Lex Haščák Petícia

Podpísať ✍️

MANUŠIKANE ČAČIPENA THE THEMUTŇI SOCIJETA

Manušikane čačipena achaľuvas sar bazutno ačhavibnaskero bar, so kampel vaš jekhphandľi Slovakija.

Vašoda kamaha amen zorales te zathovkerel vaš oda, aj o manušikane čačipena bi enas jekhetanes phandle le savore govermentoskere politikenca. Aj o moldaja sar biphandľipen, čačipen the zaarakhiben vaš manušikano zaterďipen enas sar jekhetaňi garancija pedal savore resle arakhibena.

Jekhetanes vaš moldajengere zachudňipena prekal manušikane čačipena ela sar odčhivkeriben vaš savore zamukhľipnaskere formi so oddžan avri andal socijalno povodos, materijalno chibaľišagos, sasťipnaksero statusos, phuripen, ľing, nacija vaj ľingoskero zadikhiben. Vašoda ča akor šaj e Slovakija te jel čačikanes phandlo them, mamuj oleste, kana pes o manušikano zaterďipen na ačhol oprethodo.

 1. FEDER AGENDAKERO KORMAŇIŠAGOS VAŠ MANUŠIKANE ČAČIPENA

Pedal zoralo zachudňipen the zaarakhiben vaš manušikane čačipena andre Slovakija pes arakhel but rozphaglo the butervar simbolikano kormaňišagos bijo kompetenciji the šajnipena aj peren pedal politikakere rozgiňipena, legislativa the ňipengero rozvakeriben. Ulohakero pherďaripen  andal akčna plani so hine zathode pedal zľikeriben the zaarakhiben vaš manušikane čačipena hino čačes saňardo pedal formalno rezultatos the oda hino avka zaterďilo vaš odrachinkeriben vaš restengero pherďaripen so zdžan avri andal maškarthemutna dovakeribena.

Vašoda oda but kampeľišagutno te zathovel agendakero centralno kormaňišagos vaš manušikane čačipena prekal govermentoskeri urovňa, so džanela te pherďarel ulohi andal politikakere koordinaciji vaš manušikane čačipena.

1.1 Ministerstvos pedal manušikane čačipena, themutňi socijeta the demokratikaňo zaarakhiben andre SR

Jekhzoraľi the vasno uloha vaš ministerstvos ela opralrezortno politikakeri koordinacija prekal čhingerutne oblasťa, so hine bijo inštitucijonalno zaterďipen, the mek aňi jekhe andal savore ministerstvender nane  but zorakere čačipena.

1.2 Kompetentnoskero auditos
​​​​​
 • Auditorskero zathoviben prekal inštituciji so zaarakhen manušikane čačipena, terďola the perela pre oda, hoj jekhetaňarela lengero zaterďipen the savore manušenge garantinela kontaktno punktos pedal rozgiňipen lengere dokeribnendar le themutne organenca.

 • Skerkeraha the auditos vaš keriben the zorasaľiben odborno kapacitnedar prekal špecijalizovana inšpekčna kotora le zadikhibnaha te odučharel dikriminačna praktiki.

 

1.3 Zoraleder zaarakhiben mamuj diskriminacija
 • Prekal auditoskero bazutňipen prekal Slovakijakero nacijakero centros pedal manušikane čačipena, zachudaha lengero agorisaľipen vaš leskeri rekonštrukcija, vašoda hoj kamas te zathovel čačipnaskero šegitišagos the  šegitišagos pedal zijandonende manušenge andre antidiskriminačna dokeribena.

 • Predthovaha zvičiňiben pedal visariben vaš Antidiskriminačno čačipen kaj te zaterďol čačipen prekal bijobarvaľipnaskero zijand vaš lovende

 1. ARAKHIBENA PEDAL ZORAĽI SOCIJETA THE DEMOKRATIKANO ZAARAKHIBEN

O zapadna thema jekhetanes the la Slovakijaha pes but zorales marel vaš e demokracija. Konkurentoske pes dičhol avri e populistikaňi antisistemovo revolta predthoďi ekstremistikane zorenca. But barol socijatakeri dezintegracija, so peske jekhetanes sphandel siďardo the nazadikhelkerdo procesis vaš technologikano the ekonomikakero visariben le šuňibenca nazaterďipnaha the dženengere zamukhľipnaha. E socijeta hiňi but dukhavebnaskeri the daravutňi manipulacijendar, so kamen te destabilizinel bazutna demokratikane zaterďipena.

Ola so hine prithode ko ekstremisticko the antisistemovo oblasťa, pherďaren ada mirindo than avka, hoj podčhingeren paťiv vaš goďaverutna šerale, themutna the bijothemutna inštituciji the prekal procesi vaš kriticko verifikacija pedal socijetake the politikakere ačhibena. Jekhbuter zachudno inštrumentos hino dezinformacijakero buchľaripen. Amaro zathoviben perel pre oda, hoj kamas te sthovel inštitucijonalna, legislativna the politikakere telethovibena pedal zorakero socijatakero ačhaviben mamuj le dukhavibnenge, so kamen te podčhingerel potencijalos demokratikano sistemos vaj te saňarel štandardi vaš manušikane čačipena.

2.1. Centros pedal hibridna zamukhľipena the dezinformaciji
 • Angle oleste, hoj adi tema andro akanutňipen nane centralnones koordinimen the nane la inštitucijonalno zaterďipen, ela centralnonen ľidžanďi nevosthodo Ministerstvoha pedal manušikane čačipena, themutňi socijeta the demokratikano zaarakhiben vaš SR.

 • Prekal leskeri gescija avela zathoďi sekcija le naveha Centros pedal hibridna zamukhľipena the dezinformaciji (pro churdones andre kapitola HIBRIDNA ZAMUKHĽIPENA THE DEZINFORMACIJI).

 1.  ARAKHIBENA PEDAL JEKHETAŇI SOCIJETA

Jekhetanes oleha kana pen zathovkerena moldaja vaš manušikane čačipena, hino the odčhivkeriben pedal savore dukhavibnaskere formi the telethoďipena so aven andal socijalna statusi the materijalna chibaľišaga. Opre olestar, kana hino jekh andal buter dovodi socijalno bihakajipnastar  the etnikano the nacijakero periben, sasťipnaskero zamukhľipen vaj phuripen.

Zadikhas, hoj but zorales kampel zľikeriben vaš socijalna manušikane čačipena pedal savoren manušen andal Slovakija, kaj len materijalno zamukhľipen, namanušikane buťakere telethoďipena, fameľijakero vaj sasťaribnaskero statusos podčhivkerel la možnosťa peskerabuťakere the but goreder perel pre peskero manušikano zaterďipen. Ada mirindo thana kamas te pherďarel osobitnoneca arakhibenca so hine zapherďarde andre programovo oblasťa zachudňi pedal zľikeriben vaš socijalna čačipena (dikh andre kapitola BUŤARIBEN, SASŤI SLOVAKIJA, REGIJONENGERO ANGLUŇIPEN, DŽIVIPNASKERO PAŠAĽIPEN).

Kana pes ačhavel jekhetaňi socijeta, našťi te bisterel pro čirlatunes nalačho socijalno zaterďipen vaš jekh kotor andal romano cikňiben, bibachtale dumi mamuj savore Romenge prekal themutno vaj politikakero rozvakeriben kana sar the butvachtoskero phaglo phandľipen maškar majorita the romano cikňariben. Prekal amaro interesos te ačhavel jekhetaňi socijeta, kampel but zorales te lačharel dživipnaskere telethovibena vaš kotoriskero romano cikňariben so dživen andro zamukhle odčhide vatri. Arakhibena penge mangen but ľikerďi dikhibnaskeri buťi the zlokeriben andal kompetenťika cheva maškar them the fora the gava le mirinde thaneha te zľikerel gava the fora prekal integračna arakhibena. Jekhetanes kampel korektnones te del avri, hoj avri phende arakhibena našťi lačhes te buťarkerel prekal ča jekh avrikidňipnaskero vacht – pedal rezultatoskero dochudňipen kampel lengeri butvachtoskeri kontinuita.

Kamas te zorasaľol zaarakhipen the rešpektos la majoritatar mamuj kulturakeri dumi andal savore nacijakere cikňaribena, the zľikerkerel phandľiben the dijalogos vaš majorita the cikňaribena, so dodžala dureder ko zaterďi jekhetaňi komunikacija the ko zorasaľipen vaš socijatakero jekhetaňiben.

3.1 Politikakero the koordinakero zľidžaňipen
 • Buťariben vaš maškarčhingerde the integracijakere politiki prekal dojekh oblasťa zathovela o Ministerstvos pedal manušikane čačipena, themutňi socijeta the demokratikano zaarakhiben vaš SR.

 • Pregondoľinaha sar te skerel o inštrumentos vaš presikhado zľikeriben pedal gava the fora paš realizacija pedal inkluzivna politiki, the oda sar lovengeri, metodikaňi the  pherďaripnaskeri.

3.2 E socijalno buťi andre romane vatri

 

 • E socijalno buťi hiňi but oprethoďi forma prekal socijalno intervencija the zľikeriben andro but zamukhle romane vatri. Mangel peske projektrngero zadikhiben le buter šegitinde profesijenca, zadikhľariben vaš dujvar kerde keribena, la špecijalizacija zorales thoďi pedal jekhetanes buťariben. Anglunes presikhade programi kampel normativnones the finančnones te štandardizinel the zorasaľol.

 • La socijalno buťi bi andre ada pašaľipen musaj hin osobitna štandardi the naveskere keribena anglal but pedal oblasťa vaš komunitno buťi, ďivesutňi socijalno intervencija andre komuniti, pedal šegitišagos paš čhavorengero bajišagos the dadeskero the dajakero jekhetano keriben le sikhľaribnaskere inštitucijaha, pedal buťarutno pijacos, pedal zabešiben, pedal andruno zaarakhiben the prevencija, pedal buťi le terne manušenca so hine zamukhle le drogendar the pedal savore sasťipnaskere asistenti.

 

 3.3 Sikhľariben andal sikhto čhavorikaňiben

 • Sthovaha planos vaš sikhto bajišagos pal čhavende, ko priklados programi pedal zľikeriben vaš dadeskere the dajakere kompetenciji the feder kherutno pašaľipen.

 • Das duma pal oda, hoj kampel te del tele nulta klasi the zacirdel garantimen anglalškolakero avriľikeriben, sikra sikratar dži pedal čhavo so resela trin berša, jekhetanes oleha hoj kampel te ačhavel the te buchľarel anglalškolakere školi, kana ena sarbares čačipnes  špecifikakere pedagogikane karutne the asistenti.

 • Kamas te zachudkerel pal zathodo zľikeriben vaš romane čhavengeri desegregacija andre edukacija prekal foroskeri  the mikroregijonalno oblasťa avka, aj lengero kotor na predžal buter sar 20% andre školi the klasi.

 • Sthovas ajse visaribena prekal školakere koncepciji (redefinicija vaš socijalno zamukhlo pašaľipen, odčhiviben pedal IQ testi sar dijagnostikano inštrumentos, premolarďipen vaš učeder normativos pedal špecialna školi).

 • Sthovaha avri kana pes davkerena kompleksna socijalna štipendija andal maškarutna školi. Realizacija vaš ada arakhiben bi šaj džalas jekhetanes la školakeri reformaha le maškarutno odborno the dualno sikhľaribenha. (dikhen e kapitola SIKHĽARIBEN).

 

3.4. Zľikeriben avri školatar

 

 • ​​​​​​​Zľikeraha mentoringoskere the tutoringoskere programi the angluňipen vaš biphandlovachtoskere aktiviti. Zľikeraha o programi pedal aver šanca the buťariben pedal džene, so len nane buťi, na sikhľuven, nane andre treningova programa (NEET), anglal olestar o čhaja le zľikerďi socijalno asistencijaha, dromaripnaskereha, bonďardona prispevkoha kana visarena peskero zabešiben pedal buťi.

 • Zľikeraha o programi pedal emancipacija vaš romane čhaja the džuvľija (ko priklados geňibnaskere klubi Your Tale, kana hine romane džuvľija the murša priphandle andro sikhľariben pro školi the dajakere školi, andre buťakere programi so hine sthode mek ča pedal džuvľijende).

 

3.5. Paťivalo zabešiben

 • Avaha te zľikerel o programi vaš phuvengero porjadkos the infraštrukturakero zachudňipen pedal fora the gava the programi vaš ačhaviben pedal socijalno najomno zabešiben (buter andre kapitola DROMARIPEN, kotor najomno zabešiben).

 • Sthovaha avri o programos pedal legalizacija  technickones lačhes ačhavibena andro pašaľipena vaš but zamukhle romane vatri.

 • Džaha dureder prekal pilotna programi (preačhade zabešiben, mikrokečeňa pedal individualno peskrošegitindo ačhaviben) zľikerdones le ňipengere zdrojenca.

 • Sthovaha bareder legislativno zaarakhipen anglal ispidno traďipen.

 • Sthovaha ajse telethoďipena pedal krizova intervenciji prekal ačhavibnaskeri oblasťa kana bi sas pašaľipnaskere vaj aver  sasťipnaskere vaj dživipnaskere daravipena.

3.6. Sasťipnaskero zaarakhipen

 

 • Zachudaha te kerel programi pedal odpadovo chulajipen andre pašaľipena vaš but zamukhle romane vatri, ko lačho zaterďipen ko žužo paňi the  kerišagos vaš melale paňa.

 • Zachudaha programoskeri sistematizacija the stabilizacija pedal sasťikaňi osveta prekal terena socijalna buťakere the jekhetane lengere kontinualno sikhľaribena.

 • Keraha opreder  phuteripen vaš sasťipnaskero bajišagos prekal programos andal mobilna ambulanciji. Sthovaha sikhľaribnaskero programos pedal kidne avri sasťipnaskere buťa, so hine presikhade pedal buťi andre  paľipena vaš but zamukhle romane vatri.

 

3.7. Feder buťaribnaskere službi

 

 • Pregondoľinaha sistemos vaš bijothemutna buťaribnaskere službi, kana sar the pregondoľinaha kompetenciji vaš buťakere uradi pedal telethodeder manušengere grupi prekal kontekstos vaš planovano zacirdľipen vaš komunitna službi (dikhen andre kapitola BUŤARIBEN).

 • Zathovaha zaačhaviben vaš špecijalizovano asistenťikaňi profesija prekal socijalno buťi le mirindo thaneha ikluzijaha le dženenca andal but zamukhle romane vatri pro buťakero pjacos (zachudňipen  pedal buťardo vakeriben, asistencija paš e socijalizacija the sikhaviben paš buťakero than, adresnones hazdňipen la kvalifikacija la perspektivaha te chasňarel the te resel aver šajipena.

 • Zľikeraha buťaripen anglal olen manušen, so butvachtestar len nane buťi the prekal inkluzivno pjacos (dikhen kapitola BUŤARIBEN).

 

3.8. Mamuj buťakeri diskriminacija

 

 • Zathovaha antidiskriminačna arakhibena pro buťakero pjacos (inšpekcijakeri povinosťa te rodkerkerel prekal perjodicka intervali savore buťakere telethoďipena, špecifickones priphandles ko romane džuvľija the čhaja).

 • Zathovaha aj džan dureder ča vachtoskere ačhaveskere arakhibena paš deficitna profesiji andre themutňi the ňipengeri sprava. Zľikeraha ča vachtoskere ačhaveskere arakhibena vaš priterďipen ko sikhľariben vaj kvalifikacijakero hazdňipen prekal formakere zachudne  programi pedal phundraľipen andre ňipengeri sprava (sasťipnaskero personalos, saňitkaskere šofera, hasiča, policajta, slugadža, buťakere andre sprava vaš džiduno pašaľipen the aver).

3.9. Lačharaha socijalna politiki

 

 • Zachudaha sthoviben vaš čačipnaskero visariben pedal šegitišagos andro baro čoripen avka, aj o čačipen vaš bazutno diňipen andro baro čoripen jekhtones zaperelas ko ustavnones themeskeri zaphandľi garancija pal manušikano zaarakhipen the čačipen pro dživipen.

 • Vaš oblasťa pal baro čoripen prethovaha zoralo zaterďipen pre ajsi aktivacija, so čačes šegitinela le manušeske so lel socijalna diňipena te arakhel peske buťariben the socijalno prithoviben. Paš ňipengerolačharde službi, so zaterďon pre motivacija the bipoťinďutňipen, kamas te zľikerkerel anglal oleste sikhľaribnaskere aktiviti pedal olen manušen so resen diňipen (sikhľaribnaskero hazdňipen vaj dadeskero the dajakero zachudňipen, dothoviben vaš bazutno sikhľariben, čhibengere kurzi the podobnones).

 • Zachudaha  te sthovkerel  opre hazdno zaterďipen the ľikeriben vaš dženengero bankrotos andre  pašaľipen vaš but zamukhle romane vatri, so ena sphandle le arakhibenca pedal opre hazdňi lovengeri gramotnosťa.

 • Zľikeraha angluňipen vaš socijalno ekonomika sar inovativno inštrumentos pedal regijalno the thanutno buťakero zľikeriben, angluňipen vaš inkubatora pedal zachudkeribnaskere socijalna podňiki.

 

3.10. Mariben mamuj antiromengero the bikamiben

 • Predthovaha thoviben pedal zorasaľiben vaš keribnaskere inšpekčna kotora andre veca zasadoskere jekhtone ľikeribnenca (sthovkeriben vaš odborna kapaciti andro inšpektorata jekhetanes le povinones zathode testinga ex offo).

 • Zľikeraha advokačna aktiviti vaš nazarodkerdo sektoris paš žalobi prekal ňipengero interesis kana ela phagi zasada vaš jekhtones.

 • Zachudaha aj pes zaačhol the zľikerel špecijalizovano štruktura organen vaš trestno keriben the sudos so ko leste priačhen pedal keribena andro veci vaš trestna ačhibena prekal ekstremizmus (zaačhiben vaš Nacijakeri jednotka prekal mariben vaš terorizmuste the ekstremizmuste).

 • Zľikerkeraha mariben mamuj policajno zor, butangluneder prekal forma vaš biphandlo zaterdľipen inšpekcijatar andal vnutrakero ministerstvos (buter andre kapitola ANDRUNO BIDARANGUTŇIPEN).

 

3.11. Mamuj dezinformaciji, vaš feder sikhľariben

 

 • Prekal Centros pedal hibridna zamukhľipena the dezinformaciji sthovaha keriben vaš sikhľaribnaskere the komunikačna moduli pedal zoraľisardo hazdňipen mamuj dezinformacijenge narativa, so traden bikamiben the Romengeri stigmatizacija.

 • Zachudkeraha te sthovel moldajipnaskeres presikhado sikhľariben sar jekhetanes la reformaha vaš sikhľaribnaskero pherďipen le thoďipnaha pedal manušikane temi, achaľipen vaš demokratikano themutňišagos the sthoviben vaš zoraľipen pedal dezinformaciji (buter andre kapitola SIKHĽARIBEN) .

 1.  ARAKHIBEN PEDAL JEKHČAČIPNASKERI SOCIJETA

Čačipen pedal jekhto ľikeriben the jekhipenaskero šajutňipen nane andre praksa but zorales ľikerde the leskero phageripen pes malokana resel anglal sudoskero procesis. Bijojekhipnaskero ľikeriben but mosarel dženengero lačhoperiben andre vajsave socijatakere oblasťa – andal buťakero pjacos, prekal sikhľariben dži ko lačho zabešiben.

Sar osobitnones but dukhľarde džene zadikhas le džuvľijen, buter kana pre lende perel butervarutno bibacht. Bidžaňibnaskero simbolis mamuj džuvľijende hino zachudňi diferencija vaš zarodkeribena vaš jekhto buťi, so andre Slovakija resel 9%. Pedal bajišagos pal fameľijate, o džuvľija butervar našaven ekonomikakero korkoripen. Ačhon but dukhľardone mamuj čoripen the but zoraleder andro phuripen. Vašoda amen kamaha te sthovel čačo the praktikano jekhiben paš ekonomikakere the chulajipnaskere keribnaskere čačipena, te hazdkerel opreder la reprezentacija prekal ňipengero dživipen the politikakere funkciji the pherďaripen vaš solacharipen pal lengere manušikano zaarakhipen the teštoskeri integrita. Bazutno avripen ela mangavipen aj pes jekhetaňariben ľingoskere diferenciji prekal zarodkeribena ačhol  sar jekh elementos prekal rozvakeriben pal ňipengere financiji.

 

4.1. Jekhipen prekal ekonomikakere čačipena

 

 • Zathovaha amen pedal cikňisaľipen vaš zarodkeripnaskere bonďaripena maškar džuvľijen the muršen – peskere thaneskere spoločnosťa buter sar 50 buťakere, aľe the o ňipengere inštituciji, organa vaš ňipengeri zor, rozpočtova the diňipnaskere organizaciji the themutna podňiki musaj povinones te presikhavel zarodkeribnaskere diferenciji maškar muršen the džuvľijen so hine andre jekhto buťakeri pozicija vaj andre jekhto buťakero zaterďipen.

 • Prekal iloandripen vaš ekzekutivna, reprezentativna, diplomatika, aľe the serakere poziciji zachudkeraha vachtoskere ačhaveskere arakhibena. Kana ela jekhto buťakromangavipnaskero ajsipen, kidaha anglederipnes le džuvľijen dži na ela resľi jekhto ľingoskeri diferencija.

 • Pedal spoločnosťa, so mangen bare ňipengere zakazki, zaphandas pedal lende povinosťa te zachudel ľingoskero auditos jekhetanes le jekhibnaskere zarodkeribenca (vzoros Švajčarika, Islandos).

 • Zathovaha te zľikerel le projekten zathode pedal hazdňipen le džuvľijen the muršen andre bijotradikane sikhľuvibnaskere odbori the buťa, kana the andro džanľipnaskere inštituciji.

 

4.2. Džuvľijengero zaarakhipen the džuvľijengeri teštoskeri integrita

 • Zachudaha te sthovkerel le ratifikacija vaš Istanbulsko dovakeriben sar inštrumentos pedal efektivno keriben mamuj mariben so perel pedal džuvľijen the čhaven.

 • Zachudkeraha čačipnaskero sthoviben pal reprodukťikano sasťaripen the čačipena, so zadikhelkerela moderno zaterďipen ko balikos vaš reprodukťikane čačipena the službi, jekhibneha zľikeribnaha le zaterďipnaha vaš savore službi the inštrumenti pedal džuvľijende (the muršnde) andro  socijalno čorikano zamukhľipen.

 • Umelo khabibnaskero čhinďipen zathovas maškar serakere rozgiňipena. Zachudaha the te zaarakhel džuvľakero čačipen pedal teštoskeri integrita the peskero thaneskero zaarakhipen the oda jekhetanes  le akanutneha legislatovno mištibneha. Zachudaha the te zľikerel the te buchľarel asistenťika the šegitašugutna službi pedal dživľijende, so ačhile vaš nazakamlo khabňiben andro materijalno, sasťipnaskero vaj aver zamukhľipen le mirindo thaneha te kerel lokeder khabňipen the dajipen.

 • Zachudaha te zaarakhel dživľijengere čačipena anglal, paš the pal  ločhoľiben: avka phendo mother-friendly špitaľakere štandarda.

 • Federisaľolaha datengero kidňipen pal ločhoľibnaskere špitaľa, aj te džanas feder avrimolďarel  lengere ajsipena.

4.3. Dživipnaskere sphandľipena

 

 • ​Zachudaha čačipnaskero sthoviben pal dživipnaskere sphandľipena, so kormaňišaginela manušikane čačipena the zaterďipena, so na dživen jekhetanes sar rom la romňaha, aľe andal čačipen zathodo sposobostar presikhaven  zoralo voďi te dživel andro dživipnaskero sphandľipen.

 • Jekh koteriskero andal sthoviben ela mangavipen, aj inštitutos vaš dživipnaskere sphandľipena šaj jel phundrado duj dženenge bijo olestar kana sar hine jekhtones vaj avruno ľing.

 • Legislativno konceptos vaš dživipnaskere sphandľipena ela thodo prekal diferencijakero sprikeriben mamuj olestar sar dživen rom la romňaha, opral the paš sprikeriben vaš zachudňipen the agorisaľipen andal dživipnaskero sphandľipen. The dela avri možnosťa te kidel alternativna formi andal save džan resľuvengere čačipena kana sar ľikerel dživipnaskero sphandľipen.

 1.  ARAKHIBENA PEDAL KIJOTHOĎI SOCIJETA

Sasťi themutňi socijeta hiňi biphanduno elementos vaš demokratikano sistemos. Jekhetanes le biphandlo avrikidňipnaha the phundraďi ňipengeri spravaha sthovkerel, aj o themutne manuša pen vaš zaterďipen prekal themutna inštituciji  zachudkeren pedal keriben  vaš ňipengere politiki.

Pedal zaterďi kijathoďi socijeta hino sthoďipen vaš inštitucijonalno the legislativno pašaľipen pedal themutna manuša, aj pes prekal možnosťa, so presikhaven politikakere seri, šaj te sthovkerkeren jekhetane interesi the moldaja the jekhetanes te sthovkerel procesiskere rozgiňipena. Akanutno pašaľipen so hino sthodo pedal sphandľipen vaš bigovermentoskere organizaciji, ala mirinde thana durvachtostar na pherďarel – vaš formališagos the biphandlo charakteris pes praktikano phirutňipen the keriben saňarel pro deklaratorimen zvičiňibena le cikňišagutnoha peribnaha pedal ňipengero gondoľipen the šerale akterengero keriben. Olestar dovodoha zachudaha te sthovel zľikeriben vaš themutňi socijeta prekal zachudkerdo Ministerstvos pedal manušikane čačipena, themutňi socijeta the demokratikano zaarakhipen andre SR.

5.1. Zorasaľuvaha jekhetanes buťariben

 

 • Periben the platformakero zaterďipen vaš jekhetanes buťariben pedal themutno sektoris la themeha zorasaľuvaha la formaha vaš kompetenťiko avretheripnaha la Govermentoskeri rada pedal bigovermentoskere organizaciji the Splnomocňencos pedal themutňi socijeta andre gescija vaš nevo Ministerstvos pedal manušikane čačipena, themutňi socijeta the demokratikano zaarakhipen andre SR.

 • Zachudaha te kerel vaš dureskero participativno procesis the formalizmoskero odčhivkeriben paš keriben pedal ňipengere politiki le ňipengere thoďipnaha.

5.2. Federisaľolaha telthovibena pedal ňipengeri socijeta.

 

 • ​​​​​​​Jekhetanes buťaraha le bigovermentoskere sektoriha the keraha legislativno analiza so džal dureder la ustavnoha garancijaha pedal  biphandľipen vaš jekhetaňarďipen.

 • Zachudaha thoviben pedal čačipnaskero visariben pal petično čačipen sar te cikňisaľol o kvorumos pedal peticiji andal adaďivesutne 100 000 pro 50 000.

 • Zachudaha sthoviben, aj te dovakerdo porjadkos vaš Nacijakeri rada SR puntošneder previsarel sposobos sar te skerekerel the aspektinel andal petično akcija pro vibora the andre parlamentoskero plenos (dikh kotor ŇIPENGERI SPRAVA).

5.3. Financijakero ľikeriben

 • Sthovkeraha sthoviben pedal skeriben vaš Centralno ddiňipnaskero sistemos – portalostar, so bi sthovelas kompleksno programos pal grantende, vaš save pes šaj mangel prekal rozpočtovo berš.

 • Prekal gescija Ministerstvostte pedal manušikane čačipena, themutňi socijeta the demokratikano zaarakhipen andre SR, zathovaha nevo diňipnaskero mechanizmos, so perela tel Fondos pedal demokratikano zľikeriben.Financiji andal Fondos ena zathode pedal zľikeriben vaš buchlo aktivitakero spektros prekal oblasťa vaš demokracija the zaarakhipen vaš manušikane čačipena the ena pašededer pedal buter aktera andal bijothemutno sektoris. Mirindo than vaš ada arakhiben zachudel te zathovel feder the bijobirokratiko mechanizmos prekal diňipnaskeri suťaža the grantengero zaiľipen, na o nevo subjektos le korkoreskere čačipnaskere subjektivitaha.

 

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.