Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ

Väčšina policajtov a policajtiek vstupovala do zboru s ideálmi boja proti zločinu a zachovali si ich aj v službe. Napriek tomu je policajný zbor v očiach verejnosti v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ na spodných miestach dôveryhodnosti.

Kredit polície oslabujú nevyšetrené a exponované kauzy, ktoré sa dotýkajú najvyšších politických miest. Zlé platové pomery, netransparentný a nepredvídateľný systém kariérneho rastu, nedôveryhodné osoby vo vedení, byrokracia, privieranie očí nad závažnými pochybeniami, zastaraná a nefunkčná technika, naháňanie štatistík a ďalšie negatívne javy spôsobujú, že mnohí policajti a policajtky zo zboru odchádzajú.

Kým v minulosti sa do polície robil výber, v súčasnosti sa robí nábor. Počet uchádzačov a uchádzačiek, ktorí spĺňajú vstupné kritériá, sa zmenšuje. Pre nedostatok ľudí polícia nebude schopná plniť základné funkcie. Pritom v policajnom zbore v porovnaní s inými krajinami EÚ nepracuje málo ľudí. Chýbajú však v dôležitých výkonných zložkách a v konkrétnych lokalitách.

Našou víziou je profesionálne riadený policajný zbor. Čestní a pracovití policajti a policajtky, ktorí sú atraktívne finančne ohodnotení a nemusia sa báť šikany zo strany nadriadených. Zmyslom navrhovaných opatrení je, aby bola polícia priateľská a ostražitá v preventívnych a kontrolných aktivitách, ale rázna, dôsledná a nestranná pri vyšetrovaní. Schopná bez odkladov a dôveryhodne vyšetriť aj citlivé politické kauzy, ktoré významne ovplyvňujú mieru dôvery ľudí na Slovensku v spravodlivosť. Dôsledkom kvalitatívnej zmeny, ktorú navrhujeme, by mal byť policajný zbor, ktorému spoločnosť dôveruje výrazne viac ako v súčasnosti.

 1. VEDENIE POLÍCIE A PERSONÁLNA POLITIKA

1.1. Výber prezidenta Policajného zboru SR
 • Zmeníme spôsob výberu prezidenta či prezidentky Policajného zboru SR v duchu zásady „je jasné, kto menuje a na základe čoho“. Uchádzačov a uchádzačky bude na základe podkladov a verejného vypočutia hodnotiť komisia zložená z členov a členiek za kanceláriu prezidenta či prezidentky SR, verejného ochrancu či ochrankyne práv, poradného orgánu vlády v oblasti mimovládnych organizácií, ministerstva vnútra a policajnej komunity. Do výberu sa budú môcť prihlásiť policajti a policajtky mimo aktívnej služby.

 • Výsledkom hodnotenia komisie budú uchádzači a uchádzačky zoradení podľa výsledkov hodnotenia. Minister či ministerka vnútra nebude musieť pri svojom rozhodovaní zohľadniť poradie, ale svoj výber bude musieť zdôvodniť. 

 • Odvolávanie prezidenta či prezidentky policajného zboru z funkcie bude v kompetencii ministra či ministerky vnútra. Odvolaní budú môcť byť iba z dôvodov uvedených v zákone na základe odôvodneného návrhu. Návrh na odvolanie bude môcť podať aj Verejný ochranca či ochrankyňa práv a prezident či prezidentka Slovenskej republiky. 

1.2. Lepší výber vedenia polície
 • Zmeníme spôsob menovania krajských riaditeľov a riaditeliek policajného zboru. Menovaní budú v duchu rovnakej zásady ako pri prezidentovi policajného zboru, pričom menovaciu právomoc v tomto prípade bude mať policajný prezident či prezidentka.

 • Osobitný dôraz pri výbere funkcionárov a funkcionárok a pri kontrole činnosti polície bude venovaný špecializovaným zložkám ako NAKA, ktorá bola v nedávnej minulosti pravdepodobne zneužívaná na protizákonnú činnosť a prehliadala prípady, ktoré mala vyšetrovať.

1.3. Skutočne nezávislá inšpekcia
 • Odčleníme policajnú inšpekciu od Ministerstva vnútra SR a zriadime Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov. Presadzujeme vytvorenie procesne nezávislej samostatnej generálnej inšpekcie bezpečnostných zložiek, ktorá bude kompetentná vyšetrovať podozrenia zo zneužívania právomocí, nezákonného postupu a trestnej činnosti všetkých príslušníkov bezpečnostných zložiek štátu.

 • Riaditeľa či riaditeľku Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov bude menovať prezident či prezidentka Slovenskej republiky.

 • Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov bude pravidelne vypracovávať podrobnú správu o stave polície. Správa by mala okrem vyhodnotenia základných štatistických ukazovateľov sledovať trendy vo fungovaní polície, ktoré majú zásadný vplyv na dôveru v zbor a na jeho činnosť (ovplyvňovanie vyšetrovania, odmeňovanie, materiálne vybavenie, fluktuácia, vzdelávanie a podobne) 

1.4. Podmienky na prácu policajtov a policajtiek
 • Budeme postupne zvyšovať tabuľkové platy a garantovať zachovanie systému výsluhových dôchodkov. Zavedieme transparentné a férové kritériá na kariérny postup.

 • Znížime počet tabuľkových miest a miest policajných funkcionárov a funkcionárok a mzdové prostriedky presmerujeme k najmenej zaplateným radovým policajtom a policajtkám na ulici a v službe a na pozície a lokality, kde policajný zbor trpí nedostatkom ľudí. 

 • Zrušíme naviazanosť hodnotenia policajtov a policajtiek na štatistiky. Časť ich mzdy sa bude aj naďalej odvíjať od reálnych výkonov. Nebudú však merané štatistickými ukazovateľmi, ale hodnotené nadriadeným na základe štandardizovaných pravidiel hodnotenia práce.

 1. NAOZAJ POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

2.1. Menej byrokracie
 • Odbyrokratizujeme fungovanie policajného zboru, zaistíme prechod z papiera na elektronickú komunikáciu všade tam, kde je to možné. Zlepšíme materiálno-technické podmienky na prácu vyšetrovateľov a vyšetrovateliek. Zavedieme skutočný elektronický vyšetrovací spis. 

 • Zrušíme hodnotenia príslušníkov a príslušníčok dopravnej polície podľa počtu a výšky vybraných pokút. Pri umiestňovaní dopravných hliadok budeme uprednostňovať nehodové úseky, nie tie, na ktorých je možnosť vybrať najviac pokút. Posilníme činnosť dopravnej polície zameranú na prevenciu a predchádzanie dopravným nehodám.

 • Zrušíme kontrolné body a umožníme policajným hliadkam väčšiu pružnosť v ich činnosti.

 • Zriadime komisiu s medzinárodným zastúpením, ktorej úlohou bude v priebehu jedného roka pripraviť novelu trestného poriadku a ďalších súvisiacich zákonov za účelom zefektívnenia, zrýchlenia a odbyrokratizovania trestného konania.

2.2. Poctivý a otvorený prístup
 • Zavedieme povinnosť zverejňovať rozhodnutia vyšetrovateľa a vyšetrovateľky o nezačatí trestného stíhania a zastavení trestného stíhania. Rozhodnutia budú zverejňované anonymizované. Opatrenie by malo zabrániť prijímaniu rozhodnutí, ktoré nie sú dostatočne odôvodnené. 

 • Obnovíme možnosť podať písomné námietky voči pokynom prokurátora a prokurátorky (podľa § 230 ods. 2 písm. a) alebo písm. d)). Ak prokurátor či prokurátorka námietkam nevyhovie, predloží vec nadriadenému či nadriadenej, ktorý pokyny zruší alebo vec prikáže inému vyšetrovateľovi či vyšetrovateľke. Vo všetkých ostatných prípadoch budú pokyny prokurátora či prokurátorky pre vyšetrovateľa a vyšetrovateľky záväzné.

 • Na Akadémii Policajného zboru zriadime odbor štátneho inštitútu kriminológie. Náplňou jeho činnosti bude kriminologický výskum, zverejňovanie kompletných štatistík kriminality, hodnotenie stavu, úrovne a dynamiky kriminality, povinné verejné navrhovanie odborných zmien (aj legislatívnych), povinnosť verejného vyjadrenia ku každej navrhovanej legislatívnej zmene.

 • Zmeníme inštitucionálne chápanie témy prisťahovalectva a presunieme kontakt so žiadateľmi a žiadateľkami o pobyt do civilného prostredia. Podobne ako napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku o udelení povolenia na pobyt nebude rozhodovať polícia, ale moderný imigračný a naturalizačný úrad. 

Gestori kapitoly

Branislav Diďák

Pavel Sibyla

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.