnej doprave ako aj v doprave na dráhach.

 • Zadefinujeme štandard kvality dopravnej obsluhy z hľadiska dostupnosti služby, jej dostatočnej kapacity, primeranej ponuky, prehľadnosti a spoľahlivosti služby.

 • Precízne implementujeme pravidlá EÚ o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave do slovenskej legislatívy.

1.3. Železničná infraštruktúra
 • Sústredíme aktivity na revitalizáciu a modernizáciu koridorov, hlavných a regionálnych železničných tratí (zdvojkoľajnenie, elektrifikácia, úprava sklonových a smerových pomerov, peronizácia staníc, výmena nevyhovujúcich konštrukčných prvkov tratí, realizácia zabezpečeného križovania cestnej a železničnej siete).

 • Dofinancujeme údržbu železničnej infraštruktúry a vypracujeme plán výstavby vysokorýchlostných tratí.

 • Dobudujeme záchytné parkoviská a zabezpečíme výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy.

 • Pripravíme technické podmienky na rozvoj kombinovanej dopravy.

 • Zmodernizujeme a zvýšime atraktivitu železničného prekladiska v Čiernej nad Tisou a v Maťovciach.

1.4. Železniční dopravcovia
 • Zmodernizujeme vozový park Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a zlepšíme údržbu vozového parku.

 • Zvýšime objednávku štátu v železničnej osobnej doprave o minimálne 5 miliónov vlakových kilometrov ročne.

 • Ozdravíme ZSSK, optimalizujeme Železničnú spoločnosť Cargo na malého, ale efektívneho dopravcu.

 • Všade tam, kde nie je v možnostiach ZSSK poskytovať dopravné služby dostatočne efektívne a v dostatočnej kvalite, postupne otvoríme trh pre viacerých dopravcov. Tým pomôžeme vytvoriť konkurenciu a tlak na kvalitu poskytovaných služieb.

1.5. Cestná infraštruktúra
 • Zlúčime Národnú diaľničnú spoločnosť a Slovenskú správu ciest.

 • Dofinancujeme údržbu a rekonštrukciu ciest prvej triedy.

 • Začneme výstavbu obchvatov najviac vyťažených miest a obcí pomocou ciest prvej triedy.

 • Štát, aj v kontexte nášho cieľa zrušiť vyššie územné celky, prevezme naspäť do správy cesty druhej a tretej triedy a začne ich rekonštrukciu (pozrite aj časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Budeme riešiť výstavbu chýbajúcich úsekov diaľnic, najmä D1 Bratislava – Košice.

1.6. Cyklodoprava
 • Na podporu cyklodopravy každoročne alokujeme zdroje vo výške desiatok miliónov eur, ktoré sa budú kumulovať na špecifickom účte. Budú zdrojom prostriedkov pre rozvoj cyklodopravy s dvomi grantovými schémami – na riešenie neprimerane zaťažených ciest a na podporu cykloturizmu.

 • Podporíme rozvoj cyklotrás prostredníctvom legislatívnych zmien, ktoré urýchlia ich povoľovanie a výstavbu. Zmeníme pravidlá na umiestnenie cyklotrás v meste tak, aby ich začlenenie do existujúcej infraštruktúry bolo čo najrýchlejšie, efektívne a ekonomické.

1.7. Ďalšie dopravné riešenia
 • Umožníme výber silného strategického partnera pre bratislavské letisko v prípade presvedčivých výhod pre rozvoj letiska.

 • Zavedieme dotácie na podporu elektrickej hromadnej, resp. verejnej dopravy, z ktorej majú prospech všetci a nielen malé množstvo úspešných v dotačnej schéme na podporu nákupu elektrických automobilov pre jednotlivcov.

 • Budeme aktívne podporovať nákladnú dopravu po riekach a jej zapojenie do intermodálnej prepravy.

 1. BYTOVÁ POLITIKA, STAVEBNÝ ZÁKON

2.1. Dostupnosť bývania
 • Zadefinujeme jednoznačne zabezpečenie dostupnosti bývania ako zodpovednosť a kompetenciu samosprávy (obce a mestá) s finančnou a legislatívnou podporou štátu.

 • Podporu bývania presunieme od podpory dopytu k podpore ponuky, teda k výstavbe súkromného, verejného a neziskového nájomného bývania v oblastiach s rýchlym rastom cien bývania a previsom dopytu nad ponukou.

 • Okrem finančnej podpory a určenia jasných cieľov pre samosprávy sme pripravení využiť pozemky vo vlastníctve štátu a správe Slovenského pozemkového fondu, ako aj zaviesť možnosť odpustenia poplatku za rozvoj pri bytových domoch určených na nájomné bývanie.

 • Reálne zavedieme program štátneho a samosprávneho nájomného bývania pre nedostatkové profesie vo verejnom sektore.

 • Navrhneme zavedenie príspevku na bývanie pre mladých ľudí s podpriemerným príjmom. Adresnosť opatrenia a prísne obmedzenia výšky príspevku ako aj jeho rozsahu zabezpečia, že príspevok nebude viesť k umelému nárastu dopytu a výšky nájomného. Opatrenie môže byť fiškálne nenáročné, ak bude motivovať prenajímateľov platiť daň z prenájmu.

2.2. Podpora výstavby bytov
 • V kľúčových regionálnych ohniskách ekonomického rastu určíme kvantitatívne ciele na výstavbu nového bytového fondu a nastavíme mestám a obciam motivačné nástroje na ich naplnenie. Ich súčasťou bude aj stabilný viacročný finančný rámec dotácií zo štátneho rozpočtu na rozvoj bývania v kombinácii s úvermi pre samosprávy.

 • Skrátime a zlacníme výstavbu bývania (zníženie byrokracie, zjednodušenie procesov, garancia lehôt), na druhej strane budeme motivovať mestá aj developerov k lepšiemu využitiu existujúcich plôch cez sprísnenie pravidiel zmeny ornej pôdy na stavebné pozemky v územnom pláne, ak nie sú dostatočne využité existujúce plochy.

 • Vytvoríme mestám a obciam možnosť flexibilnejšie narábať s poplatkom za rozvoj a kombinovať ho s povinnosťou developerov a komerčných projektov použiť časť bytov na sociálne bývanie.

2.3. Stavebný zákon
 • Zavedieme povinnosť mať v každej obci územný plán. Tam, kde je už schválený územný plán, zlúčime územné konanie so stavebným konaním.

 • Rodinné domy s jedným nadzemným podlažím, bez obytného podkrovia, bez podpivničenia a s celkovou plochou do 150 m2 sa budú povoľovať ohlásením stavby, ak budú v súlade s územným plánom obce.

 • Pokuty za priestupky v stavebnom konaní sa budú odvíjať od ceny nehnuteľnosti až do výšky 50 % z ceny nehnuteľnosti. Stanovíme jasné pravidlá, kedy nebude možné nelegálnu stavbu dodatočne povoliť a stavebník ju bude musieť zbúrať.

 • Zredukujeme špeciálne stavebné úrady.

 • Zavedieme pravidlá zamedzujúce špekulatívnemu skupovaniu pôdy.

 • Obmedzíme reklamné stavby tak, aby sa minimalizoval reklamný smog.

2.4. Verejné obstarávanie
 • V záujme riešenia praktických problémov spružníme verejné obstarávanie pri problematických výstavbách. Umožníme zo zákona uzavretie zmluvy s druhým v poradí, ak bude potrebné pre neplnenie si zmluvných povinností s najlacnejším uchádzačom rozviazať zmluvu.

Gestori kapitoly

Juraj Jendrišák

Martin Pekár

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.