Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

ZDRAVÉ SLOVENSKO

Zdravotníctvo na Slovensku sa stalo symbolom zlyhávajúceho štátu. Dlhé čakacie doby, zdravotníci a zdravotníčky odchádzajúci do zahraničia či plesnivé nemocnice sú viditeľným prejavom zanedbávania.

Najväčšou obeťou sú však ľudia, ich životy a roky, ktoré prežijú v zdraví. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ máme priveľa odvrátiteľných úmrtí, vysokú úmrtnosť na onkologické ochorenia a choroby obehovej sústavy. Ľudia si po celoživotnej práci užijú dôchodok bez zdravotných ťažkostí najkratšie spomedzi všetkých krajín EÚ. Zaostávame v predpokladanej dĺžke života.

V zdravotníctve musíme upratať a vymáhať pravidlá. Potrebujeme nový, moderný pohľad. Chceme začať so základnou zmenou: sústrediť sa na ľudí a ich zdravie. Organizáciu nemocníc, priority štátu aj investícií chceme podriadiť jednoduchému cieľu: aby ľudia žili zdravý život čo najdlhšie. Ponúkame preto program pre zdravie, nie iba pre zdravotníctvo.

Štát musí chrániť záujmy a zdravie občanov a občianok. Nesmie ustupovať silným finančným záujmom v pozadí. Okrem úlohy dôkladného regulátora, ktorý určuje a vynucuje pravidlá, musí štát plniť úlohu vlastníka nemocničnej infraštruktúry, ktorý garantuje základnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v univerzitných a fakultných nemocniciach.

Ak chceme zlepšiť výsledky, musíme sa sústrediť na včasnú diagnostiku a garanciu kvality liečebných postupov. Liečba sa nekončí v nemocnici či ambulancii lekára a lekárky, preto je nevyhnutné zmeniť nastavenie foriem doliečovania, rehabilitácií a dlhodobej starostlivosti.

Úlohou štátu je garantovať kvalitu aj inovácie. To si vyžaduje dôkladné meranie, kontrolu výsledkov a schopnosť prinášať novinky, ktoré zlepšujú kvalitu, dostupnosť, efektivitu a udržateľnosť systému, ale aj pohodlie pacientov a pacientok, zdravotníkov a zdravotníčok. A napokon, štát nesmie zanedbávať úlohu investora, ktorý dobehne investičný dlh voči rozpadajúcim sa nemocniciam po celom Slovensku.

Zodpovednosť za dostupnosť zdravotnej starostlivosti a manažment liečby majú mať zdravotné poisťovne pod dôkladným dohľadom štátu. Aby bol v zdravotníctve konečne poriadok, ľudia musia vedieť, na akú starostlivosť a v akom rozsahu majú nárok. Poisťovne musia byť povinné ju zabezpečiť a štát potrebuje účinné nástroje na to, aby plnenie povinností vymáhal.

Na trhu poisťovní je potrebné podporiť férovosť a vyrovnanú súťaž, z ktorej budú mať poistenci úžitok. Štátna zdravotná poisťovňa bude mať pri garantovaní reforiem dôležitú úlohu, keďže bude nositeľom a nástrojom zmien. Uvedomujeme si však, že aj na štátnu poisťovňu je potrebné vyvinúť konkurenčný tlak. Ak nebude prinášať dostatočnú kvalitu, nemala by si byť v budúcnosti istá svojím postavením.

 1. ZDRAVIE, NIELEN ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotný systém je zodpovedný len za 20 percent zdravia. Za zvyšných 80 percent sú zodpovedné ostatné faktory. Tie má vláda príležitosť ovplyvniť starostlivosťou o životné prostredie, kvalitu potravín a jedla či podporou rozvoja hygienickej infraštruktúry. Preto sa sústredíme na starostlivosť o zdravie, nielen na zdravotnú starostlivosť.

Prioritou bude odstraňovanie najčastejších príčin odvrátiteľných úmrtí a horšieho zdravia na Slovensku: srdcové choroby, bolesti chrbta, náhla cievna mozgová choroba – mŕtvica, rakovina dýchacej sústavy, hrubého čreva a konečníka, ochorenia pečene a cukrovka. Platí, že najlepším liekom pri týchto ochoreniach je prevencia, preto sa sústredíme na podporu zdravého životného štýlu a životného prostredia.

1.1. Zdravé životné prostredie
 • Budeme dôslednejšie chrániť ovzdušie, vody, zvyšovať podiel zelene, odstraňovať environmentálne záťaže a vypracujeme individuálne plány podpory zdravia pre zaťažené územia (podrobnejšie v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGETIKA).

 1.2. Pomôžeme a poradíme
 • Vybudujeme dôveryhodný a komplexný oficiálny zdroj informácií o zdraví na internete. Budeme aktívne bojovať proti nepravdivým informáciám a podvodom.

 • Budeme strategicky propagovať zdravý životný štýl a zavedieme ucelený projekt výchovy obyvateľov k starostlivosti o zdravie. Posilníme kapacitu poradní zdravia.

 • Činnosť poradní budeme koncentrovať na skupinové intervencie, s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prepojíme aktivity poradní zdravia so všeobecnými lekármi.

 1.3. Výchova detí k zdraviu
 • Zdravý životný štýl budeme propagovať od nízkeho veku. To zahŕňa výchovu k zdraviu a dostupnosť zdravej stravy v školách a škôlkach, podporu pohybu – budovanie verejných športovísk či cyklotrás, kampane pre zdravý životný štýl, motiváciu poistencov a nové kvalitatívne kontrakty pre lekárov a lekárky.

 • Využijeme vedomosti a skúsenosti sestier v oblasti edukácie a zabezpečíme ich uplatnenie v školských zariadeniach v pozícii školská sestra (ďalšie informácie nájdete v kapitole VZDELÁVANIE).
 1.4. Očkovanie a prevencia 
 • Budeme zvyšovať zaočkovanosť s dôrazom na dôchodcov a deti.

 • Rozšírime preventívne vyšetrenia hlavne pri srdcovo-cievnych chorobách a rakovine, ktoré sa najviac vyskytujú na Slovensku a zvýšime dôraz na skoré podchytenie a starostlivosť o cukrovkárov. Skoré podchytenie civilizačných chorôb pôsobí aj ako nástroj efektívnejšieho narábania s finančnými zdrojmi v našom zdravotníctve.

 1.5. Duševné zdravie 
 • Predstavíme ucelený program na podporu udržiavania duševného zdravia a rozširovanie kapacít na liečbu duševných chorôb. Je neakceptovateľné, aby niekto, kto naberie odvahu čeliť duševným problémom napriek ich stigme v spoločnosti, narazil na nedostupnosť pomoci alebo nezáujem. Znamená to pretrvávajúce utrpenie ľudí v ťažkej situácii, prípadne nebezpečné pokusy o samoliečbu.

   1.6. Boj proti neduhom
 • Okrem pozitívnych motivácií na lepšiu starostlivosť o zdravie podporíme aj politiky na zníženie zdraviu škodlivého správania. Zahŕňa to kampane proti fajčeniu alebo pitiu alkoholu na verejnosti, zdanenie nezdravých jedál, politiky zamerané na zníženie negatívnych vplyvov hazardných hier a závislostí spojených s využívaním moderných technológií.

 • V oblasti drogovej politiky budeme presadzovať širokú škálu postupov, ktorých cieľom je zníženie ujmy na strane užívateľov, ich rodín, komunity aj celej spoločnosti. Sústredíme sa na prevenciu, terénnu prácu a podporu programov, ktorých výsledkom bude ochrana obyvateľstva pred negatívnymi dôsledkami užívania omamných a psychotropných látok. V prípade ich možného medicínskeho využitia podrobíme každý takýto pokus prísnemu vedeckému skúmaniu. Nepovažujeme za správny stav, keď sú mladí ľudia perzekvovaní za marihuanovú cigaretu záznamom v registri trestov, prípadne väzením. Je nevyhnutné túto tému odpolitizovať a priniesť riešenia založené na faktoch a diskusiách s odborníkmi a odborníčkami, ktorí určia najvhodnejšie riešenia.

 1. POISTENCI MUSIA VEDIEŤ, NA ČO MAJÚ NÁROK

Ak človek ochorie a musí ísť k lekárovi či lekárke, je dôležité, aby nečakal o tretej ráno pred ambulanciou, nemusel cestovať na banálne vyšetrenie cez celú republiku, alebo aby nečakal rok na termíny vyšetrení. Pacienti a pacientky musia vedieť, na akú starostlivosť majú nárok, v akom čase im ju zdravotná poisťovňa poskytne a kde ju nájdu.

 2.1. Jasné nároky pacientov a pacientok
 • Zadefinujeme výkony, na ktoré má pacient a pacientka bezplatne nárok, vrátane maximálnych čakacích lehôt, geografickej a vecnej dostupnosti na konkrétne výkony.

 • V prípade nedodržania nároku bude musieť poisťovňa preplatiť vyšetrenie u ľubovoľného poskytovateľa, inak štát obmedzí jej zisky.

 2.2. Dôraz na kvalitu
 • Dôkladné zavádzanie klinických protokolov na základe najnovších diagnostických a terapeutických štandardov a ich naviazanie na základný nárok pacientov a pacientok.

 • Špeciálne sa sústredíme a budeme podporovať zavedenie, dôslednú aplikáciu a kontrolu medzinárodne platných štandardov kvality zdravotnej starostlivosti o ženy a deti pri pôrodoch a v popôrodnom období.

 2.3. Zakročíme proti poplatkom
 • Dôkladnou kontrolou nelegálnych a neopodstatnených poplatkov zabránime obmedzovaniu prístupu ľudí k zdravotnej starostlivosti. Úradom dáme do rúk viac právomocí na vymáhanie vracania nelegálne vybratých poplatkov. Zároveň zvýšime sankcie a zamierime ich na tých, ktorí priamo obchádzajú zákon, alebo v tom pomáhajú.

 • Určíme presný zoznam poplatkov nad rámec zdravotného poistenia, ktoré budú môcť poskytovatelia vyberať. Odstránime tým neopodstatnené platby od pacientov a pacientok a zlepšíme kontrolu.

 • Zavedieme zákaz priamych platieb u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetky záväzky si bude poistenec a poistenka vyrovnávať v rámci koncoročného zúčtovania so zdravotnou poisťovňou.

 • Začneme cez zmluvy zdravotných poisťovní s poskytovateľmi vynucovať povinnosť mať funkčný a bezplatný objednávkový systém pacientov a pacientok.

 2.4. Lepšia ochrana a kontrola
 • Zodpovednosť za preskúmavanie liečby a priznávanie odškodného presunieme na súdy. Súčasný systém, v ktorom figuruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, je z pohľadu ochrany pacientskych záujmov nefunkčný. V skutočnosti iba odďaľuje možnosť získať odškodné súdnou cestou.

 • Navrhneme presunúť finančnú a ekonomickú kontrolu zdravotných poisťovní na Národnú banku Slovenska, ktorá má expertízu v oblasti kontroly finančných inštitúcií.

 2.5. Informovaní pacienti a pacientky
 • Zavedieme povinné zverejňovanie čo najviac informácií o kvalite a dostupnosti zdravotnej starostlivosti na základe indikátorov kvality.

 • Zdravotné poisťovne budú zodpovedné za prípravu a aktualizáciu hodnotenia a rankingu všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 1. VYŠŠIA KVALITA, VIAC INOVÁCIÍ A POHODLIA PRE PACIENTOV A PACIENTKY

Budeme dbať na to, aby sa zdravotné poisťovne, lekári a lekárky nesústredili na počet vykonaných úkonov, ale na to, akú kvalitnú starostlivosť pacienti a pacientky dostávajú a či boli vyliečení. Zdravotníctvo na Slovensku nevyhnutne potrebuje viac inovácií, ktoré podporia efektivitu systému, pohodlie a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Objednávanie na konkrétny termín a hygienické balíčky majú byť samozrejmosťou, nie luxusom.

 3.1. Kvalita a inovácie
 • Transformujeme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Inštitút pre kvalitu a inovácie. Zabezpečíme jeho nezávislosť. Medzi nové právomoci Inštitútu bude patriť vypracovávanie štandardov, ich zavádzanie do praxe, certifikácia poskytovateľov, správa a zverejňovanie zdravotníckych dát, finančná podpora inovácií, inovatívne pilotné projekty, príprava odporúčaní pre ministerstvo či výber a práca s hlavnými odborníkmi a odborníčkami.

 • Každá zmena bude mať merateľné kritériá, na základe ktorých sa vyhodnotí jej úspešnosť a prípadné rozširovanie na viac poisťovní, zdravotníkov a zdravotníčok alebo pacientov a pacientok.

 3.2. Digitálne zdravotníctvo 
 • Pripravíme slovenské zdravotníctvo na digitálnu éru. To znamená digitalizáciu, štandardizáciu a automatizáciu dát a ich pravidelné vyhodnocovanie. Cieľom tohto opatrenia bude aj zníženie administratívnej záťaže zdravotníkov a zdravotníčok, aby sa mohli viac venovať odborným, klinickým činnostiam.

 • Do zdravotníctva zavedieme princíp jedenkrát a dosť. Štát a ani poskytovatelia nebudú od poistencov a poisteniek opätovne pýtať informácie, doklady, alebo vyšetrenia, ktoré budú zaznamenané v elektronickom zdravotníctve. Aj pre zdravotníkov a zdravotníčky je neefektívne vypĺňať znova informácie, ktoré v systéme už sú (viac v časti DIGITÁLNE SLOVENSKO).

3.3. Tlak na kvalitu
 • Kým pochybenia v poskytnutej zdravotnej starostlivosti bude trestať a odškodňovať súd, kvalitu poskytovateľov bude vynucovať Inštitút pre kvalitu a inovácie (dodržiavanie štandardov, plnenie nároku poistenca a poistenky, bezpečnostných postupov).

 • Zavedieme moderné platobné systémy motivujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k úspešnej liečbe na základe kvality liečby a služieb, koordinácie medzi poskytovateľmi a spokojnosti pacientov a pacientok.

 • Špeciálny dôraz dáme na reformu nákupu zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
3.4. Inovácie v ambulanciách
 • Zadefinujeme nové výkony a zavedieme finančné motivácie (primárne cez poisťovne) na podporu inovácií v ambulanciách. To zahŕňa napríklad podporu telemedicíny, odoberanie vzoriek na diaľku, videokonzultácie a podobne.

 • Nové výkony a motivácie sa budú týkať aj zmien organizácie práce – napríklad zamestnanie viacerých sestier, asistentov a asistentiek, sanitárov a sanitárok k jednému lekárovi či lekárke s cieľom zvýšenia kapacity a efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti a komfortu pre zdravotníkov a zdravotníčky, pacientov a pacientky.

 • Budeme podporovať a motivovať zdravotníkov a zdravotníčky k združovaniu sa do integrovaných centier, čo zvýši ich efektivitu a aj pohodlie pre poistencov a poistenky.

3.5. Dostupné, kvalitné a bezpečné lieky
 • Zlúčime zber údajov a monitoring o dostupnosti liekov pre pacientov a pacientky na Slovensku do jednej inštitúcie (v súčasnosti je rozdelený medzi viaceré úrady). Cieľom je zlepšiť schopnosť štátu reálne intervenovať v prípade nedostupných liekov.

 • Zjednodušíme vstup generických liekov na slovenský trh, vrátane biosimilárnych liekov, a sfunkčníme generickú preskripciu. Zavedieme nové kontrakty medzi poskytovateľmi a poisťovňami, v ktorých bude náklady a riziká vstupu inovatívnych liekov do liečby znášať aj farmaceutická spoločnosť.

 • Budeme pokračovať v znižovaní výdavkov na lieky, špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky rozširovaním referencovania, porovnávania a zameniteľnosti. Zlepšíme výber odborníkov a odborníčok do kategorizačných komisií a zároveň ich prácu sprofesionalizujeme (plný úväzok s adekvátnym ohodnotením). Budeme zverejňovať informácie o členoch a členkách komisií a ich rozhodnutiach.

 • Odstránime duplicitné vyšetrenia a predpisovanie liekov výmenou informácií medzi zdravotníkmi a zdravotníčkami cez elektronické zdravotníctvo. Duplicitné vyšetrenia a užívanie liekov sú nielen ekonomicky nevýhodné, ale aj zdraviu škodlivé. Vypracujeme štandardy predpisovania liekov a zavedieme ich kontrolu. Rozšírime centrálne obstarávanie liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

 • Povolíme predaj niektorých voľnopredajných liekov (napríklad na prechladnutie) mimo lekární.

3.6. Lepšie záchranky
 • Skvalitníme a rozšírime súťaž pri vydávaní licencií zdravotnej záchrannej služby. Digitalizujeme a prepojíme záchranné štruktúry.

 • Zavedieme spoluúčasť poistencov pri zneužívaní záchrannej služby, potlačíme neefektívne využívanie sanitiek na sekundárne prenosy a vytvoríme štandardné postupy pre operačné stredisko na selekciu neopodstatnených výjazdov.

 1.  STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Budeme motivovať ľudí, aby sa preventívne starali o zdravie a volili zdravší životný štýl. Súčasťou snahy bude vzdelávanie k zdravému životnému štýlu, kampane zamerané na prevenciu, ale aj zľavy, bonusové výhody, balíčky na podporu starostlivosti o zdravie či zľavy na poistnom.

Zdravotné poisťovne budú súťažiť o poistencov a poistenky väčšou kvalitou a dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ale aj pozitívnymi motiváciami. To bude možné iba v prípade, že každý pacient a pacientka bude mať zabezpečený zákonom definovaný nárok. Poistencom a poistenkám umožníme priplatiť si za nadštandardné služby a materiály v závislosti od ich životného štýlu a potrieb.

4.1. Pozitívne motivácie
 • Okrem motivácie cez kampane umožníme poskytnúť aktívnym poistencom a poistenkám, ktorí sa starajú o zdravie, bonusové výhody, balíčky na podporu starostlivosti o zdravie, či možnosť získať zľavu na poistnom. Týmto spôsobom budeme ľudí motivovať k lepšej starostlivosti o zdravie a znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti.

 • Finančné motivácie budeme zavádzať postupne a priebežne vyhodnocovať. So zľavami začneme v pilotnom režime tam, kde budú najviac šetriť budúce výdavky.

 • Budeme dbať na to, aby neprichádzalo k neadekvátnemu výpadku zdrojov v zdravotníctve. Preto podporíme možnosť získať zľavu z poistného výhradne tam, kde bude šetriť budúce náklady.

4.2. Širší výber pre poistencov a poistenky
 • Okrem základného štandardného poistenia zavedieme ďalšie možnosti. Zdravotná poisťovňa bude môcť poskytovať doplnkové zdravotné poistenie za nadštandardné služby a materiály iba v prípade, ak zabezpečila základnú zdravotnú starostlivosť v požadovanej kvalite.

 • Poisťovne budú zároveň povinné robiť koncoročný účet zdravotnej starostlivosti pre každého poistenca a poistenku, aby sa dokázal lepšie orientovať v poskytnutej protihodnote za zaplatené zdravotné poistenie.

4.3. Zakážeme krížové vlastníctvo
 • Zákazom krížového vlastníctva (vertikálnej integrácie) znížime vplyv finančných skupín a oligarchov v zdravotníctve a zabezpečíme férovú súťaž. Jeden koncový majiteľ bude môcť vlastniť jeden typ z nasledujúcich subjektov: zdravotná poisťovňa, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo verejná lekáreň.

 1. DO NEMOCNÍC PROFESIONALITA A OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Riadenie nemocníc je zväčša neefektívne. Štát ich necháva opakovane sa zadlžovať a postupne sa rozpadať. Sme presvedčení, že v mene základnej úlohy štátu zabezpečovať zdravotnú starostlivosť si nemôžeme dovoliť rezignovať na štátne nemocnice, ich manažment a hospodárenie.

5.1. Sieť štátnych nemocníc
 • Vytvoríme celoslovenskú štátnu sieť, ktorá bude združovať všetky štátne nemocnice pod jednotným vedením.

 • Nedovolíme otvorenú ani skrytú privatizáciu, ani premenu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

 • Zabezpečíme profesionálny manažment odstrihnutý od politiky. Zavedieme skutočne transparentné výberové konania do ich vedenia. Súčasťou výberu budú verejné vypočutia a zverejnenie životopisov a ďalších dokumentov, s ktorými sa uchádzači a uchádzačky hlásia na pozíciu. Podporíme naviazanie čo najširšej zložky mzdy manažmentu na merateľné výsledky.

5.2. Nútená správa
 • Nasmerovanie viacerých zdrojov do nemocníc budeme podmieňovať efektívnym manažmentom. Okrem podpory kvality a bezpečnosti pacientov a pacientok cez stratifikáciu zavedieme inštitút nútenej správy. Bude zahŕňať tvrdé opatrenia a tlak voči vedeniu zadlžujúcich sa nemocníc, vrátane toho, že v nemocnici, ktorá tvorí dlh, dôjde k prehodnoteniu zmluvných vzťahov, zavedeniu spolurozhodovania ministerstva a automatickej výmene manažmentu či možnosti pozastaviť rast platového automatu.

5.3. Porovnávanie nákladov
 • Zavedieme mechanizmus na pravidelné porovnávanie nákladovosti nemocníc na Slovensku a v okolitých krajinách. Jeho úlohou bude odhaľovať oblasti neefektívneho, respektíve, naopak, dobrého hospodárenia.

 • Súčasťou opatrenia bude aj vykonanie hĺbkového auditu v nemocniciach ako nástroja na predchádzanie nútenej správy.

 1. INVESTÍCIAMI ZASTAVÍME ÚPADOK A PODPORÍME KVALITU

Do zdravotníctva, obnovy a modernizácie budov a vybavenia sa roky neinvestovalo. Ak aj peniaze prišli, boli často využívané skôr ako nástroj marketingu než snaha o systematický rozvoj. Sme presvedčení, že za zdroje, ktoré smerujú do zdravotníctva, musíme získať ďaleko vyššiu hodnotu.

6.1. Poriadok vo financovaní 
 • Základnú spravodlivosť a stabilitu vo financovaní zavedieme cez vzorec, ktorý zabezpečí predvídateľný vývoj celkového balíka financií v zdravotníctve z verejných zdrojov. Celkový balík sa bude skladať z odvodov poistencov a poisteniek a platby štátu, ktorá dofinancuje určenú sumu.

 • Racionalizujeme finančné zdroje v zdravotníctve tak, aby sa presmerovali zdroje zo spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek, výdavkov na lieky, zdravotnícke materiály, pomôcky a záchrannú službu do ambulantnej sféry.

6.2. Verejný investičný fond
 • Efektívnosť a adresnosť investícií z verejného zdravotného poistenia zaistíme vytvorením verejného zdravotníckeho investičného fondu. Bude združovať časť existujúcich rozpočtových zdrojov v zdravotníctve a investovať ich na základe prísne stanovených kritérií tam, kde dokážu zachrániť alebo zlepšiť čo najviac životov.

 • Pri nemocniciach budeme podporovať najmä tie, ktoré dosahujú stanovené ciele ozdravného plánu a ďalej sa nezadlžujú.

6.3. Viac z fondov EÚ
 • V mene rýchlejšej modernizácie vyčleníme viac štrukturálnych fondov EÚ do zdravotníctva. Nové operačné programy na obdobie 2021 – 2027 so zdravotníctvom ako prioritnou oblasťou využijeme na zdravotnú infraštruktúru, najmä na nové nemocnice (vrátane univerzitnej nemocnice v Bratislave), modernizáciu lekárskych fakúlt, podporu vedy a výskumu v zdravotníctve.

 • Využijeme prostriedky Európskeho sociálneho fondu a technickú asistenciu na optimalizáciu procesov a riadenia v zdravotníctve (definovanie nároku pacientov, DRG, e-health a ďalšie).

 1.  ATRAKTÍVNEJŠIA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE NA SLOVENSKU

Najväčšou hodnotou v zdravotníctve sú zdravotníci a zdravotníčky. Ak chceme ľuďom poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, musíme zastaviť hromadný odchod zdravotníkov a zdravotníčok do zahraničia a zvýšiť atraktívnosť ich povolania doma na Slovensku. Naše opatrenia preto pripravujeme vždy s ohľadom na ľudí – na pacientov a pacientky, ale aj na personál, ktorý zabezpečuje starostlivosť.

Nevyhovujúce prostredie, politizácia, korupcia, zle nastavené vzdelávanie i nesprávne rozdelená štruktúra špecializácií a organizácia práce sú len niektoré problémy, ktoré ubližujú zdravotníkom a zdravotníčkam a spôsobujú ich nedostatok. Preto rozšírime podporu rezidentských programov, zavedieme pravidlá vzdelávania a atestácií, sprofesionalizujeme manažmenty nemocníc, podporíme nove modely práce v ambulanciách a nemocniciach, zatraktívnime prácu nižšieho zdravotníckeho personálu a prijmeme mnohé ďalšie opatrenia, ktorými budeme motivovať zdravotníkov a zdravotníčky k práci na Slovensku.

Prioritou bude posilnenie úlohy všeobecných lekárov a lekárok pri starostlivosti o zdravie a celkovo posilnenie primárneho sektora zdravotnej starostlivosti. Okrem riešenia akútneho nedostatku všeobecných lekárov a lekárok sa sústredíme na zmenu motivácií, aby bola liečba viac zameraná na výsledok ako počet vykonaných výkonov.

7.1. Lepšie vzdelávanie 
 • Zastavíme zvyšovanie počtu študentov a študentiek na lekárskych fakultách bez reálnej reformy a investícií do ich rozvoja, čo ďalej znižuje kvalitu výučby a vyháňa najkvalitnejších do zahraničia.

 • Transformujeme Slovenskú zdravotnícku univerzitu na štandardnú vysokú školu, alebo ju zlúčime s lekárskou fakultou.

 • Zabezpečíme každoročnú investíciu do rozvoja nemocničných budov a ich vybavenia pre potreby výuky študentov a študentiek lekárskych fakúlt.

 • Lekárske fakulty si budú môcť objednávať praktickú výučbu v ktorejkoľvek nemocnici, aby konkurenčný tlak podporil kvalitu vzdelávania. Prednostovia a prednostky budú reprezentantmi lekárskych fakúlt v nemocnici.

7.2. Pravidlá pre atestácie
 • Prehodnotíme a zjednodušíme pravidlá atestácie v prospech mladých lekárov a lekárok a budeme ich dôkladnejšie vynucovať. Nemôže sa diať, že mladých lekárov a lekárky nepripustia na cirkuláciu na oddelení potrebnú k atestácii alebo k reálnym medicínskym výkonom, prípadne, že atestovaní lekári a lekárky nebudú mať čas sa im venovať.

 • Zlepšíme podmienky na vzdelávanie zdravotníkov a zdravotníčok, napríklad možnosťou odpisov nákladov na povinnú literatúru a kurzy zo zdaniteľného základu dane z príjmu.

7.3. Všeobecní lekári a lekárky prioritou
 • Posilníme úlohu všeobecných lekárov a lekárok pri starostlivosti o pacientov a pacientky a zároveň podporíme možnosť prenosu viacerých kompetencií na sestry (prípadne ďalší personál) s cieľom zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 • Všeobecné lekárstvo posilníme aj personálne – zvážime možnosť otvoriť odbor pre ostatné špecializácie, odstránime bariéry vstupu do obvodov, zmeníme kapitačné kontrakty na kapitačno-výkonovo-kvalitatívne a vytvoríme v poisťovniach finančné motivácie na zvyšovanie kapacity ambulancií (inovácie, zamestnávanie viacerých sestier a podobne).

7.4. Rezidenčný program
 • Rozšírime rezidenčný program na viaceré špecializácie, pričom náklady na zamestnanie neatestovaného lekára a lekárku bude znášať ministerstvo zdravotníctva.

 • Budeme spolupracovať so samosprávami, poisťovňami a odbornými spoločnosťami na mapovaní a vytváraní motivačných príležitostí pre umiestňovanie lekárov a lekárok do tých regiónov Slovenska, v ktorých chýbajú najviac.

7.5. Lepšie mzdy aj podmienky
 • Zaistíme pravidelné zvyšovanie platov sestrám a ostatnému zdravotníckemu personálu, ktorého je najväčší nedostatok, s postupným priblížením sa úrovni priemeru OECD.

 • Zaistíme spravodlivejšie odmeňovanie v štátnych nemocniciach, aby najkvalitnejší zdravotníci a zdravotníčky boli najlepšie ohodnotení.

 • Zavedieme flexibilnejšie pracovné úväzky sestier a zdravotníckeho personálu, aby napríklad jedna sestra mohla mať úväzok vo viacerých ambulanciách, ak ju jeden lekár alebo lekárka nevie využiť naplno.

 • Budeme trvať na transparentnom výbere vedúcich pracovníkov a pracovníčok, ktorí budú musieť pravidelne obhajovať svoju pozíciu a prezentovať svoje výsledky.

 1. ZABEZPEČÍME DOSTUPNÚ DLHODOBÚ STAROSTLIVOSŤ

Starnutie populácie prináša viac ľudí odkázaných na pomoc druhých, či už ide o zabezpečenie dôstojnej staroby, starostlivosť o vážne chorých, alebo pooperačné doliečovanie. Zdravotná starostlivosť je v mnohých prípadoch spojená s ošetrovateľskou a opatrovateľskou starostlivosťou. Potrebujeme zásadnú reformu dlhodobej starostlivosti, ktorá to bude zohľadňovať. Nový systém musí umožniť ľuďom zostať v domácej starostlivosti tak dlho, ako je potrebné. Zároveň musí zabezpečiť miesto v sociálnych zariadeniach pre tých, ktorí sú nespochybniteľne odkázaní na celodennú pomoc.

8.1. Zdravotno-sociálna starostlivosť
 • Vytvoríme udržateľný model kombinovaného financovania zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorý berie do úvahy rast požiadaviek na služby súvisiaci so starnutím populácie.

 • Zjednotíme posudkovú činnosť odkázanosti na dlhodobú starostlivosť pod jeden subjekt a na jeden posudok, keďže posudkové činnosti vykonáva zbytočne veľa inštitúcií.

 • Využijeme možnosti indikovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch ošetrovateľskej starostlivosti sestrou s pokročilou praxou.

 • Zabezpečíme pravidelné vypracovávanie, vynucovanie a kontrolu štandardov kvality pri dlhodobej starostlivosti.

8.2. Ochrana nárokov pacientov a pacientok
 • Presunieme poskytovanie sociálnych príspevkov priamo odkázaným ľuďom (a nie zariadeniam), ktorí budú môcť rozhodnúť, ako s nimi naložia. Takto podporíme rozvoj komunitnej starostlivosti o odkázaných ľudí.

 • Zavedieme nárok pacientov na doliečovacie, rehabilitačné služby u zdravotných poisťovní a budeme ho dôkladne vynucovať.

 • Naviažeme doliečovacie služby na ordinujúcich lekárov a lekárky a budeme ich cez nové kvalitatívne kontrakty motivovať k rýchlejšiemu doliečovaniu (ďalšie opatrenia sú uvedené v kapitole ZAMESTNANOSŤ).

Gestori a gestorka kapitoly

Oskar Dvořák

Miroslav Beblavý

Zuzana Vargová

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.