Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Pôdohospodárstvo musí plniť významné ekologické, ekonomické a spoločenské funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni. Zároveň nesmie poškodzovať ďalšie ekosystémy nielen v súčasnosti, ale ani v budúcnosti.

Chceme dosiahnuť, aby sa poľnohospodárske odvetvie na Slovensku zmodernizovalo. Povedie to k nárastu domácej produkcie bezpečných a kvalitných potravín uspokojujúcich preferencie spotrebiteľov, ktoré sú vyrábané spôsobmi šetrnými k životnému prostrediu a v súlade s ochranou biodiverzity a klímy, s dôrazom na zlepšenie podmienok chovu a držania zvierat. Zároveň to bude prispievať k inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju vidieka a k zmierňovaniu regionálnych rozdielov.

Táto vízia sa dá dosiahnuť efektívnym, transparentným a spravodlivým využívaním európskych a národných dotačných zdrojov. Musia adresne riešiť reálne a konkrétne problémy poľnohospodárov, potravinárov a obyvateľov vidieka. Nevyhnutná bude úprava a jasná definícia poľnohospodárskej legislatívy, ktorá v sebe zahŕňa základné postupy a procesy (správnu výrobnú prax).

K nutným zmenám pristúpime v oblasti verejného obstarávania, potravinového dohľadu a nekalých obchodných praktík. Zvýšime regulačnú efektívnosť prostredníctvom smart technológií využívaných na úrovni všetkých inštitúcií a organizácií v manažérskej kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zvýšime efektívnosť trhu s pôdou a úverových trhov, ktoré budú pracovať pre aktívnych poľnohospodárov.

Musíme zlepšovať podmienky na podnikanie v poľnohospodárstve zavedením nových moderných spôsobov podpory poľnohospodárstva a potravinárstva prostredníctvom finančných nástrojov, nástrojov na riadenie rizík, aplikáciou digitálnych technológií, nástrojov podpory účelnej spolupráce poľnohospodárov, zlepšovaním ich vyjednávacej sily v dodávateľských reťazcoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR musí byť opäť garantom toho, že na trhu máme len bezpečné potraviny, spotrebitelia sú chránení a právo je spravodlivo vymáhané. Zároveň musí byť garantom toho, že správna výrobná prax v sebe zahŕňa postupy 21. storočia, ktoré zásadne znižujú negatívny vplyv celého sektora na životné prostredie.

 1. UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO A OCHRANA ZVIERAT

1.1. Ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo
 • Definujeme kľúčové ukazovatele kvality pôdy, vôd a ovzdušia, ako aj biodiverzity, ktoré budú slúžiť ako základ na hodnotenie štartovacej pozície a budúceho vývoja hospodárenia s pôdou.

 • Vyčleníme viac zdrojov z prvého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na ekologické priame platby a vyššiu podporu environmentálnych spôsobov hospodárenia z programu rozvoja vidieka.

 • Využijeme priame platby a program rozvoja vidieka na motiváciu farmárov a farmárok k plneniu ekosystémových služieb, ekologizáciu poľnohospodárstva, na vodozádržné projekty, biopásy, opatrenia proti zhutňovaniu pôdy a erózii pôdy ako aj proti rozsiahlym monokultúram negatívne ovplyvňujúcim biodiverzitu vrátane biopalív prvej generácie.

 • Zavedieme opatrenia podporujúce také spôsoby manažmentu pôdy, ktoré akumulujú uhlík v pôde a znižujú riziko povodní a sucha (menšie lány, zásady orby, obnova mokradí, inventúra melioračných zariadení).

1.2. Obmedzíme škodlivé praktiky
 • Podporíme náhrady nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín a využívanie integrovaného manažmentu škodcov.

 • Znížime koncentráciu poľnohospodárskej výroby, zavedieme adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy.

 • Doplníme legislatívu, aby umožnila ekologické postupy, ktoré aktuálne naše právo nepozná (napr. v prípade nedopaskov).

1.3. Ochrana zvierat
 • Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zameriame sa aj na implementáciu zákazu klietkového chovu, zlepšenie podmienok transportu a humánneho porážania hospodárskych zvierat. Zvýšime podporu chovov, ktoré budú reflektovať aktuálne poznatky z oblasti podmienok zvierat v chove.

 • Zlepšíme podmienky chovu a držby spoločenských zvierat, čo bude zamerané aj na riešenie problematiky produkčných chovov a odstránenie nekalých praktík v takýchto chovoch, často hraničiacich s týraním zvierat, a riešenie problematiky útulkov a túlavých zvierat.

 • Zlepšíme podmienky v oblasti držby a života divokých zvierat, so zameraním aj na správnu prax v poľovníctve, sprísnenie legislatívy v oblasti držby a chovu divokých zvierat hlavne používaných v súkromných neprodukčných chovoch a cirkusoch, sprísnenie legislatívy v oblasti chovu kožušinových zvierat.

 1. ROZVOJ VIDIEKA

2.1. Lepšie financovanie
 • Budeme viazať podporu zo zdrojov programu rozvoja vidieka na produkciu a zamestnanosť na vidieku a na podporu zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska.

 • Zvýšime financovanie programu rozvoja vidieka, za podmienky a predpokladu efektívneho využívania týchto zdrojov.

2.2. Systematický prístup
 • Zavedieme multifunkčné poľnohospodárstvo, ktoré poskytne služby cielene na zachovanie a utváranie pestrej krajiny.

 • Vytvoríme primeraný samostatný rozpočet na podporu investovania v rámci programu rozvoja vidieka pre najmenej rozvinuté okresy (pozrite si aj kapitolu ROZVOJ REGIÓNOV A VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Podporíme systematický prístup k rozvoju agroturizmu prostredníctvom krajinotvorných prvkov poľnohospodárstva a pestovania lokálnych potravín.

 1. OCHRANA SPOTREBITEĽA A VNÚTORNÉHO TRHU

3.1. Rozumnejšie pravidlá
 • Zjednodušíme a zosúladíme potravinové právo s právom EÚ, čím sa zjednoduší podnikateľské prostredie podliehajúce týmto reguláciám.

 • Zavedieme protikorupčné opatrenia zamierené na oblasť posudzovania projektov pre získanie podpory z druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky (napr. princíp štyroch očí, anonymizácia hodnotených žiadostí a podobne).

 • Lepšie definujeme správnu výrobnú prax v poľnohospodárstve ako podmienku pre získanie finančnej podpory z verejných zdrojov.

 • Odstránime zbytočnú byrokraciu (napr. zjednodušenie podmienok predaja z dvora, dotačných formulárov, ako aj pravidiel pre dodržiavanie hygienických a veterinárnych podmienok tak, aby nebola dotknutá bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa).

3.2. Lepší dohľad
 • Zreformujeme činnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) tak, aby sa rola kontrolná zmenila na dozornú a poradnú. Odpolitizujeme orgány dozoru a vrátime ich do polohy najvyššieho odborného garanta a partnera pre všetkých prevádzkovateľov potravinových podnikov. Zrušíme nemiestnu štátnu šikanu a likvidačné pokuty.

 • Sprísnime sankcie za porušenie pravidiel na ochranu poľnohospodárskej pôdy.

 1. LEPŠIE PODMIENKY NA PODNIKANIE, FEŔOVÉ PRAVIDLÁ HRY

4.1. Trh s pôdou
 • Vytvoríme účelovú kategorizáciu poľnohospodárskych pôd zohľadňujúcu stratégiu štátu. Kategorizácia pôdy zabezpečí, že v oblastiach s najvyššou úrodnosťou a bonitou pôdy, ktorá je napríklad výborná na poľnohospodárstvo, nebude možné meniť charakter pôdy z ornej na stavebnú a pod. Kategorizácia pôdy zabezpečí, že nezmizne les a nezmení sa na lúku či pasienok alebo naopak. Tam, kde to nie je žiaduce, nezmení sa trvalý trávny porast na ornú pôdu či les. To všetko zabezpečí „účelová“ kategorizácia, čiže rozčlenenie typu pôdy podľa predpokladaného účelu jej použitia.

 • Zrýchlime proces pozemkových úprav a sceľovania pozemkov a prijmeme opatrenia na zamedzenie drobenia vlastníctva pôdy v budúcnosti.

 • Zavedieme transparentný proces prenájmu pôdy vrátane pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu životaschopným farmám, ktoré majú najvyšší prínos pre rozvoj agrosektoru, zvyšovanie efektivity a potravinovej sebestačnosti.

4.2. Podpora aktívnych farmárov a farmárok
 • Podporíme vznik silných partnerov štátu vo forme stavovských organizácií. Tieto združenia prestanú byť nepriateľom legislatívneho procesu, ale budú mať poradný hlas pri tvorbe legislatívy, ktorá sa ich dotýka.

 • Zavedieme stropovanie dotácií (kde hodnota dotácií na jednotku plochy bude od určitej výmery pri rastúcej výmere klesať).

 • Zvýšime a zefektívnime podporu životaschopných rodinných fariem, mladých farmárov a farmárok prostredníctvom cielených a adresných opatrení v programe rozvoja vidieka, zavedenia redistributívnych platieb (t. j. vyššej sumy podpory na prvé hektáre pôdy) a lepšieho prístupu k poľnohospodárskym pozemkom (zmena podmienok prednostného práva doterajších nájomcov pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu).

4.3. Riadenie rizika a financovanie
 • Vytvoríme poistné produkty podporované z verejných zdrojov na riadenie výrobného a príjmového rizika a katastrofických rizík súvisiacich s klimatickými udalosťami.

 • V spolupráci s bankovým odvetvím vytvoríme systém na podporu úverovania životaschopných fariem s dôrazom na rodinné farmy a mladých farmárov a farmárky, ktorí majú v súčasnosti slabý prístup k úverom.

4.4. Transparentné využívanie zdrojov
 • Zlepšíme fungovanie programu rozvoja vidieka. Digitalizujeme činnosť Poľnohospodárskej platobnej agentúry aj pri podávaní a vyhodnocovaní projektov. Budeme využívať zjednodušené formy vykazovania nákladov.

4.5. Zlepšenie vzťahov v dodávateľskom reťazci
 • Podporíme efektívne spájanie prvovýroby a spracovania tak, aby bola potravina spracovávaná priamo u výrobcu do finálneho stavu, čím odstránime zbytočné medzistupne, znížime ekonomickú záťaž a zvýšime efektivitu a ziskovosť prvovýroby.

 • Podporíme vznik rozsiahlej regionálnej siete spracovateľov a odbytových združení, čo budú silnejší partneri pre segment obchodu a budú zastupovať regionálnych prvovýrobcov a farmárov, čím sa zjednoduší nakupovanie pre segment obchodu a zlepší sa pozícia farmárov a farmárok a prvovýrobcov.

 • Podporíme vznik a zlučovanie regionálnych odbytových združení do väčších (krajských až národných) celkov, čím sa v podstatnej miere zvýši vyjednávacia pozícia farmárov a farmárok a výrobcov potravín a zjednoduší proces nakupovania slovenských produktov pre nadnárodné obchodné spoločnosti.

4.6. Aplikácia výskumu v praxi
 • Vytvoríme manažérsku skupinu na transfer vedomostí a technológií k poľnohospodárom a potravinárom a na podporu inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Zreformujeme Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Národné lesnícke centrum s cieľom poskytovania lepších služieb pre prax.

 • Zlepšíme financovanie výskumu v sektore a podmienime ho zefektívnením organizačnej štruktúry výskumných ústavov v gescii ministerstva, diverzifikáciou financovania a relevantnou publikačnou činnosťou.

 • Posilníme využívanie dát, kvantitatívnych analýz a meraní v procese nastavovania a implementácie podporných nástrojov.

Gestori kapitoly

Martin Ondráš

Erik Baláž

Michal Švajda

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.