Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

SPRAVODLIVOSŤ

Verejnosť nedôveruje systému spravodlivosti na Slovensku. Justícii dlhodobo nedôverujú až dve tretiny ľudí. Podľa Svetového ekonomického fóra sa Slovensko v roku 2018 umiestnilo v hodnotení nezávislosti súdov na nelichotivom 116. mieste a v hodnotení efektívnosti právneho rámca na ešte horšom 125. mieste zo 140 hodnotených krajín.

Nedôvera ľudí je vo veľkej miere spôsobená slabou vymožiteľnosťou práva a neschopnosťou riešiť a vyriešiť kauzy „veľkých rýb“. Súčasný stav má však viacero príčin. Patria medzi ne najmä nedôsledné vyvodzovanie zodpovednosti naprieč všetkými právnickými profesiami, uzavretosť, falošná lojalita a kmeňová kultúra. K tomu je nutné pridať nezrozumiteľnú komunikáciu justičných orgánov a profesných komôr, slabú úroveň prípravy na právnické povolania, nedostupnosť spravodlivosti pre bežných občanov, nízku úroveň právnej istoty, ale aj nízku úroveň ochrany dôležitých štátnych a občianskych záujmov a nedodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu.

Viac ako 40 % obyvateľov z tohto stavu viní sudcov. Zodpovednosť prokuratúry a polície za tento stav vníma len niečo okolo pätiny ľudí. Dáta pritom ukazujú, že pokiaľ ide o trestné stíhania korupcie, súdy v rokoch 2014 až 2017 odsúdili až 96 % obvinených, pričom prokuratúra podala obžalobu len v 43 % prípadoch vyšetrených políciou.

Uzavretosť prokuratúry a hierarchický systém s extrémne silným a do veľkej miery nekontrolovateľným postavením generálneho a špeciálneho prokurátora neprináša očakávané výsledky, a to najmä v oblasti boja proti korupcii. Prokurátor je pánom trestného konania. Má rozhodujúci vplyv na vyšetrovanie trestnej činnosti, ako aj na výsledok súdneho konania. Preto je zásadné, kto stojí na čele prokuratúry, aké majú postavenie radoví prokurátori a aké práva majú v rámci trestného konania poškodení a verejnosť.

Nedôvera v inštitúcie, ktoré majú garantovať spravodlivosť a vymožiteľnosť práv, má výrazne negatívny vplyv na ekonomický rozvoj krajiny. OSN napríklad odhaduje, že korupcia stojí svet ročne až 5 % globálneho HDP. Slovensko však patrí medzi krajiny, ktoré v rámci Európskej únie vynakladajú na súdnictvo najmenej prostriedkov.

Našou víziou pre výrazné zlepšenie stavu justície a zvýšenie dôvery ľudí je kvalitná a dostupná služba spravodlivosti, otvorená a dôsledne kontrolovaná prokuratúra a ochrana dôležitých občianskych a štátnych záujmov.

 1. LEPŠIA SLUŽBA SPRAVODLIVOSTI

Všetky naše opatrenia smerujú k poskytovaniu kvalitnej služby spravodlivosti. Ich základom je kultúrna zmena justície, postavená na vytvorení nového prostredia a zmene prístupu k ľudom poskytujúcim službu spravodlivosti. Výsledkom bude postupná zmena myslenia a služby spravodlivosti poskytované tými najlepšími ľuďmi. Kvalitná služba spravodlivosti je dostupná, predvídateľná, rýchla, zrozumiteľná a najmä spravodlivá.

Chceme vytvoriť nové podmienky a prostredie, kde bude všetko smerovať k poskytovaniu najlepšej služby spravodlivosti, a to prioritne v oblasti prípravy na právnické povolania a organizácie sudcovských tímov, v oblasti vyvodzovania zodpovednosti a budovania etickej infraštruktúry. Kompletná elektronizácia a digitalizácia justície a vytvorenie sudcovských tímov ako základného prvku manažovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti súdov výrazne pomôžu manažmentu súdov, zrýchleniu súdnych konaní a zvýšeniu dostupnosti spravodlivosti pre všetkých.

1.1. Zmena voľby sudcov a sudkýň Ústavného súdu SR
 • Zavedieme cyklický mechanizmus personálneho obsadzovania Ústavného súdu SR, aby opätovne nedošlo k situácii, že bude potrebné zvoliť také veľké množstvo kandidátov, ako je to v súčasnosti. Navrhujeme zaviesť výber ústavných sudcov a sudkýň v pevne stanovených štvorročných cykloch.

 • Navrhneme verejnú voľbu kandidátov na sudcov a sudkyne, pretože veríme, že verejná voľba prispeje k demokratickému charakteru, legitimite ústavných sudcov a sudkýň, posilní zodpovednosť poslancov a poslankýň voči ich voličom a voličkám.

 • Navrhujeme nahradenie systému oprávnených navrhovateľov systémom podávania písomných prihlášok kandidátmi a kandidátkami.

1.2. Reorganizácia súdov
 • V úzkej kooperácii so sudcami a sudkyňami dôjde k vytvoreniu novej súdnej mapy pre efektívne riadenie súdov a špecializáciu sudcov a sudkýň. Pre zachovanie dostupnosti súdov bežným ľuďom by mala byť pokiaľ možno zachovaná súčasná infraštruktúra súdov, ale došlo by k zmenám v náplni práce menších súdov. Cieľom je, aby sudcovia a sudkyne riešiaci drobnú kriminalitu, rodinné veci, pracovné a susedské spory boli blízko komunít, ktorým majú poskytovať službu spravodlivosti a popritom sa vytvoril priestor na ich špecializáciu. Na väčších súdoch sa budú môcť sudcovia a sudkyne viac špecializovať na komplexnejšie typy sporov z občianskej, trestnej a obchodnej oblasti.

 • Zníži sa počet predsedov a predsedníčok súdov, ktorí nebudú vyberaní len spomedzi sudcov a sudkýň. Budú sa venovať najmä úlohám spojeným s manažovaním súdu, vytváraniu vhodných podmienok pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky a reprezentovať súd navonok. Dôjde k oddeleniu správy súdu od výkonu súdnictva a k posilneniu funkcie riaditeľa či riaditeľky správy súdu.

 • Na každom súde sa bude nachádzať mediačné oddelenie, ktoré poskytne svoje bezplatné služby na žiadosť aspoň jednej zo strán sporu alebo na návrh sudcu (počas predbežného prejednania sporu).

1.3. Sudcovské tímy
 • Manažérsky štandard súdov zadefinuje čo a ako má robiť predseda a predsedníčka súdu, sudca a sudkyňa, vyšší súdny úradník a úradníčka, súdny tajomník a tajomníčka alebo asistent a asistentka. Každý člen a členka tímu bude vykonávať prácu zodpovedajúcu jeho schopnostiam, zručnostiam a skúsenostiam.

 • Sudcovské tímy ich členom a členkám ponúknu adekvátne kariérne príležitosti a zároveň zlepšia spoluprácu, zdieľanie vedomostí, organizáciu a spôsoby práce. Sudcovia a sudkyne budú zodpovední za priebeh konania a kvalitu rozhodnutí, pričom budú organizovať prácu tímu a spolu s predsedom či predsedníčkou súdu rozhodovať o personálnych otázkach tímu.

 • Vyšší súdni úradníci a úradníčky, asistenti a asistentky, tajomníci a tajomníčky budú mať platy adekvátne ich schopnostiam, skúsenostiam, pracovným povinnostiam a zodpovednosti a bude im ponúknutá jasná vízia kariérneho rastu v dôstojnom a férovom prostredí.

 • Je nevyhnutné zaviesť jasné pravidlá pre kariérny rast uplatňované pri preraďovaní sudcov a sudkýň na iné oddelenia, na súdy vyššieho alebo nižšieho stupňa, ako aj pri dočasnom pridelení. Skončenie sudcovskej funkcie by malo byť po dosiahnutí určitého veku automatické, pričom zavedenie inštitútu emeritných sudcov a sudkýň umožní ich ďalšie využitie v prospech justície.

1.4. Elektronizácia a digitalizácia justície
 • Budeme presadzovať výhradné používanie elektronického namiesto papierového spisu (aj napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti presadzuje používanie elektronického aj papierového spisu zároveň).

 • Funkčný a moderný elektronický spis vytvorí elektronické prostredie vedúce k zníženiu potreby pracovného času pri manipulácii so spisom a prístupe účastníkov a účastníčok konania k spisu. Elektronický spis umožní efektívnejšie riadenie súdu, sudcovských tímov a súdnych konaní a dáta z neho pomôžu aj pri férovom hodnotení sudcov a sudkýň. Komunikácia medzi súdmi by mala prebiehať výlučne elektronicky a časť komunikácie so stranami sporu automatizovane.

 • Nový elektronický Portál právnej pomoci bude kľúčový pre zásadné zvýšenie dostupnosti spravodlivosti vrátane všetkých rozhodnutí súdov (dnes sa nezverejňuje približne 15 – 20 %).

 • Online riešenie sporov prostredníctvom Elektronického súdu naplní potrebu pre rýchle konanie a riešenie sporov s nízkou hodnotou napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľa a zároveň umožní sudcom a sudkyniam venovať viac času iným, zložitejším veciam.

1.5. Príprava na právnické povolania
 • Justičná akadémia sa bude zameriavať na kontinuálne praktické vzdelávanie, osobný rozvoj a rozvoj jemných zručností ľudí poskytujúcich služby spravodlivosti. Sudcovia a sudkyne sa budú vzdelávať najmä v komunikačných, rozhodovacích a manažérskych zručnostiach a v najlepšej praxi pre vedenie pojednávaní, rozhodovanie a odôvodňovanie.

 • Náplňou činnosti Justičnej akadémie bude aj zhromažďovanie a analyzovanie rozhodovacej činnosti a jej sprístupňovanie, čím prispeje k harmonizácii súdnych rozhodnutí.

 • Príprava na právnické povolania má byť rôznorodá. Jej cieľom je nadobudnutie prierezových vedomostí a skúseností využiteľných vo všetkých právnických povolaniach. Progres účastníkov a účastníčok prípravy by mal byť pozorne sledovaný, priebežne hodnotený a konzultovaný s mentormi a mentorkami. Je potrebné dôkladne zhodnotiť a koordinovať formu a obsah prípravy a vstupu do právnických povolaní, aby sme boli pripravení na nové výzvy, ktoré zasiahnu celú spoločnosť.

 • Zvážime fungovanie súčasného modelu združovania právnikov a právničiek v komorách, ktorých sa trendy súvisiace s digitalizáciou a automatizáciou budú tiež výrazne týkať. Budeme hľadať spôsob, akým budú komory čo najlepšie napĺňať potreby spoločnosti spojené s verejným záujmom na kvalitných právnych službách a dostupnej službe spravodlivosti.

 • Výber ľudí pre právnické povolania na súdoch a prokuratúre musí byť transparentný, založený na dlhodobých výsledkoch a zameraný na osobnostné predpoklady. Testovanie uchádzačov a uchádzačiek sa sústredí na kreatívnu aplikáciu vedomostí a riešenie praktických prípadov namiesto naučených vedomostí. Bude dôležité zabezpečiť uplatňovanie rovnakého hodnotiaceho štandardu. Spôsob výberu a vízia kariérneho rastu zabezpečia, aby pozície boli atraktívne pre najtalentovanejších právnikov a právničky.

1.6 Hodnotenie a etická infraštruktúra
 • Zriadenie Hodnotiaceho centra umožní férové hodnotenie práce sudcovských tímov na základe dát z elektronického súdneho spisu a prostredníctvom merateľných indikátorov (kvalita, kvantita s vážením vecí, efektivita, produktivita, spokojnosť účastníkov a účastníčok, dodržiavanie časových cieľov a kalendárov konaní).

 • Odstránime prax, že sudcovia a sudkyne sú hodnotení za stav oddelenia a nie za vlastný výkon a zavedieme pravidlo, že opakujúce sa slabé hodnotenie má disciplinárne dôsledky.

 • Budeme podporovať tvorbu nového etického kódexu pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky, pre prokurátorov a prokurátorky, ktorý bude aj praktickým návodom na riešenie etických a morálnych dilem, s ktorými sa stretávajú v profesionálnom, ale aj v súkromnom živote.

1.7. Disciplinárne konania
 • Pre účinné vyvodzovanie zodpovednosti sudcov a sudkýň je potrebné, aby sa z neho stala priorita a nie nepríjemná povinnosť popri práci. Nevyhnutná je profesionalizácia disciplinárnych senátov, ktorá by v prvom kroku spočívala vo zvýšení finančného ohodnotenia a uvoľnení pracovnej kapacity disciplinárnych sudcov a sudkýň.

 • V strednodobom horizonte navrhneme zriadiť profesionálny disciplinárny súd obsadený sudcami a sudkyňami aj ľuďmi z iných právnických profesií, ktorí sa budú venovať disciplinárnym konaniam na plný úväzok. Tento súd bude vykonávať disciplinárnu právomoc aj voči prokurátorom a prokurátorkám a členom a členkám iných právnických profesií.

1.8. Odchod sudcu do dôchodku
 • Navrhujeme zmeniť zákonnú úpravu a zánik funkcie sudcu a sudkyne neviazať na rozhodnutie Súdnej rady, ale na dovŕšenie zákonom predpísaného veku. Táto zmena je nevyhnutná vzhľadom na doterajšiu arbitrárnosť rozhodovania Súdnej rady o tom, ktorého sudcu či sudkyňu navrhne na odvolanie po dovŕšení veku 65 rokov.

1.9. Zverejňovanie rodinných väzieb sudcov
 • Výrazným problémom slovenskej justície sú početné rodinné väzby na slovenských súdoch. Podľa Transparency International má až každý štvrtý sudca a sudkyňa na súdoch zamestnaného rodinného príslušníka či príslušníčku. Podobné väzby existujú aj medzi sudcami a sudkyňami, advokátmi a advokátkami či prokurátormi a prokurátorkami. Existencia rodinnej väzby síce sama osebe neznamená nezákonné konanie, ale je potrebné o nej vedieť a manažovať riziká s ňou spojené. Z tohto pohľadu predstavujú väčšie riziko pre nezávislosť súdov väzby medzi sudcami a sudkyňami, prokurátormi a prokurátorkami a advokátmi a advokátkami. Je preto dôležité rozšíriť deklaračnú povinnosť sudcov a sudkýň aj na zverejňovanie rodinných väzieb s prokurátormi a advokátmi.

 1. JEDNODUCHÝ PRÍSTUP K SPRAVODLIVOSTI

Chceme, aby služba spravodlivosti bola dostupná všetkým ľuďom. Naše opatrenia zabezpečia, aby bol prístup všetkých ľudí k službe spravodlivosti čo najjednoduchší a samotná služba čo najzrozumiteľnejšia.

2.1. Kompletná bezplatná právna pomoc
 • Portál právnej pomoci poskytne prehľadné informácie o dostupných právnych službách a právnej pomoci a personalizované návody na riešenie právnych problémov vrátane prepočtu odhadu nákladov a času na vyriešenie a v prípade sporov neskôr aj pravdepodobnosť úspechu v spore.

 • Online formuláre umožnia automatizované generovanie návrhov a podaní napríklad pre upomínacie konanie (platobné rozkazy), spotrebiteľské spory, konania na katastri, v obchodnom a živnostenskom registri a podobne. Bezplatná telefonická linka právnej pomoci bude slúžiť všetkým občanom a občiankam na zorientovanie sa v právnej záležitosti a možnostiach, ako postupovať ďalej.

 • Kompletná bezplatná právna pomoc by mala byť dostupná oveľa širšiemu okruhu ľudí tak, aby dostal právnu pomoc každý, kto by si ju inak nemohol dovoliť. Budú ju poskytovať priamo centrá právnej pomoci umiestnené po celom Slovensku. Medzi oprávnené osoby budú zaradené aj obete trestných činov, ktoré potrebujú právnu pomoc v rámci trestného konania.

2.2. Otvorená a zrozumiteľná komunikácia sudcov
 • Komunikácia sudcov a sudkýň s verejnosťou a médiami, a to bez zakrývania tváre, by sa mala stať bežnou súčasťou ich práce, pretože dobrá komunikácia je dôležitá pre budovanie dôveryhodnosti.

 • Stručné a zrozumiteľné odôvodnenia nad rámec odôvodnení uvedených v rozhodnutiach súdov budú obsahovať vysvetlenie, prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol, a to spôsobom, ktorý je pochopiteľný aj pre laikov.

2.3. Zverejňovanie rozsudkov
 • Budeme dôsledne vynucovať zákonnú povinnosť zverejňovať rozsudky, ktorú si súdy neplnia. Podľa odhadov Transparency International nie je zverejňovaných 15 – 20 % rozsudkov.

 1. RÝCHLOSŤ A KVALITA SLUŽBY SPRAVODLIVOSTI

Chceme, aby bolo Slovensko spravodlivým a právnym štátom s vysokou mierou právnej istoty. Preto navrhujeme opatrenia, ktoré sa zameriavajú na predvídateľnosť spravodlivosti, manažment procesov, konaní a kapacity súdov. Tieto opatrenia zrýchlia súdne konania a skvalitnia rozhodnutia, čo významne pomôže aj ich vymožiteľnosti.

3.1. Dostatočná kapacita súdov
 • Vytvoríme systém zahŕňajúci výročné správy súdov a mesačný reporting obsahujúci informácie o dodržiavaní časových cieľov, výkonoch sudcovských tímov a analýzy uskutočnených opatrení pre zefektívnenie fungovania súdu, ako aj návrhy riešení ďalších problémov vznikajúcich pri poskytovaní služby spravodlivosti.

 • Súčasťou systému bude aj zbieranie dát a monitorovanie činnosti súdu a tímov, automatické generovanie štatistík využiteľných aj na určovanie počtu miest sudcov a sudkýň, členov a členiek sudcovských tímov. Dáta budú využívané na nastavenie organizačných opatrení v súdnictve.

3.2. Rýchlejšie súdne konania
 • Elektronický spis umožní monitorovať celý priebeh konania. Rýchlosť a predvídateľnosť zvýši aj stanovenie časových cieľov pre daný typ konania a kalendár konania obsahujúci podrobný plán konania (pre pojednávania, dokazovanie a vydanie rozhodnutia) dohodnutý povinne na začiatku prejednania sporu aj s termínmi pre jednotlivé kroky.

 • Zavedieme systém expresného súdnictva postavený na báze Elektronického súdu napojeného na Portál právnej pomoci pre rýchle rozhodnutia v jednoduchých (napr. v spotrebiteľských) sporoch s nízkou hodnotou, pričom na prvom stupni bude v spore rozhodovať vyšší súdny úradník či úradníčka s absolvovanou justičnou skúškou a na druhom stupni príslušný sudca. Takéto konanie bude trvať maximálne 10 týždňov od schváleného prijatia návrhu.

 • Navrhneme opatrenia zrýchľujúce konania, najmä filter odvolaní umožňujúci expresne odmietnuť zjavne neopodstatnené odvolania a pravidlo, že odvolací súd nemôže vec vrátiť súdu prvej inštancie.

 • Umožníme exekúcie bez exekútorov a poplatkov za výkon exekúcie fungujúce automatizovane cez elektronický systém napojený na finančné a bankové inštitúcie.

3.3. Kvalitnejšie súdne rozhodnutia
 • Základným prvkom bude masívne zjednocovanie judikatúry, sudcovské komentáre, online systém elektronických konzultácií medzi sudcami a sudkyňami, kompletný súbor vzorových rozhodnutí a najlepších praktík.

 1. OTVORENÁ, KONTROLOVANÁ A EFEKTÍVNA PROKURATÚRA

Rešpektujeme súčasný systém prokuratúry, ale naším cieľom je, aby bola otvorená vonkajšej kontrole, s nezávislejším postavením radových prokurátorov a prokurátoriek a čo najlepším vedením. Špeciálna prokuratúra by sa mala sústrediť na účinné stíhanie iba najzávažnejších trestných činov. Obete trestných činov a verejnosť získajú nástroje umožňujúce ich aktívnejšiu účasť a ochranu v trestných konaniach.

4.1. Verejný výber a voľba generálneho a špeciálneho prokurátora
 • Prostredníctvom otvorenia procesu voľby verejnosti, rozšírenia okruhu subjektov oprávnených nominovať kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora (obdobne ako pri kandidátoch na ústavných sudcov a sudkyne).

 • Hodnotenie kandidátov a kandidátok bude vykonávať aj na základe verejného vypočutia Rada prokurátorov doplnená o predsedu Ústavného súdu SR, predsedu Najvyššieho súdu SR a ombudsmana, pričom voľba v Národnej rade SR bude povinne verejná.

 • Rada prokurátorov, najmä jej kreácia a obsadenie, sa zmení podľa vzoru Súdnej rady, posilní sa jej postavenie a právomoci vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi. Jeho vplyv na jej obsadenie klesne a Rada bude mať silnejšie kompetencie pri výbere a kariérnom raste prokurátorov a prokurátoriek.

4.2. Dozor nad prokuratúrou
 • Ako protiváhu silného hierarchického usporiadania zavedieme hodnotenie práce a prieskum mimoriadnych opatrení a ďalších právomocí generálneho a špeciálneho prokurátora, ktorí budú skladať účty o svojej činnosti výboru Národnej rady SR na kontrolu prokuratúry. Tento novozriadený nezávislý orgán dohľadu bude dozerať aj na riadne fungovanie a plnenie úloh celej prokuratúry, chrániť jej funkčnú nezávislosť, predkladať stanoviská generálnej prokuratúre a správy verejnosti.

 • Dozornú právomoc bude mať aj novým spôsobom kreovaná Rada prokurátorov, ktorá bude oprávnená podať aj návrh na disciplinárne stíhanie generálneho a špeciálneho prokurátora.

4.3. Systém poistiek a kontroly
 • Obmedzíme právomoci generálneho prokurátora vo vzťahu k postupu okresných prokurátorov a prokurátoriek a právomoc rozhodovať naprieč viacerými stupňami riadenia o akejkoľvek veci v rámci prokuratúry.

 • Posilníme funkčnú nezávislosť prokurátorov a prokurátoriek rozšírením povinnosti nadriadených odôvodňovať pokyny a rozhodnutia o pridelení alebo odňatí, vrátane ich zverejňovania.

 • Budeme chrániť nezávislý postup radových prokurátorov a prokurátoriek, preto Rada prokurátorov Slovenskej republiky bude mať právomoc vyhlásiť pokyn, príkaz alebo úlohu uloženú prokurátorovi či prokurátorke jeho nadriadeným za neplatný, ak zistí, že sa svojím obsahom alebo účelom prieči alebo obchádza zákonné povinnosti prokuratúry, najmä povinnosť chrániť verejný záujem a postupovať iniciatívne, spravodlivo, nestranne a bez prieťahov.

 • Zabezpečíme prideľovanie vecí náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.

 • Zavedieme maximálnu dobu na výkon funkcie krajského alebo okresného prokurátora či prokurátorky, ich námestníkov a námestníčok v rámci kraja alebo okresu s cieľom spretŕhať miestne väzby.

 • Pri presunoch prokurátorov a prokurátoriek obmedzíme dočasné prideľovanie a zabezpečíme dodržiavanie štandardných kariérnych kritérií a postupov.

4.4. Zmena pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry
 • Vytvorenie špecializovaných orgánov má viesť k sústredenému riešeniu najzávažnejšej trestnej činnosti. Navrhujeme preto zúžiť pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry a vyradiť „malé“ korupčné trestné činy (napríklad úplatky nižšie ako 5 000 eur) z pôsobnosti špeciálnej prokuratúry. Navrhujeme rozšíriť oprávnenia a kapacitu Úradu špeciálnej prokuratúry tak, aby mohol realizovať vyšetrovacie úkony nezávisle od policajného zboru.

4.5. Posilnenie postavenia obetí a participácia verejnosti
 • Diskrečné oprávnenia umožňujú prokurátorovi a prokurátorke voľnú úvahu pri rozhodovaní o spôsobe vybavenia trestnej veci. Navrhujeme rozšírenie systému kontroly diskrečných oprávnení prokurátora a prokurátorky o inštitút subsidiárnej žaloby, prostredníctvom ktorej by poškodený a poškodená mohli uplatniť svoj záujem na trestnom stíhaní a potrestaní páchateľa a páchateľky v prípade, ak prokuratúra podľa neho neplní svoje úlohy.

4.6. Úprava skutkových podstát korupčných trestných činov
 • Aby nemohlo dochádzať k excesom a za veľké úplatky neboli ukladané len symbolické tresty, je nevyhnutné reformovať skutkové podstaty korupcie v Trestnom zákone, a to najmä nepriamu korupciu.

4.7. Transparentnosť prokuratúry
 • Prokuratúra musí začať zverejňovať prehľadné štatistické informácie o svojej činnosti, na základe ktorých bude možné vykonávať verejnú kontrolu jej činnosti.

 • Výberové konania na prokuratúre nie sú transparentné. Rovnako ako sudcovia a sudkyne, aj prokurátori a prokurátorky musia zverejňovať svoje rodinné väzby.

 1. OCHRANA DÔLEŽITÝCH ZÁUJMOV

Chceme silnejšie chrániť záujmy štátu a jeho občanov a občianok prostredníctvom ochrany verejného majetku a opatreniami, ktorých cieľom je boj proti korupcii a podvodom, čo považujeme za jednu z našich top priorít. Pre posilnenie demokracie navrhujeme opatrenia, ktorých výsledkom budú kvalitnejšie zákony a najmä účasť bežných ľudí na rozhodovacom a legislatívnom procese.

Naše opatrenia zahŕňajú napríklad zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov a funkcionárok, kontrolu a vyvodzovanie zodpovednosti voči všetkým štatutárom a štatutárkam pôsobiacim vo verejnej sfére, zavedenie preukazovania pôvodu majetku, reguláciu konfliktu záujmov, sfunkčnenie majetkových priznaní, postihovanie nepriamej korupcie, dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu vrátane zvýšenia občianskych zhromaždení pri prijímaní dôležitých zákonov a možnosti za určitých podmienok podávať podnety a žaloby v prospech štátu aj občanmi a občiankami (pozrite aj časť VEREJNÁ SPRÁVA).

5.1. Ochrana verejného majetku
 • Ak chceme, aby verejní funkcionári a funkcionárky konali zodpovednejšie, je nevyhnutné zaviesť hmotnú zodpovednosť opierajúcu sa o zásadu „dobrého hospodára“, kontrolu výkonu funkcií členov a členiek orgánov štátnych obchodných spoločností a podnikov a v nadväznosti na to aj povinné uplatňovanie zodpovednosti za škodu.

 • S tým súvisí zavedenie minimálneho štandardu starostlivosti pre všetkých štatutárov a štatutárky právnických osôb (nielen obchodných spoločností).

 • Ochranu majetkových záujmov štátu centralizujeme na príslušnej sekcii v rámci Ministerstva spravodlivosti SR, čo umožní kvalifikované zastupovanie štátu pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi z interných zdrojov.

5.2. Boj proti korupcii a podvodom
 • Dnes trestne nepostihnuteľné korupčné praktiky, ktoré spočívajú vo vytváraní „dobrých vzťahov“, pričom nie je vopred jasné, aká „protislužba“ bude očakávaná za poskytnuté výhody, nás motivujú k prijatiu právnej úpravy postihujúcej tzv. prikrmovanie.

 • Zavedieme povinnosť riadiť v organizáciách korupčné riziká spôsobmi využívajúcimi overené medzinárodné štandardy a rozšírime právomoci Úradu na ochranu oznamovateľov a oznamovateliek aj na prevenciu nekalých praktík.

 • Navrhneme povinnosť preukázať pôvod majetku pre osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé zo zapojenia sa do závažnej trestnej činnosti a pre politicky exponované osoby, a to vtedy, keď takáto osoba nedokáže preukázať majetok v hodnote vyššej ako 50 000 eur.

 • Rozšírime Register partnerov verejného sektora aj na vlastníctvo pôdy a nehnuteľností (vo veľkom rozsahu) v katastri nehnuteľností, ktoré sa bude týkať právnických osôb.

 • Zrealizujeme zmeny pre reguláciu a odborné vyhodnocovanie konfliktu záujmov vo verejnej sfére.

 • Zavedieme povinnosť registrácie zmeniek v depozitári cenných papierov ako podmienky pre vymáhateľnosť nárokov zo zmeniek (všetky biankozmenky a zmenky nad určitú zmenečnú hodnotu) vrátane starých zmeniek, pre registráciu ktorých bude poskytnuté adekvátne prechodné obdobie.

5.3. Slobodný prístup k informáciám
 • Novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyriešime predovšetkým otázku, kto je povinnou osobou, aké informácie sa majú zverejňovať, otázky procesu vybavovania žiadostí a ďalšie opatrenia, ktoré prístup k informáciám výrazne uľahčia.

 • Navrhneme inštitút žaloby vo verejnom záujme, na základe ktorej budú môcť zástupcovia verejnosti žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia v prípade, ak štát nemá vôľu požadovať určenie neplatnosti nezverejnenej zmluvy. Reagujeme tým na pretrvávajúcu prax nezverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv (aj časť VEREJNÁ SPRÁVA).

5.4. Pravidlá pre zdravšie komunity
 • Domové poriadky posilnia možnosť, aby si majitelia a majiteľky v bytových domoch záväzne upravili vlastné pravidlá spolužitia v rámci limitov ľudských a vlastníckych práv s poistkami proti zneužívaniu a diskriminácii. V prípade nedodržania týchto pravidiel vytvoria nástroj pre uloženie sankcií.

5.5. Kvalitná, férová a participatívna legislatíva
 • Sprísnime pravidlá procesu tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné obchádzania legislatívneho procesu. To zahŕňa hlavne rozdelenie 2. a 3. čítania zákonov na dve odlišné schôdze Národnej rady SR v prípade štandardného postupu a povinnosť zverejniť finálnu podobu návrhu zákona na internete pred konečným hlasovaním (pozrite aj časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Budeme investovať do legislatívnych tímov na jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy s cieľom zlepšiť kvalitu pripravovaných predpisov a dôvodových správ.

 • Roztrieštenosť, dobová a politická podmienenosť úpravy správneho trestania vyžaduje komplexnú revíziu efektívnosti a primeranosti správnych sankcií, najmä pokút za správne delikty, ktoré sú využívané v celej šírke správnych konaní pri správnom trestaní.

 • Zavedieme inštitút „zhromaždenia občanov a občianok“ ako participatívnej alternatívy a platformy pre diskusiu občanov pri tvorbe dôležitých zákonov na celoštátnej úrovni, prípadne aj na úrovni miest a obcí.

5.6. Zvýšenie využívania elektronických náramkov
 • Využívanie alternatívnych trestov je prístup, ktorým môžeme redukovať zvyšujúce sa náklady na trestanie a dosahovať lepšie resocializačné výsledky. Elektronické náramky nie sú využívané v dostatočnej miere vzhľadom na už vynaložené vysoké verejné investície.

Gestori kapitoly:

Zuzana Števulová

Pavel Nechala

Branislav Vančo

Radovan Pala

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.