Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE VECI A RODINA

Slovensko je krajinou, ktorá má zásadný problém. Generácia narodená medzi rokmi 1970 až 1985 je v súčasnosti silnou generáciou v najproduktívnejšom veku, na ktorej je založený ekonomický rozvoj Slovenska.

V posledných rokoch v čase ekonomického rastu Slovensko preto v zásade nemá problém s financovaním priebežného dôchodkového systému. Máme najnižšiu nezamestnanosť v novodobej histórii Slovenska, slušný rast miezd a tým pádom i prudký nárast príjmov verejných rozpočtov.

Skrytý dlh, ktorý má Slovenská republika už teraz voči starším ľuďom, je však daný nedostatkom ponuky sociálnych služieb. Aktuálne pomerne uspokojivý stav nebude trvať večne. Už po roku 2030 sa pomer pracujúcich a dôchodcov začne zhoršovať. Silné ročníky 1970 až 1985 budú poberať dôchodky, ale v produktívnom veku budú ročníky 1990 až 2010, ktoré sú veľmi slabé. Sme presvedčení, že na prichádzajúcu vlnu problémov sa musíme zodpovedne pripraviť už teraz, o pár rokov bude neskoro.

 1. OPATRENIA NA PODPORU RODINY

Chceme žiť v spoločnosti, v ktorej každé dieťa bude mať rovnaké a dobré šance v živote uspieť. Aby sme to dosiahli, musia mať všetky deti šancu rozvíjať svoj potenciál už v skorom veku. V súčasnosti je Slovensko na chvoste krajín v počte detí v škôlkach a jasliach. Dosiahneme preto, aby každé dieťa malo miesto v reálne dostupnej škôlke. Bez ohľadu na to, či je z Bratislavy, Fiľakova alebo rómskej osady. Bez ohľadu na to, či je zdravé alebo má zdravotné problémy.

Rodičia musia mať možnosť venovať sa svojim deťom. To v súčasnosti vzhľadom na nepružné nastavenie systému materských a rodičovských dávok nie je možné. Zároveň prakticky neexistujú čiastkové úväzky. Aby rodičia mohli byť na „dovolenke“ so svojím dieťaťom, musia väčšinou naplno prerušiť pracovnú kariéru.

1.1. Dostupná a kvalitná starostlivosť o deti
 • Presadíme zákonnú garanciu miesta v materskej škole pre všetky deti od troch rokov. Vzhľadom na nevyhnutnosť investovať do kapacít voľných miest pôjde o projekt prekračujúci jedno volebné obdobie. Na konci prvého volebného obdobia je cieľom zabezpečiť garantované škôlky pre 4-ročné deti.

 • Zavedieme tzv. detské skupiny. Posilníme transparentnosť kritérií prijímania detí do materských škôl.

1.2. Finančná podpora rodiny
 • Zavedieme samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie pre doktorandky ako možnosť na získanie materského.

 • Zvýšime pružnosť čerpania materských a rodičovských príspevkov cez variabilnosť doby čerpania, pomer zapojenia a výšky príspevku podľa potrieb rodičov. Zjednodušíme a sprehľadníme priznávanie a výpočet materského.

 • Zvýšime rodičovské príspevky aj pre rodičov, ktorí nepoberali materské (ak bude na jeseň 2019 schválené zvýšenie len pre rodičov, ktorí poberali materské).

 • Zvýšime rodičovské príspevky pre rodiny s viacerými deťmi vo veku do troch rokov.

 • Zavedieme otcovské voľno počas prvých dvoch týždňov od narodenia dieťaťa ako novú dávku zo sociálneho poistenia.

 • Umožníme daňový bonus na deti aj pre živnostníkov v strate.

 • Štát bude platiť poistné na dôchodkové poistenie aj za rodiča, ktorý sa stará o dieťa a súčasne pracuje, ak jeho príjem nepresiahne 60 % priemernej mzdy.

1.3. Účinná pomoc a podpora
 • Zvýšením kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ženy zaistíme dôstojné pôrody a popôrodnú starostlivosť.

 • Zlepšíme dostupnosť centier na pomoc rodičom a deťom, prevenciu krízy v rodine a podporu mediácie. Sústredíme sa na špecifickú podporu osamelých rodičov vychovávajúcich deti.

 • Zlepšíme pomoc rodinám s deťmi so zdravotnými problémami a neštandardným vývinom cez skorú, rýchlu a funkčnú podpornú sieť pre rodičov. Sústredíme sa na dostupnosť včasnej intervencie ako súčasti komunitných služieb a dostupnosť asistentov pre deti so zdravotným postihnutím.

1.4. Silnejšia právna ochrana
 • Zvýšime účinnosť vynucovania dodržiavania rozhodnutí súdov a zvýšime minimálne výživné na úroveň životného minima na dieťa. Prijmeme Detský zákonník ako komplexnú právnu normu, kde zadefinujeme a sprehľadníme práva a povinnosti voči deťom, čo prispeje k výraznému zrýchleniu všetkých konaní.

 • Budeme podporovať všetky formy rodiny a rodičovstva cez právnu úpravu vzťahov nezosobášených párov, ktoré žijú v inej forme spolužitia ako je manželstvo (viac informácií v kapitole ĽUDSKÉ PRÁVA).

 1. DÔCHODKY A DÔSTOJNÉ STARNUTIE

Súčasné aj budúce generácie si zaslúžia slušný dôchodok. Zachováme tri dôchodkové piliere. Prvý pilier štátny s výraznou mierou solidarity, druhý pilier povinný, súkromný, zásluhový a tretí pilier štátom podporovaný, súkromný a dobrovoľný. Dôchodkový systém musí byť stabilný, preto nebudeme výraznejšie zasahovať do jeho súčasnej podoby. Musí zabezpečiť dôstojný život počas staroby, nenabádať na morálny hazard (napríklad možnosťami neplatiť odvody alebo vybrať úspory ihneď po začiatku dôchodku) a nepôsobiť ako možnosť optimalizácie daní pre bohatých.

Dôchodkový systém musí dobre slúžiť ľuďom. Dôchodkový strop v Ústave SR nepovažujeme za vhodné riešenie a vyjadrujeme vôľu túto časť vyňať. Presadzujeme čo najpružnejší odchod do dôchodku pri zohľadnení zdravotného stavu a možnosti pracovať, umožníme rodinné dôchodky. Pri akýchkoľvek budúcich diskusiách k dôchodcom a dôchodkyniam by mal byť dôsledne zohľadnený aspekt rodovej neutrality a rovnosti. Súčasťou skutočnej solidarity v dôchodkovom, resp. odvodovom systéme je spravodlivé zníženie odvodov. Najmä nízkopríjmovým zamestnancom a živnostníkom.

Slovensko má skrytý dlh voči starším ľuďom spôsobený nedostatkom ponuky sociálnych služieb. Týka sa to počtu miest, kvality i rôznorodosti služieb. Napriek tomu, že sa objem prostriedkov vyčlenených na sociálne služby od roku 2018 významne zvýšil, je naďalej nedostatočný. Nejasné či neexistujúce sú systémové pravidlá, ktoré by zaväzovali samosprávy k financovaniu sociálnych služieb. Problémom je aj nevýhodné postavenie neverejných poskytovateľov pri financovaní sociálnych zariadení.

Nedostatok financií cítiť pri poskytovaní terénnej sociálnej práce, v mnohých prípadoch na báze finančne neudržateľných krátkodobých projektov. Práca opatrovateľov a opatrovateliek je slabo ohodnotená, kamenné zariadenia nemajú peniaze na odmeňovanie ani na splnenie zákonných nárokov zamestnancov. Neexistuje jednotný systém posudkovej činnosti. Nie je doriešené prepojenie sociálnych služieb a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Neexistuje jednotný register sociálnych služieb. Všetky tieto chyby a nedostatky chceme napraviť.

2.1. Slobodnejší dôchodok
 • Zavedieme pružnejšie možnosti odchodu do dôchodku. Umožníme skorší odchod do predčasného dôchodku (s adekvátnym znížením vypočítanej penzie). Zavedieme súbeh 50 % dôchodku a 50 % úväzku (tzv. preddôchodok).

 • Navrhneme možnosť dobrovoľného zdieľania dôchodkových práv manželov, partnerov a partneriek s deťmi.

 • Zlepšíme prácu Sociálnej poisťovne ako inštitúcie pre ľudí, ktorá si plní informačné povinnosti, je zodpovedná za efektívnosť poskytovaných služieb a skracovanie lehôt na priznávanie dávok.

2.2. Spravodlivejšia výška dôchodku
 • Zmeníme výpočet dôchodku s dôrazom na masu zaplatených odvodov (pri ohraničení na maximálny vymeriavací základ platný v danom roku) a na počet rokov dôchodkového poistenia.

 • Zavedieme odkázanostný dôchodok v druhom a treťom pilieri na financovanie dlhodobej starostlivosti pri odkázanosti.

 • Dofinancujeme dôchodky politickým väzňom a väzenkyniam. Zdaníme výsluhové dôchodky príslušníkov a príslušníčok Štátnej bezpečnosti.

2.3. Lepšie sociálne služby
 • Pripravíme nový zákon o sociálnych službách a zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti v spolupráci so širokým okruhom odborníkov a odborníčok. Zjednotíme a zjednodušíme systém posudkovej činnosti (pozrite aj kapitolu ZDRAVÉ SLOVENSKO).

 • Presadíme dôsledné viaczdrojové financovanie. Zásadne zvýšime príspevky od štátu s naviazaním na stupeň odkázanosti (v desiatkach miliónov eur ročne). Uplatníme princíp rovnakého pohľadu na sociálnu službu bez ohľadu na zriaďovateľa. Príspevok od štátu a samosprávy pôjde za občanom a občiankou, s preferenciou služieb v domácom prostredí.

 • Zavedieme register sociálnych služieb. Budeme dbať o pokrytie celého územia Slovenska. Vypracujeme systém kvality a hodnotenia.

 • Financovanie sociálnych služieb nastavíme tak, aby boli spokojní zamestnanci a zamestnankyne v sociálnych službách. Zariadenia musia byť schopné naplniť mzdové požiadavky a odvodové povinnosti. Jedným z cieľov je návrat opatrovateliek a opatrovateľov na Slovensko.

 1. ZAMESTNANOSŤ, LEPŠIA PRÁCA A SLUŠNÝ ŽIVOT

Chceme žiť v krajine, kde ľudí práca baví a majú vďaka nej slušný život. Zamestnanosť rastie, nezamestnanosť klesá, ale problémom je kvalita pracovných miest. Približne stotisíc ľudí sú živnostníkmi a živnostníčkami z donútenia – robia závislú prácu, ktorá by mala byť pracovným pomerom. Pracovné miesta sú často v menej produktívnych odboroch a pozíciách. V praxi sa zneužíva agentúrne zamestnávanie. Uplatňovanie Zákonníka práce je nedostatočné, proces nastavenia minimálnej mzdy spolitizovaný. Legislatíva nerieši nové formy zamestnávania tvorivých ľudí, pracovníkov a pracovníčok v zdieľanej ekonomike.

Chceme žiť v krajine, kde každý profituje z ekonomického rastu a nikto nie je ponechaný pozadu.

Existujú však skupiny, v ktorých je zamestnanosť nízka: ľudia s nízkou kvalifikáciou, Rómovia a Rómky, zdravotne postihnutí a zdravotne postihnuté, osoby bez domova, obyvatelia niektorých regiónov alebo osamelí rodičia. Súčasné nástroje a politiky nezohľadňujú ich potreby. Celonárodné projekty majú rovnaké jednotkové náklady pre celé Slovensko, s hrubo a široko definovanou cieľovou skupinou. Nedokážu riešiť špecifické situácie konkrétnych ľudí. Férovosti a udržateľnosti projektov nepomáha subjektívnosť rozhodovania úradov ani nárazovosť financovania z eurofondov.

Ďalším neduhom je segregovanie ľudí so špecifickými problémami do chránených dielní alebo sociálnych podnikov. Stavia sa tak virtuálny múr medzi „normálnymi“ a „tými druhými“ zamestnancami a zamestnankyňami.

3.1. Lepšia ochrana práv zamestnancov
 • Zlepšíme vymožiteľnosť pracovných práv zamestnancov a definíciu závislej práce. Zosúladíme Zákonník práce s realitou nových foriem zamestnávania (tvoriví zamestnanci a zamestnankyne, zdieľaná ekonomika) a základných zamestnaneckých nárokov (odmeňovanie, dovolenka, pracovný čas a podobne).

 • Navrhneme inštitút spravodlivej mzdy ako dobrovoľnej deklarácie zamestnávateľa, že bude vyplácať dôstojné a spravodlivé mzdy. Pre podnikateľov a podnikateľky participujúcich na štátnej pomoci to bude povinnosť.

 • Zavedieme sabatikal v rozsahu 6 až 12 mesiacov ako poistku proti vyhoreniu. Súčasťou bude nárok na dávku zo Sociálnej poisťovne vo výške 50 % predošlej hrubej mzdy po desiatich odpracovaných rokoch. Z pohľadu zamestnávateľa pôjde o neplatené voľno poskytnuté po dohode so zamestnancom a zamestnankyňou s držaním pracovného miesta. O dobu trvania sabatikalu sa poistencovi zvýši vek odchodu do dôchodku.

 • Navrhneme možnosť dobrovoľne nahradiť gastrolístky finančným príspevkom zamestnancovi pri zachovaní daňových výhod, súčasne sprísnime reguláciu poplatkov za nákup a preplácanie gastrolístkov.

 • Výrazne obmedzíme povinnosti pre malých podnikateľov a podnikateľky.

3.2. Odpolitizujeme minimálnu mzdu
 • Diskusia o minimálnej mzde bude naďalej prebiehať na tripartite. V prípade, že sa sociálni partneri na jej výške nedohodnú, aplikuje sa automatický model jej zvyšovania, ktorý bude rešpektovať predpokladané schválené minimálne štandardy na úrovni EÚ.

 • Konečné stanovisko bude dávať Rada pre konkurencieschopnosť (jej úlohou bude posudzovať špecifické situácie pri ekonomickej kríze podľa vzoru dlhovej brzdy). Rada pre konkurencieschopnosť v súlade s požiadavkou EÚ získa formálnu úlohu ako poradný orgán vlády pri tripartitnom vyjednávaní o výške minimálnej mzdy.

 • Spresníme definície minimálnych mzdových nárokov a sprísnime ich vynucovanie.

3.3. Opatrenia na zvýšenie zamestnanosti
 • Zavedieme komunitné služby – férové, transparentné kontrahovanie lokálnych občianskych združení na služby zamestnanosti a sociálnej politiky – ako hlavnú formu poskytovania pomoci nezamestnaným, najskôr formou pilotných projektov. Začneme využívať systém mikrograntov ako spôsob jednoduchého financovania malých aktivít.

 • Podporíme zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných do aktivít naprieč verejným sektorom formou inkluzívneho trhu pri verejnom obstarávaní. Štát poskytne príspevok navyše, za ktorý bude musieť dodávateľ zamestnať dlhodobo nezamestnaných v rámci zákazky, ktorú získal.

 • Upravíme poistenie v nezamestnanosti, aby sme zjednodušili podmienky (viac ľudí bude mať nárok), výška dávky bude klesať s postupujúcou dobou nezamestnanosti.

 • Zavedieme jasné pravidlá a štátnu reguláciu pre mobilitu pracovníkov z tretích krajín. Na základe posúdenia nedostatkových profesií a zručností na trhu práce zjednodušíme podmienky prijímania zahraničných pracovníkov vo vybraných odboroch vrátane riešenia „úzkych miest“ v administratívnom procese udeľovania povolení na príslušných inštitúciách. Súčasťou riešenia môže byť vytvorenie fast-track schémy pre vybrané profesie s pridanou hodnotou podľa osvedčených vzorov z iných európskych krajín.

 3.4. Účinnejšie kolektívne zmluvy
 • Súčasťou každej kolektívnej zmluvy bude limit na počet „dohodárov“, limit na počet zamestnancov a zamestnankýň cez agentúry dočasného zamestnávania a zoznam pracovných pozícií, na ktorých nemôžu pracovať živnostníci a živnostníčky.

 • Zvýšime limit počtu zamestnancov a zamestnankýň pri rozšíriteľnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na podniky.

3.5. Lepšie pravidlá
 • Urobíme audit legislatívy v oblasti rodinných a sociálnych dávok s cieľom postupne odstrániť všetky nespravodlivé straty nárokov na celú alebo výraznú časť dávky v dôsledku malej zmeny v príjme posudzovanej osoby a domácnosti. Pri navrhovaní novej legislatívy budeme dbať na to, aby zmeny v nárokoch alebo povinnostiach boli proporčné so zmenou situácie jednotlivca alebo domácnosti.

 • Zjednodušíme a sprehľadníme systém dávok v hmotnej núdzi.

 • Zjednotíme a zjednodušíme lekársku posudkovú činnosť. Zároveň zlepšíme kvalitu posudzovania a aj následnej kontroly vydaných preukazov zdravotne ťažko postihnutých, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu.

 • Zlepšíme fungovanie pracovných súdov, zavedieme odpustenie súdnych poplatkov pri pracovnoprávnych súdoch o výplate mzdy.

3.6. Fungujúce úrady
 • Začneme zverejňovať interné predpisy na úradoch, zefektívnime procesy informatizáciou. Úrady pôjdu príkladom v zamestnávaní zdravotne ťažko postihnutých a dlhodobo nezamestnaných.

 • Zavedieme nové a zlepšíme už existujúce programy na vzdelávanie uchádzačov a uchádzačiek o zamestnanie, rozšírime využívanie absolventskej praxe ako povinného nástroja s maximálnou dobou dvoch mesiacov (3 mesiace u mladých ľudí bez maturity) .

 • V spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja začneme realizovať intenzívnejší výskum trhu práce, aby boli úrady lepšie informované o súčasných problémoch, trendoch a dátach s cieľom dosiahnutia lepších intervencií.

 • Personálne a kompetenčne posilníme inšpektoráty práce so zameraním ich činnosti na prevenciu a vzdelávanie zamestnávateľov, potieranie nelegálnej práce, kontrolu agentúr dočasného zamestnávania. Zavedieme povinnosť zverejňovať rozhodnutia o porušení BOZP, postihy za pracovné úrazy pracovníkov, ktorí sú formálne živnostníkmi či živnostníčkami.

3.7. Boj s energetickou chudobou
 • Hlavnými nástrojmi na boj s energetickou chudobou sú opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti (viď kapitola ENERGETIKA) a na rast cien energií je vo všeobecnosti zvyšovanie príjmov nízkopríjmových skupín cez znižovanie ich daní, odvodov (viď kapitola DANE).

 • Zvýšime dávku v hmotnej núdzi pre vymedzený okruh zraniteľných osôb, ktoré sa na ňu kvalifikujú.

 1. PODPORA ĽUĎOM S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Zdravotne ťažko postihnutí ľudia sú súčasťou každej spoločnosti. Solidarita vyjadrená prostredníctvom plnohodnotného začlenenia do každodenného života by mala byť súčasťou každej vyspelej spoločnosti.

Zdravotné postihnutie môže človeka sprevádzať od narodenia, alebo sa osobou s ťažkým zdravotným postihnutím môže stať počas života. V jednom aj v druhom prípade je potrebné zdravotné postihnutie kompenzovať efektívnym systémom asistencie a vytvoriť vhodné podmienky v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych služieb, ale aj v oblasti občianskeho života, fyzickej prístupnosti verejných priestorov alebo voľnočasových aktivít. Asistenciu je potrebné smerovať voči človeku so zdravotným postihnutím aj do najbližšieho okolia.

Život osôb s ťažkým zdravotným postihnutím nám nie je ľahostajný. Uvedomujeme si ľudský potenciál, ktorý pre ich znevýhodnenie býva ignorovaný. Veríme, že ak sú vytvorené vhodné podmienky, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sú schopní potenciál využiť a byť nielen sebestační, ale aj prospešní pre okolie. Pre využitie tohto potenciálu musíme odstrániť základné bariéry, ktoré obmedzujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

4.1. Lepšie služby zamestnanosti
 • Cez komunitné služby podporíme vznik Agentúr podporovaného zamestnávania s cieľom zvýšiť kvalitu a individualizovať služby zamestnanosti. Zvýši sa dôraz na schopnosti klienta a klientky, nie na jeho limity. Osobitne sa zameriame na mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím s cieľom predchádzať ich nezamestnanosti.

 • Vytvoríme model tranzície na trh práce určený pre všetky skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Vytvoríme spektrum podporných programov a služieb ako i možnosť ich slobodných kombinácií najmä formou komunitných služieb.

 • Zabezpečíme prepojenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti a podporíme ho prístupom k vhodným kompenzačným pomôckam.

4.2. Podpora a integrácia na pracovisku
 • Zvýšime akceptáciu zamestnancov a zamestnankýň s ťažkým zdravotným postihnutím na pracovisku zavedením príspevku pre ich bezprostredných kolegov a kolegyne. Neochota spolupracovať je v praxi jednou z najväčších bariér zamestnávania.

 • Podporíme postavenie pracovných asistentov a asistentiek. Ich úlohou je nielen asistovať osobe so zdravotným postihnutím pri výkone práce, ale aj pomáhať integrácii do pracovného prostredia a kolektívu.

 • Zefektívnime povinné zamestnávanie občanov a občianok so zdravotným postihnutím cez objektívne zmeny v systéme náhradného plnenia a povinného odvodu, ktorých cieľom bude vyššia motivácia zamestnávateľov integrovať zdravotne postihnutých.

4.3. Rozvoj sociálneho a ľudského kapitálu
 • Vypracujeme systém podpory rozvoja schopností osôb so zdravotným postihnutím. Aktivity budú zamerané na vzdelávanie a rekvalifikáciu.

 • Podporíme voľnočasové aktivity osôb so zdravotným postihnutím, ktorými sa zvýši ich sebavedomie, zlepšia ich pracovné návyky a integrácia do spoločnosti.

 • Aktívne podporíme zmenu vnímania zdravotného postihnutia – pri posudzovaní schopností občanov a občianok s ťažkým zdravotným postihnutím budeme presadzovať, aby sa brali do úvahy činnosti, ktoré dokážu vykonávať namiesto v súčasnosti bežného prístupu, kde sa zdôrazňujú činnosti, ktoré vykonávať nedokážu.

4.4. Prepracujeme posudkovú činnosť
 • Presadíme zjednotenie posudkového systému do jednej inštitúcie. V súčasnosti existuje viackoľajnosť, ktorej výsledkom sú absurdné rozhodnutia, vysoká byrokratická a finančná náročnosť posudkového systému.

 • Zobjektívnime lekársku posudkovú činnosť zavedením povinnej osobnej konzultácie, náhodného prideľovania posudkových lekárov a lekárok zo širších geografických oblastí a zvýšením odmeny pre posudkových lekárov a lekárky.

4.5 Lepší systém kompenzácií a odvodov
 • Obmedzíme posudzovanie výšky príjmu a majetku osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pri nároku na peňažné príspevky iba na určovanie výšky príspevku, nie na jeho schvaľovanie.

 • Zavedieme systém včasnej pomoci pre rodičov a ich deti so zdravotným postihnutím. Podporíme vytvorenie požičovní kompenzačných pomôcok, čím zvýšime efektivitu vynaložených financií a uľahčíme život osobám so zdravotným postihnutím.

 • Ak dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím žije s jedným rodičom, často ich jediným príjmom je príspevok na opatrovanie. Preto štát podporí pracujúcich opatrovateľov – rodičov preplácaním dôchodkového poistenia, ak príjem nepresiahne 60 % priemernej mzdy. Navrhujeme, aby sa opatrovateľom povolil aj príjem zo zárobkovej činnosti, ktorú by vykonávali z domácnosti. Zvýšila by sa tým životná úroveň rodín, ktoré súčasný systém udržiava v pasci chudoby.

 • Odstránime nespravodlivosť pre pracujúcich zdravotne ťažko postihnutých, ktorým sa neprehodnocuje výška invalidných dôchodkov na základe dodatočne odpracovaných rokov.

Gestori a gestorka kapitoly

Jozef Mihál

Michal Páleník

Jakub Krako

Simona Petrík

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.