Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

VZDELÁVANIE: MÚDRE A INOVATÍVNE SLOVENSKO

Svet je na prahu štyroch dramatických transformácií: technologickej, klimatickej, spoločenskej a geopolitickej.

Digitálna revolúcia preniká do každej spoločenskej oblasti a života každého človeka. Už to nie je jedna ohraničená oblasť informačných technológií. Stáva sa súčasťou všetkých oblastí. Mení dopravu, služby, priemysel, bezpečnosť, zdravotníctvo, vzdelávanie a vedu. Doteraz každá priemyselná a technologická revolúcia vyvolala aj revolúciu vo vzdelávaní. Ani teraz to nebude inak.

Klimatická zmena sa nám pred očami mení na klimatickú krízu. Hoci stredná Európa nebude najviac postihnutým regiónom, nevyhneme sa vplyvom extrémneho počasia, povodniam a suchám. Významnejší však bude nepriamy vplyv cez migračný tlak, ceny komodít, svetový obchod a geopolitickú nestabilitu.

Technologická aj klimatická zmena sú spojené s transformáciou spoločnosti. Tradičné chápanie práce sa stáva minulosťou. Odhad pracovných miest, ktoré majú veľkú šancu byť automatizované, je vo svete 10 až 40 percent, na Slovensku 30 až 40 percent. Súčasťou spoločenských zmien je starnutie populácie aj významné posuny v hodnotách, ktorým veríme. Klesá dôvera mladých v liberálnu demokraciu, rastie podiel ľudí, ktorí nepovažujú vlastnú krajinu za férovú. To dokopy vytvára pocit nespokojnosti, nedôveru medzi ľuďmi a otvára priestor pre extrémizmus a populizmus.

Aj geopolitická transformácia spojená s nástupom netradičných geopolitických hráčov prispeje k zvýšeniu miery neistoty. Veda a inovácie sa menia z bipolárneho sveta EÚ – USA na minimálne trojpolárny EÚ – Čína – USA. V oblasti vzdelávania sa zvýši tlak na potrebu multikultúrnej komunikácie a spolupráce, kritického myslenia a odolnosti voči dezinformáciám.      

Aby sme v tomto kontexte boli schopní sformulovať ambicióznu víziu, musíme si otvorene priznať stav vzdelávania, vedy a inovácií na Slovensku. Vzdelávanie sa výkonnostne od roku 2008 prepadlo, zároveň slabo podporuje sociálnu mobilitu. Učitelia a učiteľky sú na okraji záujmu spoločnosti a ich ohodnotenie rástlo len v posledných rokoch. Výkonnosť vedy je na chvoste v EÚ, univerzity stratili atraktívnosť a spolupráca s priemyslom je minimálna. V inováciách sme podpriemer Európy.

Máme však silný základ, vďaka ktorému môžeme dosiahnuť bod zlomu. Tým je silná motivácia a nasadenie veľkého počtu našich pedagógov a pedagogičiek, vychovávateľov a vychovávateliek, aktívnych rodičov, mládežníckych a športových organizátorov a organizátoriek, vedcov a vedkýň, technikov a techničiek, pracovníkov a pracovníčok neziskového sektora a mnohých iných. Aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam je ich vnútorná sila základom, na ktorom vieme postaviť lepší systém pre fungujúcu spoločnosť.

Vzdelávacie systémy tradične reagujú na problémy včerajška. Odhad budúcnosti z minulých a súčasných trendov a pozorovaní nám už nepomôže. V čase rýchlych a komplexných zmien nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Vzdelávanie, veda a inovácie musia pripraviť ľudí aj spoločnosť na rýchle a komplexné zmeny blízkej budúcnosti. Len spoločnosť v pohybe schopná pružne reagovať na nepredvídané okolnosti môže rozkvitať.

Chceme, aby Slovensko bolo takou spoločnosťou. Chceme múdre, tolerantné, tvorivé a inovatívne Slovensko. Investovaním do občanov a občianok, ich vzdelávania a duchovného rozvoja počas celého života posilníme identitu, prosperitu, demokraciu, zdravie a zabezpečíme rovnosť šancí pre všetkých. Krízu systému, ktorej čelíme, premeníme na príležitosť. Vzdelávanie, tvorivosť a inovácie dáme do centra našej pozornosti a posunieme Slovensko medzi európsku špičku. Budeme so svetom súťažiť hlavou, nie nízkymi mzdami.

 1. UČITELIA A UČITEĽKY: GRAVITAČNÉ CENTRUM VZDELÁVANIA

Práca učiteľov a učiteliek aj ďalších pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníčok patrí k najnáročnejším ľudským činnostiam. Je kľúčom k úspechu vzdelávacieho systému. Učitelia a učiteľky musia byť dostatočne finančne ocenení a musia mať adekvátne postavenie v spoločnosti. Na prácu musia byť dobre pripravení na vysokej škole a podporovaní kvalitným systémom celoživotného vzdelávania a metodickej podpory.

Väčšia podpora pre učiteľov a učiteľky, zamestnancov a zamestnankyne škôl (finančná, metodická a personálna) bude viesť k tomu, že práca v školstve sa stane konkurencieschopnejšou s inými odvetviami a školy budú schopné prilákať a udržať kvalitných ľudí. Učiteľské povolanie posilní svoje postavenie v spoločnosti.

1.1. Vyššie platy pre učiteľov a učiteľky
 • Zabezpečíme, aby sa platy učiteľov a učiteliek zvyšovali rýchlejšie ako rastie priemerná mzda. A postupne sa približovali k priemeru vysokoškolsky vzdelaných profesií. Každoročným zvyšovaním platov v priemere o 10 % prekročí v roku 2024 priemerný plat učiteľa a učiteľky 80 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Rovnakým tempom sa budú zvyšovať platy vysokoškolských učiteľov a učiteliek, výskumných a vývojových pracovníkov a pracovníčok.

 • Dôraz budeme klásť na odmeňovanie prostredníctvom pohyblivej zložky, na finančnú stimuláciu odborného vzdelávania v kľúčových oblastiach, ktoré potrebujeme posilniť (životné, sociálne a digitálne zručnosti) a zapájanie sa do inovačných projektov.

 • Budeme hľadať spôsoby, ako zohľadniť regionálne rozdiely a náročnosť prostredia.

1.2. Kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov a učiteliek
 • Na skvalitnenie odbornej prípravy pedagogických pracovníkov a pracovníčok vytvoríme Slovenskú učiteľskú akadémiu – združenie fakúlt poskytujúcich vzdelávanie učiteľom a učiteľkám, ktoré bude s rešpektom k akademickej slobode určovať hodnotiace kritériá vzdelávania na základe medzinárodných skúseností a štandardov.

 • Akadémia bude spolupracovať s aktérmi vzdelávacieho systému na zmene obsahu pedagogickej prípravy učiteľov a učiteliek. Okrem iného by mala zaručiť výrazne dlhšiu pedagogickú prax na školách, schopnosť stimulovať digitálne a sociálne zručnosti, motivovať žiakov a žiačky, študentov a študentky, organizovať kreatívne dielne a projekty, podporovať spoluprácu.

 • Členstvo fakúlt a implementácia prijatých odporúčaní budú naviazané na štátny finančný príspevok pre vysoké školy.

1.3. Podpora pre učiteľov a učiteľky
 • Vytvoríme systém metodicko-pedagogickej podpory učiteľov a učiteliek. Lokálne a regionálne predmetové a špecializované platformy im umožnia komunikovať, zdieľať skúsenosti a posúvať sa vo svojej odbornosti vpred. Platformy budú naviazané na zreformované metodicko-pedagogické centrá a budú úzko spolupracovať s relevantnými organizáciami rezortu ako aj s univerzitami.

 • Každý učiteľ a učiteľka bude mať po dohode s nadriadeným či nadriadenou vypracovaný osobný plán profesionálneho rozvoja, ideálne postavený na analýze silných a slabých stránok.

 • Pilotne odskúšame pre dlhoročných učiteľov a učiteľky možnosť niekoľkomesačného uvoľnenia z pedagogických povinností za účelom ďalšieho vzdelávania sa, mobility, alebo implementácie iného kreatívneho projektu spojeného so zvyšovaním kvality pedagogického procesu (sabatikal).

1.4. Inovácie pre učiteľov a učiteľky
 • Vytvoríme grantovú schému na podporu inovácií prípravy učiteľov a učiteliek. Jej cieľom bude podporiť vytváranie špičkových pedagogických fakúlt.

 • Zavedieme grantovú schému pre inovatívne výchovno-vzdelávacie projekty v regionálnom školstve a podporíme experimentálne overovanie nových postupov a jeho následné plošné zavádzanie.

 • V spolupráci so školami, odbormi, médiami, neziskovým sektorom budeme hľadať inovatívne formy zlepšovania spoločenského postavenia učiteľov a učiteliek a ich vzdelávania. Napríklad systematické verejné oceňovanie najlepších učiteľov a učiteliek, špeciálne mediálne produkty o životných príbehoch úspešných, rozširovanie nepeňažných výhod (učiteľská karta).

 1. ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ VO VZDELÁVANÍ DETÍ

Férovosť a rovnosť príležitostí sú dôležitými hodnotami liberálnej demokracie a sociálnej spoločnosti. Nik by nemal byť vylúčený. Žiaľ, významne v tom zlyhávame. Majetkové pomery rodiny a vzdelanie rodičov na Slovensku silno predurčujú úroveň vedomostí a dosiahnuté vzdelanie detí. Výsledky Slovenska sú v tejto oblasti na úplnom chvoste v OECD aj v EÚ.

Sme presvedčení, že záleží na každom dieťati. Bez ohľadu na to, či sa narodí v Bratislave alebo v Snine, malej dedinke alebo krajskom meste, zaslúži si vynikajúcich učiteľov a učiteľky. Každé dieťa si bez ohľadu na mentálne a fyzické zdravie, finančné podmienky rodiny, sociálne zázemie, národnosť, materinský jazyk zaslúži čo najlepšiu školu. Povinnosťou našej spoločnosti je takú sieť škôl vedieť ponúknuť tak, aby bola zabezpečená dostupnosť a bezplatné vzdelávanie garantované Ústavou SR.

2.1. Garancia miesta v škôlke 
 • Základy pre rozvoj zručností sa najintenzívnejšie vyvíjajú v prvých rokoch života, pred nástupom do školy. Vo veku šiestich rokov už niektorí žiaci a žiačky majú výrazne sťaženú štartovú líniu. Je alarmujúce, že stále bojujeme s nedostatočnými kapacitami škôlok. Postupne zavedieme nárok na miesto v materskej škole pre deti od troch rokov.

 • Kapacity a voľné miesta budeme posilňovať aj flexibilnejšími podmienkami pre vstup do siete materských škôl, úpravou podmienok fungovania detských skupín a firemných škôlok.

2.2. Proti generačnej chudobe
 • Budeme posilňovať inkluzívne princípy vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Je to najefektívnejší nástroj rozvoja potenciálu všetkých detí, aj nástroj prevencie proti segregácii. Plne zohľadníme špecifiká sociálneho vylúčenia a zdravotného znevýhodnenia vo vzdelávaní. Zabezpečíme špeciálnu prípravu pedagógov na prácu s deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 • Podporíme nástroje inkluzívneho vzdelávania – dostatočný počet asistentov a asistentiek, psychológov a psychologičiek, špeciálnych pedagógov a pedagogičiek.

 • Prehodnotíme systém testovania detí pre zaradenie do špeciálnych škôl, aby reflektoval kultúrnu a jazykovú rôznosť aj sociálne znevýhodnenie.

 • Zvýšime dostupnosť služieb včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 2.3. Pomoc so slovenčinou
 • Upravíme pedagogickú metodiku na vyučovanie slovenského jazyka (jazyka národnostných menšín) ako druhého jazyka všade tam, kde sú deti s nedostatočnou znalosťou vyučovacieho jazyka.

 • Budeme motivovať pedagogické fakulty a metodické centrá, aby učiteľov a učiteľky pripravovali na integráciu detí s iným materinským jazykom ako je vyučovací jazyk na danej škole.

2.4. Podpora „po škole“ 
 • Posilníme školské kluby a systém „škola po škole“, aby vytvoril podmienky na vyučovanie v stimulujúcom prostredí pre všetky deti. Budeme hľadať spôsoby, ako zvýšiť návštevnosť školských klubov sociálne znevýhodnenými deťmi.

 • Prostredníctvom kultúrnych, športových a mládežníckych aktivít budeme stimulovať inklúziu a motiváciu detí z extrémnej chudoby pre formálne vzdelávanie.

 • V školách s výrazným podielom detí z marginalizovaných skupín vytvoríme podmienky na široké zapojenie rodičov do vzdelávacieho systému.

 1. KVALITNÝ A TVORIVÝ OBSAH VZDELÁVANIA A VÝCHOVY

To, čo sa v školách učí, ako sa to učí a aká atmosféra prevláda, predurčuje úspech detí počas štúdia, ale aj neskôr dospelých v reálnom živote. Obsah, najnovšie metódy, inkluzívne prostredie a pozitívna atmosféra sú nevyhnutnými časťami jedného celku tvoriaceho kvalitnú školu.

3.1. Zmeníme obsah vzdelávania
 • Rozbehneme kurikulárnu reformu, ktorá bude postavená na inováciách, rozvoji životných, sociálnych a digitálnych zručností žiakov a žiačok, ako sú napríklad otvorenosť, flexibilita, tímová práca, komunikačné schopnosti, zvedavosť, odolnosť, adaptabilita, plánovanie a schopnosť organizovať.

 • Pilotné testovanie na vzorke škôl od piateho ročníka spustíme od septembra 2021. Vychádzame z princípu „dvakrát meraj, raz strihaj“. Testovaním a vyhodnocovaním zabezpečíme kvalitne pripravené plošné zavedenie kurikulárnej reformy.

3.2. Slobodu učebniciam a žiakom
 • Podporíme slobodu vo výbere učebníc. Všetky vzdelávacie materiály budú zadarmo k dispozícii elektronicky. Vzdelávacie materiály si učiteľ a učiteľka bude môcť prispôsobovať a robiť v nich prípade potreby rýchlo zmeny.

 • Finančne podporíme lokálnu tlač materiálov, zavedieme rýchly a flexibilný systém tlače na požiadanie z portfólia elektronických učebníc a študijných materiálov.

 • Obmedzíme prenášanie množstva učebníc žiakmi a žiačkami, študentmi a študentkami na vyučovanie a domov. Vytvoríme elektronickú školskú aktovku (e-vak): portál, cez ktorý budú k dispozícii učebnice a učebné texty v elektronickej forme pre každého žiaka a každú žiačku.

3.3. Menej stresu
 • Budeme hľadať cesty odklonu od hodnotenia na základe teoretických vedomostí smerom k hodnoteniu schopnosti analyzovať a pochopiť problematiku a diverzifikácie spôsobu hodnotenia tak, aby zohľadňovalo rozdielnosť osobnostných profilov študentov a študentiek.

 • Budeme postupne odstraňovať stresujúce prostredie v škole zamerané na hľadanie chýb a trestanie za chyby.

3.4. Viac vedy, kultúry a športu
 • Podporíme zapájanie sa detí do vedeckých olympiád, v ktorých máme tradíciu aj výrazné úspechy. Koncepčne a finančne podporíme aktívnu kultúrnu a športovú činnosť na školách.

 • Podporíme inovatívne formy neformálneho vzdelávania cez dobudovanie a finančnú podporu tvorivých dielní typu FabLab a Makerspace.

 • Finančne a aj štrukturálne (bude súčasťou ich hodnotenia) podporíme otváranie sa univerzít a vedeckých pracovísk základným a stredným školám.

3.5. Aktívne občianstvo 
 • Hodnoty a princípy slobodnej demokratickej spoločnosti považujeme za dôležité na všetkých stupňoch formálneho vzdelávania. Posilníme aktivity žiakov a žiačok, študentov a študentiek posilňujúce aktívne občianstvo.

 • Podporíme spoločensky prospešnú dobrovoľnícku činnosť ako súčasť vzdelávacieho procesu (spolupráca s detskými domovmi, domovmi dôchodcov, starosť o opustených a invalidov, ochrana prírody). Dobrovoľníctvo je cesta k posilňovaniu empatie a emocionálnej inteligencie, ktorú negatívne ovplyvňuje zvyšujúca sa interakcia ľudí s digitálnymi technológiami.

3.6. Lepšie odborné školy
 • Podporíme kvalitné duálne vzdelávanie a odbornú prípravu na úrovni stredných škôl. Prijmeme opatrenia na zvýšenie záujmu žiakov a žiačok aj rodičov o duálne vzdelávanie. Zakomponujeme prvky duálneho vzdelávania do klasických stredných a vysokých škôl. Jeho zameranie budeme rozširovať tematicky, aby kopírovalo možnosti uplatnenia absolventov a absolventiek na trhu práce.
 • Rozšírime a skvalitníme partnerstvá medzi školami a firmami. Podporíme vznik tréningových centier vo firmách.
 • Podporíme kariérnych poradcov a poradkyne už na základných školách zvýšením hodín poradenstva a doplnkovým vzdelávaním poradcov, zlepšíme možnosti ich komunikácie so žiakmi a žiačkami aj s rodičmi.
3.7. Digitálne zručnosti
 • Do školského systému okamžite zavedieme hodnotiaci systém digitálnych kompetencií školy (SELFIE), ktorý je zdarma k dispozícii v Európskej komisii a zároveň zavedieme (pilotne 1. 9. 2020, plne 1. 9. 2021) kompetenčný rámec digitálnych zručností (DigComp), ktorý je rovnako zdarma k dispozícii.

 1.  EFEKTÍVNE RIADENIE ŠKOLSTVA A VEDY

Bez kvalitného riadenia nemôže efektívne fungovať žiadny systém, ani vzdelávací. Naším cieľom bude zmeniť riadenie rezortu tak, aby jeho zložky uľahčovali dobré fungovanie a neboli zbytočnou prekážkou. Zefektívnenie riadenia regionálneho školstva zjednoduší všetky ďalšie procesy a umožní lepšie využívanie finančných aj ľudských zdrojov v školstve.

4.1. Zlepšíme manažment škôl 
 • Finančne zatraktívnime pozíciu riaditeľa a riaditeľky tak, aby sme do riadenia škôl dostali tých najlepších. Odmeňovanie riaditeľov a riaditeliek naviažeme na dosahovanie stanovených cieľov tak, aby boli motivovaní k čo najlepším výkonom.

 • Skvalitníme riadenie ľudských zdrojov na školách prostredníctvom rozvoja kompetencií riaditeľov a riaditeliek vyhodnocovať kvalitu práce učiteľov a učiteliek a zavedením transparentnosti a objektívnosti procesu hodnotenia.

 • Podporíme zvyšovanie manažérskych zručností a líderstva riaditeľov a riaditeliek škôl cez skvalitnenie špecializovanej odbornej prípravy a individuálny program profesijného rozvoja.

4.2. Regionálne školstvo vrátime rezortu školstva
 • Naším cieľom bude na strednej úrovni riadenia regionálneho školstva prejsť k efektívnejšiemu modelu riadenia prostredníctvom špecializovanej štátnej správy. Vzhľadom na komplexnú agendu v oblasti školstva je efektívnejšie, aby činnosť v oblasti metodického riadenia a finančných tokov zabezpečovali krajské školské úrady, ktoré budú spadať priamo pod ministerstvo školstva.

4.3. Efektívnejšia sieť škôl
 • Prijmeme opatrenia na zvýšenie efektívnosti a optimalizáciu systému formálneho vzdelávania. Zachováme širokú sieť prvého stupňa základných škôl vrátane malotriedok, aby čo najviac detí v citlivom veku mohlo navštevovať školu blízko svojho bydliska.

 • Plánujeme racionalizovať sieť škôl na druhom stupni základných škôl a stredných škôl spolu so zabezpečením dopravy. Racionalizácia nebude obmedzovať žiakov a žiačky pri výbere tried s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

4.4. Kontrola aj pomoc 
 • Školskú inšpekciu doplníme o konzultačnú a poradenskú službu. Cieľom nebude len identifikácia nedostatkov, ale zároveň navrhovanie plánu opatrení v spolupráci s ďalšími metodicky zameranými pracoviskami rezortu.

 • Plán opatrení podporíme cielenou finančnou podporou pre danú školu.

4.5. Žiacke a študentské parlamenty
 • Zavedieme štatút žiackych/študentských parlamentov (od 1. 9. 2020). Do parlamentu by žiaci a žiačky usporadúvali riadne voľby s volebnou kampaňou. Zavedieme štruktúru študentskej samosprávy, začínajúc na školách a končiac na celonárodnej úrovni.

 1. NEFORMÁLNE A CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE, MLÁDEŽNÍCKE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY

V počte ľudí zapojených do celoživotného vzdelávania je Slovensko na jednom z posledných miest v Európe. Formálne vzdelávanie pred vstupom do dospelého života je nutnou, ale dávno nie postačujúcou podmienkou úspechu na trhu práce a zmysluplného života. Rýchlosť a komplexnosť zmien, ktoré v spoločnosti prebiehajú, stierajú hranice formálneho, neformálneho a celoživotného vzdelávania. Musíme z nich vytvoriť otvorený systém objavovania nových poznatkov a nadobúdania zručností umožňujúcich reagovať na zmeny bez zbytočného stresu a kríz.

Mládežnícka činnosť a šport sú oblasťami priamo spojenými s neformálnym vzdelávaním, ktoré potrebujeme dostať viac do centra pozornosti a inteligentne prepojiť na formálne vzdelávanie. V mnohom napomáhajú formovať sociálne zručnosti a vedú k lepšej starostlivosti o zdravie (viac v kapitole ZDRAVÉ SLOVENSKO).

5.1. Viac možností vzdelávať sa
 • Zvýšime kvalitu a rozšírime ponuku celoživotného vzdelávania spojeného so zvyšovaním odbornej kvalifikácie dospelých, ich osobnostného rozvoja a posilňovania sociálnych zručností. V spolupráci s univerzitami otvoríme nové možnosti celoživotného vzdelávania pre verejnosť, vrátane ľudí bez formálneho univerzitného vzdelania.

 • Budeme hľadať možnosti fiškálnych stimulov pre ľudí, ktorí sa rozhodli investovať do personálneho rozvoja mimo formálneho vzdelávania.

 • Osobitne sa budeme venovať možnostiam vzdelávania seniorov a senioriek (univerzity tretieho veku, ale aj dobrovoľnícka aktivita a spolupráca so školami pri podpore neformálneho vzdelávania).

 • Zavedieme systém uznávania kvalifikácií dosiahnutých v neformálnom a informálnom vzdelávaní.

 • Vybudujeme systém spolupráce a synergie v oblasti celoživotného vzdelávania so zamestnávateľmi.

5.2. Podpora v komunitách
 • Vytvoríme finančný mechanizmus na podporu mládežníckych a športových aktivít organizovaných na komunitnej úrovni. Cieľom by mali byť voľnočasové aktivity s prepojením na inklúziu sociálne vylúčených skupín, medzikultúrne porozumenie, starostlivosť o opustených, starých a podobne.

 • Finančne podporíme komunitné aktivity zamerané na umeleckú činnosť.

5.3. Samosprávny šport
 • Presadzujeme silný samosprávny princíp pri riadení športu. Podporíme existenciu samostatných a silných športových zväzov a zriadenie strešnej organizácie športu.

 • Podpora športu zo strany štátu bude vyvážená transparentnosťou, jasnými a vymáhateľnými pravidlami.

5.4. Športové poukazy
 • Podporíme masový šport, šport na školách a šport telesne znevýhodnených športovcov. Zavedieme športové poukazy pre deti od 6 do 14 rokov. Šport tak získa dopyt a reálny zdroj financovania „zdola“ – od rodičov detí.

 • Súčasťou reformy školstva bude systémová koncepcia športu na školách v celom priereze od materských škôl po univerzity.

5.5. Podpora fair play
 • Budeme presadzovať riešenia a nástroje podporujúce rozvoj povahových vlastností detí a mládeže (vôľové vlastnosti, tímové zručnosti, zmysel pre fair play, úcta k súperovi) tak, aby boli súčasťou výchovy trénerov a tréneriek, rozhodcov a rozhodkýň, športových funkcionárov a funkcionárok a boli rovnako súčasťou klubového (školského) športového diania. Zavedieme systém koncepčného celoživotného vzdelávania športových odborníkov a odborníčok.

 • Zmapujeme existujúce športoviská. Stanovíme plán výstavby a rekonštrukcie športovísk na desať rokov dopredu.

 1.  VEDA POSÚVAJÚCA HORIZONTY POZNANIA A INOVÁCIE PRINÁŠAJÚCE PROSPERITU

Prosperujúca krajina potrebuje kvalitných ľudí, svetové poznatky a schopnosť aplikovať ich do fungovania spoločnosti a ekonomických aktivít. Ani malé krajiny si nevystačia s tým, že budú kopírovať tých dobrých a viezť sa na ich úspechoch. Takýto prístup znamená rezignáciu na snahu byť v prvej lige prosperujúcich krajín. Nemôžeme byť špičkou vo všetkom, ale musíme byť aspoň v niečom. Sme rozhodnutí takéto rozhodnutie na základe dobrej analýzy urobiť a viesť Slovensko do prvej ligy.

6.1. Strategické ciele
 • Určíme krátkodobé a dlhodobé strategické ciele vedy, výskumu a inovácií. Urobíme to s použitím analýzy komplexných systémov na základe zmapovania špičkového výskumného potenciálu krajiny, silných a slabých ekonomických stránok, firiem s produkciou s vysokou pridanou hodnotou, ako aj spoločenských cieľov stanovených pre Slovensko.

 • Dôležitým nástrojom na realizáciu priorít bude vytvorenie Slovenského inštitútu technológií a inovácií (SITI). Pôjde o novú organizáciu spájajúcu excelentnú vedu a technológie s inováciami a praktickými aplikáciami.

 • SITI vznikne ako verejno-súkromné partnerstvo a bude otvorené všetkým univerzitám, výskumným ústavom, samosprávam aj súkromným firmám. Vítaná bude aj účasť univerzít, výskumných inštitúcií a firiem zo zahraničia.

 • Cieľom SITI bude podporovať vznik partnerských projektov medzi verejnými a súkromnými inštitúciami zameraných na skvalitnenie výskumu a vzdelávania, tvorbu inovácií, technologický transfer a vznik klastrov v regiónoch tak, aby potenciál jednotlivých účastníkov bol maximálne využitý na podporu regionálneho rozvoja.

6.2. Investície do vedy
 • Budeme pokračovať v podpore investícií do výskumnej infraštruktúry na základe princípu podpory investícií pre tých najlepších a do inštitúcií, ktoré sa snažia byť medzinárodne významné.

 • V rámci toho sa zapojíme aj do európskych sietí v oblasti významnej vedeckej infraštruktúry s cieľom vytvoriť aspoň jedno medzinárodné gravitačné výskumné centrum lákajúce odborníkov a odborníčky z celého sveta.

6.3. Ozdravíme univerzity
 • Univerzity sú významnou súčasťou výskumno-inovačného ekosystému, preto ich potrebujeme revitalizovať. Zrealizujeme audit siete verejných vysokých škôl. Na jeho základe ich zreorganizujeme tak, aby na Slovensku pôsobil menší počet verejných vysokých škôl, z ktorých každá má kapacitu poskytovať kvalitné vzdelanie.

 • Zabezpečíme diverzifikáciu univerzít podľa váhy výskumných a pedagogických aktivít.

 • Zmeníme voľby manažmentu univerzít, aby sa do nich zapojili okrem senátov aj širšia akademická obec, vedecké a správne rady.

 • Dôsledne naviažeme financovanie a akreditáciu na medzinárodný audit, štandardy kvality a princípy efektívnosti, ako aj na vyššiu podporu profesijného bakalárskeho štúdia.

 • Zvýšime podiel absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí nepokračujú na magisterskom stupni. Sprísnime kvalitu doktorandského štúdia.

6.4. Lepšie vzdelávanie, kvalitnejšia veda
 • Budeme podporovať zvýšenie kvality výučby na vysokých školách prostredníctvom grantovej schémy na kvalitnú výučbu didaktiky doktorandov a doktorandiek, pedagógov a pedagogičiek.

 • Zredukujeme počty študijných odborov a odstránime prekážky vo vertikálnej mobilite medzi jednotlivými odbormi.

 • Vytvoríme významný finančný balík na podporu excelencie na úrovni vzdelávacích a výskumných tímov. Bude rozdelený na základe súťaže a bude podporovať existujúcu excelenciu aj motivovať vysoké školy k predkladaniu projektov na jej získanie.

 • Súčasťou projektov bude posilňovanie schopnosti udržať na Slovensku kvalitných študentov a študentky, pedagógov a pedagogičky aj vedcov a vedkyne.

6.5. Otvorená veda a etika
 • Budeme dôsledne presadzovať princípy otvorenej vedy a otvorených dát. Všetko, čo je financované z verejných zdrojov, musí byť verejne dostupné.

 • Budeme dôsledne dbať na dodržiavanie morálnych a etických princípov v akademickej sfére. Zriadime úrad nezávislého etického ombudsmana, ktorý bude posudzovať sporné prípady a preverovať účinnosť opatrení akademických pracovísk. Dodržiavanie etických princípov naviažeme na hodnotenie a prideľovanie štátneho príspevku akademickým inštitúciám.

 • Urobíme náhodný audit 2 % záverečných prác na univerzitách v 10 náhodne vybraných rokoch od roku 2000.

6.6. Rozumnejšia podpora inovácií
 • Zreformujeme systém financovania vedy a inovácií tak, aby podporu získal iba svetovo kvalitný výskum, alebo výskum priamo prepojený na rozvoj spoločnosti a ekonomiky.

 • Meranie vplyvu univerzít a vedeckých inštitúcií na ekonomický a sociálny rozvoj regiónu zavedieme ako jedno z hodnotiacich kritérií.

 • Všetky verejné finančné prostriedky sústredíme do jedného rezortu.

 • Prijmeme opatrenia na stimuláciu výdavkov súkromného sektora do výskumu. Zdravý pomer by mal byť tretina z verejných zdrojov a dve tretiny zo súkromných zdrojov. Použijeme na to zmes nástrojov a stimulov (dane, podpora rizikových investícií, verejno-súkromné partnerstvá, SITI).

6.7. Návrat mozgov
 • Budeme podporovať návrat Slovákov a Sloveniek aktívnych v akademickej a inovačnej oblasti zo zahraničia. Vytvoríme online portál pre ľudí zo Slovenska pôsobiacich v zahraničí, v spolupráci s našimi zastupiteľskými úradmi zriadime funkciu koordinátora pre ľudí zvažujúcich návrat a posilníme grantové schémy stimulujúce návrat a zapojenie sa odborníkov a odborníčok zo zahraničia.

Gestori kapitoly

Juraj Hipš

Vladimír Šucha

Jakub Krako

Jozef Mihál

Martin Poliačik

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.