Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

ZAHRANIČNÉ VECI

Slovenská republika musí dospieť aj vo svojej európskej a zahraničnej politike. Musí začať využívať svoj potenciál ako dobre integrovaná krajina v najprestížnejších skupinách svetovej politiky.

Členstvo v EÚ, NATO, OECD, ako aj dobré susedské vzťahy nám dávajú najlepšie predpoklady presunúť sa z pasívnej do oveľa aktívnejšej polohy.Existujúca pasivita poškodzuje záujmy a postavenie Slovenska v dlhodobom horizonte. Nejde iba o získanie prestíže, ale o investíciu do zásadnejšej a stabilnejšej pozície našej krajiny v klube ekonomických a demokratických premiantov a k adekvátnejšiemu príspevku Slovenska ako 40. najbohatšej krajiny sveta (HDP na obyvateľa) k riešeniu globálnych výziev a rizík.

Tieto investície sa prejavia vo zvýšení dôveryhodnosti Slovenska ako značky, a teda bezpečného prístavu pre investície, inovácie aj ľudský kapitál.

Pre Slovensko je kľúčové dosiahnuť novú rovnováhu vo vzťahoch medzi susedmi vo V4 a západoeurópskymi partnermi. Cieľom je presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4 na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú víziu Európy, no zachovať pritom existujúcu kvalitu susedskej a regionálnej spolupráce. Je tiež dôležité preklopiť vzťah k európskej integrácii od dôrazu na medzivládny princíp k podpore komunitárneho modelu so silnými a nezávislými spoločnými inštitúciami, ktoré maximalizujú záujmy menších štátov.

Slovensko by malo navýšiť rozvojovú pomoc (hlavne bilaterálnu), a to v oblastiach, ktoré sú zásadné z hľadiska globálnej udržateľnosti a stability a kde Slovensko dokáže ponúknuť pridanú hodnotu. Naša ekonomická diplomacia musí ísť ruka v ruke so záujmami a špecifikami nášho hospodárstva, ako aj s cieľmi o tom, ako má naša krajina vyzerať v očiach okolitého sveta.

Slovensko musí byť krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa stane pevnou súčasťou brandingu krajiny. Bude hrať dôležitú a kľúčovú úlohu pri diplomatických aktivitách s cieľom vybudovať značku a zvyšovať mieru participácie Slovenska na dôležitých medzinárodných diplomatických fórach a misiách (viac v kapitole KULTÚRA).

Naša európska a zahraničná politika musí byť presadzovaná najkvalitnejšími ľuďmi, ktorých rezort na túto misiu vie ponúknuť. Je čas na novú profesionálnu personálnu politiku na rezorte zahraničných vecí a iných rezortoch, ktoré rozvíjajú európske či zahraničné vzťahy. Zahraničná politika musí byť svieža, inovatívna, schopná rozpoznávať globálne riziká, otvorená spolupráci a koncentrovaná na ťažiskové body.

 1. ZAHRANIČNOPOLITICKÉ UKOTVENIE SLOVENSKA

1.1. Kritický dialóg s Ruskom
 • Budeme jednoznačne obhajovať spoločné pozície EÚ v bilaterálnych vzťahoch s Ruskou federáciou, vrátane trvania sankčného režimu, kým nedôjde k naplneniu Minských dohôd.

 • Pri každom bilaterálnom stretnutí pripomenieme neuznanie Krymu a nastolíme tému agresie na východnej Ukrajine ako podmienku zlepšenia obchodných a politických vzťahov.

 • Nebudeme sa stretávať s osobami na sankčnom zozname EÚ, ani ich pozývať na Slovensko.

 • Podporíme Magnitsky Act na úrovni EÚ, ale zároveň budeme podporovať otvorenosť v otázke selektívneho uvoľňovania vízového režimu pre študentov a študentky, výskumníkov a výskumníčky, umelcov a umelkyne.

1.2. Globálne výzvy
 • Pri zachovaní existujúcich bezpečnostných väzieb v rámci NATO sa vymedzíme voči aktuálnej obchodnej a klimatickej politike USA v súlade s prioritami EÚ.

 • Budeme podporovať EÚ v otázke jadrovej dohody s Iránom, izraelsko-palestínskeho konfliktu a všeobecne zachovania multilaterálneho poriadku a medzinárodného práva. Pre Slovensko je strategicky kľúčové zastaviť dnešný rozvrat.

1.3. Vzťahy s Čínou
 • Urobíme audit existujúcich bilaterálnych obchodných a investičných vzťahov s Čínou (výhodnosť zotrvávania v 16+1 a projektu Hodvábnej cesty). Zoberieme do úvahy najnovší vývoj a geopolitické dôsledky rastúceho čínskeho vplyvu v EÚ a východnej Európe.

 • Jednoznačne podporíme nástroje na ochranu proti priemyselnej špionáži (návrhy na posilnenie právomoci Európskej komisie pri zahraničných prevzatiach technologických firiem z EÚ, podpora koordinovaného postupu EÚ pri budovaní 5G a podobne).

1.4. Partnerstvo v rámci V4
 • Prehodnotíme doterajšiu prax, kde V4 predstavuje základný politický rámec pre realizáciu našich záujmov v Rade EÚ. V strategických otázkach týkajúcich sa budúcnosti EÚ má Slovensko bližšie k iným členským štátom než k zvyšku V4. Tento stav musíme reflektovať aj v snahe o budovanie nových partnerstiev a koalícií.

 • V4 zostane dôležitým nástrojom regionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj koordinácie vo vybraných sektorových agendách EÚ (kohézna politika, Východné partnerstvo).

1.5. Strategické partnerstvá
 • V strategických otázkach sa budeme usilovať o spojenectvá s členskými štátmi EÚ, ktoré zdieľajú našu víziu a hodnoty. Okrem Nemecka a Francúzska sa budeme usilovať o strategické partnerstvá s menšími proeurópskymi, najužšie integrovanými a aktívnymi členskými štátmi (Pobaltie, Fínsko, Slovinsko, Rakúsko, Portugalsko), alebo o ad hoc koalície s reformnými vládami v jednotlivých sektorových oblastiach.

 • Budeme investovať (aj do ľudských zdrojov) do nových bilaterálnych formátov strategického partnerstva (štruktúrovaného dialógu, prípadne G2G) podľa vzoru Nemecka a Francúzska s týmito novými partnermi.

 • K úrovni zastúpenia Slovenska na koordinačných stretnutiach V4 pred Európskou radou a formáciami Rady budeme pristupovať takticky.

 • Podporíme kreatívne inštitucionálne riešenia na prehĺbenie spolupráce s vedením Európskej komisie a s Európskym parlamentom zodpovedajúce záujmu Slovenska na fungujúcom komunitárnom princípe, silných a nezávislých európskych inštitúciách.

 • Zefektívnime vnútorné mechanizmy koordinácie európskych záležitostí a posilníme kapacity a postavenia Úradu vlády SR v koordinácii, politickej komunikácii a implementácii európskej politiky.

 • Budeme aktívnejšie pristupovať k Južnému Partnerstvu v rámci Európskej susedskej politiky na podporu členských štátov EÚ na juhu, najmä v kontexte rastúcich hrozieb spojených s klimatickou zmenou.

 1. PODPORA ĎALŠEJ INTEGRÁCIE EÚ

2.1. Integračné projekty
 • Podporíme opatrenia vedúce k dokončeniu existujúcich veľkých integračných projektov ako je plne fungujúca Energetická únia.

 • Podporíme dokončenie jednotného trhu v službách a digitálnych službách a sociálny pilier (minimálne sociálne štandardy).

 • V rámci eurozóny budeme presadzovať bankovú a fiškálnu úniu s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ s politickou zodpovednosťou.

 • Budeme hľadať spoločné legislatívne a rozpočtové nástroje na zmierňovanie vplyvov robotizácie na trh práce.

2.2. Odolnejšia únia
 • Podporíme rozšírenie právomocí a pôsobnosti Úradu európskeho prokurátora na boj proti organizovanému zločinu, korupcii a terorizmu a strategickú ambíciu vytvoriť podobnú štruktúru v oblasti vyšetrovania s dlhodobým cieľom vytvorenia európskej FBI.

 • Podporíme Európsky mechanizmus demokracie a vlády práva (nielen peer-review, ale pravidelný monitoring všetkých členských krajín s možnosťou sankcií a podmienenosti vo vzťahu k čerpaniu zdrojov z rozpočtu EÚ).

 • Budeme presadzovať silnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Okrem iného to znamená prechod na väčšinové hlasovanie vo vybraných oblastiach, zvlášť pri implementácii rozhodnutí EÚ, strategickom operačnom veliteľstve EÚ, spoločnom financovaní vojenských misií, spoločnom vývoji a nákupe. Dlhodobou ambíciou je vytvorenie ozbrojených síl EÚ.

 • Podporíme pretvorenie Frontexu na reálnu Pobrežnú a pohraničnú službu posilnením jeho mandátu a financovania.

 • Podporujeme boj s nelegálnou migráciou a účinnejšiu návratovú politiku na základe dohôd s tretími krajinami a finančnej pomoci EÚ tretím krajinám. Podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu Dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny žiadateľov o azyl. Rozhodnutia o udelení azylu musia zostať naďalej v rukách členských krajín.

2.3. Podporujeme rozširovanie EÚ
 • Podporujeme ďalšiu politiku rozšírenia, zvlášť vo vzťahu k najlepšie pripraveným krajinám na členstvo v EÚ na západnom Balkáne.

 • Pre Slovensko je kľúčová európska budúcnosť Ukrajiny a aktívna politika Východného partnerstva.

 1. KVALITNEJŠIA, OTVORENEJŠIA A TRANSPARENTNEJŠIA POLITIKA

Je nevyhnutné profesionalizovať slovenskú diplomaciu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR potrebuje silné vedenie, ktoré nebude váhať zaviesť potrebné zmeny v kariérnom systéme či vo vzdelávaní. Cieľom pracovníka a pracovníčky ministerstva nemá byť vycestovať za každú cenu, súťažiť o prestíž alebo komfort krajiny, kde je vyslaný.

3.1. Lepšia diplomacia
 • Je nevyhnutné odstrániť negatívne motivácie v platovej oblasti, okrem iného aj vysoké platové rozdiely medzi vyslaním a pôsobením v centrále. Začneme transparentné výberové konania na vyslania s vopred stanovenými kritériami obsadzovania pozícií.

 • Každé vyslanie všeobecného alebo špecializovaného diplomata a diplomatky musí nadväzovať na priority a prácu predošlého. Túto kontinuitu, ako aj adresár kontaktov a vzťahov, treba štandardizovať.

 • Urobíme zásadnú zmenu systému manažmentu ľudských zdrojov postavenú na transparentnom obsadzovaní pozícií aj z externého prostredia (rovnako juniorských pozícií, ako aj „vyslania“), systematickom budovaní personálnych kapacít, špecializácii diplomatov a diplomatiek podľa ich tematického zamerania.

 • Zmeníme systém rotácií, v ktorom prioritu dostane tematická, odborná a jazyková „blízkosť“ pozície na zastupiteľskom úrade alebo v štruktúre ministerstva.

 • Sfunkčníme a zefektívnime Diplomatickú akadémiu v rámci ministerstva, a to aj cez priorizáciu zdrojov v jej prospech v rámci existujúceho rozpočtu rezortu.

 • Na základe auditu zmeníme organizačnú štruktúru ministerstva, posilníme kľúčové odbory a prijmeme strategické rozhodnutia o budúcej sieti zastupiteľských úradov. Nie je potrebné navyšovať celkový počet diplomatov a diplomatiek, ale čiastočne ich obmeniť.

 • Zameriame sa na podporu diplomatickej kariéry žien s cieľom zvýšiť ich zastúpenie v diplomatickom zbore a na vedúcich pozíciách. Pripravíme praktické riešenie postavenia partnerov a partneriek LGBTI diplomatov a diplomatiek.

3.2. Koordinácia a podpora
 • Vypracujeme audit koordinácie európskych záležitostí a prijmeme rozhodnutie o jeho zefektívnení.

 • Budeme uplatňovať stratégiu systematickej podpory Slovákov usilujúcich o posty v európskych inštitúciách.

 • Využijeme skúsených diplomatov a diplomatky na dôchodku a vytvoríme pre nich poradcovské pozície na rezortoch zohľadňujúce ich skúsenosti a predošlé vyslania.

3.3. Transparentnosť a otvorenosť zahraničnej politiky
 • Rozšírime a posilníme profesionálny tím na cielenú zrozumiteľnú komunikáciu s verejnosťou o zahraničnopolitických témach. Bude komunikovať preventívne a proaktívne oficiálne pozície Slovenska, vysvetľovať ich a systematicky brániť šíreniu dezinformácií (viac v kapitole HYBRIDNÉ HROZBY A DEZINFORMÁCIE).

 • V mene zefektívnenia komunikácie a racionalizácie prevádzkových nákladov zvážime koncept Enterprise Slovakia, ktorý by zastrešoval aktivity SBA/SIEA/SARIO/SUZA, alebo ich pozostatky.

 • Vypracujeme koncepciu pôsobenia Slovenska v EÚ, pravidelne aktualizovanú strednodobú stratégiu, ktorá zadefinuje záujmy a obsahové priority v EÚ.

 • Posilníme štruktúry venujúce sa globálnym trendom a rizikám, aby zohrávali aktívnu úlohu v slovenskom politickom a verejnom diskurze.

3.4. Zahraniční Slováci a Slovenky
 • Znalosti a schopnosti zahraničných Slovákov a Sloveniek môžeme využiť aj posilnením ich väzieb k domovskej krajine. Napríklad možnosťou voliť poštou nielen v parlamentných, ale aj v prezidentských, európskych a regionálnych voľbách.

 • Uľahčíme návraty domov jednoduchšou administratívou pri uznávaní zahraničných kvalifikácií, atraktívnymi a administratívne nenáročnými realokačnými grantmi pre Slovákov a Slovenky zvažujúcich návrat do vlasti. Budeme aktívne vyhľadávať úspešných zahraničných Slovákov do vedúcich pozícií vo verejnej správe.

 • Zahraničným Slovákom a Slovenkám umožníme nadobudnúť dvojité občianstvo.

 1. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

4.1. Posilníme spoluprácu
 • V súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenska budeme postupne zvyšovať rozpočet oficiálnej rozvojovej spolupráce smerom k 0,33 % HNP s dôrazom na proporčné navyšovanie bilaterálnej časti rozvojovej spolupráce ako významného nástroja slovenskej zahraničnej politiky.

 • Zmeníme v súčasnosti platnú Strednodobú stratégiu oficiálnej rozvojovej spolupráce tak, aby jednoznačnejšie formulovala obsahové a geografické priority Slovenska s cieľom ich zúženia a koordinovanejšieho zacielenia. Zohľadníme slovenské kapacity a expertízu, ako aj globálne ciele.

4.2. Zlepšíme koordináciu
 • Zlepšíme koordináciu a koherenciu politík jednotlivých štátnych orgánov v oblasti rozvojovej spolupráce, sfunkčníme Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu SR.

 • Zlepšíme spoluprácu rezortu zahraničných vecí s mimovládnymi rozvojovými organizáciami, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Stransparentníme a spružníme systém dotácií na realizáciu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce.

 • Preskúmame možnosti užšej koordinácie bilaterálnej rozvojovej pomoci s krajinami s rovnakými tematickými a geografickými cieľmi ako Slovensko.

4.3. Hodnotenie a podpora
 • Vytvoríme systém monitoringu a hodnotenia multilaterálnej i bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenska. Cieľom je zvyšovať kvalitu podporovaných intervencií v súlade s princípom „hodnota za peniaze“ a zabezpečovať súlad so zahraničnopolitickými prioritami.

 • Vyhodnotíme doterajšie fungovanie systému „rozvojových diplomatov“. Vytvoríme funkčný systém podpory jednotlivých aktérov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce priamo v tretích krajinách prostredníctvom zastupiteľských úradov.

 1. EKONOMICKÁ, KULTÚRNA A ENVIRONMENTÁLNA DIPLOMACIA

Rezort zahraničných vecí je hlavným koordinátorom ekonomickej diplomacie, keďže pod neho spadajú zastupiteľské úrady. Preto treba zmeniť komunikáciu medzi všetkými rezortmi a inštitúciami a vybudovať zdieľanú expertízu pod vedením rezortu zahraničných vecí a jeho zastúpení po svete.

Kultúra je významný prvok vonkajších a zahraničných vzťahov – prostredníctvom rôznych typov kultúrnych a spoločenských tém a projektov sa dá vytvárať nový typ kultúrnej diplomacie, ktorá bude koncepčne pracovať s bilaterálnymi a multilaterálnymi vzťahmi Slovenska v zahraničí, nadväzovať na spoločné či problematické témy a vytvárať nový typ vzťahov zameraných na väčšiu kultúrnu otvorenosť a riešenie kultúrnych konfliktov.

Prístup Slovenska ku klimatickej zmene musí nasledovať vyspelé európske krajiny. Je dôležité sa aktívnejšie angažovať vo svetovej iniciatíve potlačenia dôsledkov klimatických zmien či už doma alebo vo svete.

5.1. Ekonomická diplomacia
 • Ekonomických alebo inovačných diplomatov a diplomatky budeme koordinovať z jedného centra, a to na základe jasne stanovenej stratégie a zúčtovateľných cieľov, ktoré treba dosiahnuť. Tie by mali byť stanovované bez ohľadu na zmeny vlád, keďže strategické priority hospodárskej politiky sa nemenia voľbami.

 • Stratégia ekonomickej diplomacie musí obsahovať aj merateľné ciele, s ktorými sú ekonomickí diplomati a diplomatky vysielaní. Ich ciele budú určovať hospodársky orientované ministerstvá a koordinovať ministerstvo zahraničných vecí.

 • Výber ekonomických diplomatov a diplomatiek otvoríme podnikateľskému sektoru za jasne určených podmienok a transparentných pravidiel.

 • Vytvoríme pravidlá sponzoringu súkromných spoločností pri aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby boli vzájomné vzťahy transparentné a motivujúce.

5.2. Kultúrna diplomacia
 • Presadíme reformu kultúrnych inštitútov, vytvoríme jednotnú značku Slovak Institute.

 • Prehodnotíme a sfunkčníme existujúcu stratégiu brandingu Slovenska (Good Idea Slovakia) tak, aby sme sa vrátili k pôvodnému ambicióznemu plánu z roku 2016 s cieľom zlepšiť pozíciu v existujúcich Nation Brand indexoch (viac informácií v kapitole KULTÚRA).

5.3. Environmentálna diplomacia
 • Definujeme politiku zmierňovania klimatických zmien a adaptácie na ne ako fundamentálnu časť verejného záujmu a aj strategického záujmu Slovenskej republiky (pozrite aj kapitolu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE).

 • Posilníme angažovanosť vrchných predstaviteľov a predstaviteliek Slovenska v medzinárodných rokovaniach a podujatiach zaoberajúcich sa tematikou klimatickej zmeny.

 • Zohľadníme environmentálne vplyvy pri vykonávaní zahraničnej politiky (investície, lobing a podobne).

 • Podporíme ambicióznu klimatickú politiku EÚ (uhlíková neutralita do roku 2050, znižovanie emisií o 55 % do roku 2030, podpora biodiverzity, zladenie poľnohospodárskej politiky a klimatických cieľov) s dôrazom na spoločné nástroje na zmiernenie vplyvov zelenej transformácie.

 • Budeme podporovať fungovanie a prehlbovanie Energetickej únie ako prvku bezpečnosti a kontroly vplyvu výroby energie na životné prostredie v členských štátoch. To zahŕňa diverzifikáciu zdrojov energie, odstraňovanie technických a regulačných obmedzení medzi štátmi EÚ, spoločnú podporu zvyšovania energetickej účinnosti (nové kotle, zatepľovanie), dôsledné dodržiavanie spoločne stanovených klimatických cieľov a podporu nových inovatívnych nízkouhlíkových technológií.

Gestori kapitoly

Ivan Štefunko

Vladimír Bilčík

Dalibor Roháč

Michal Šimečka

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.