Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

KULTÚRA, CIRKEV, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Základnou filozofiou nášho prístupu ku kultúre je zmena jej chápania na úrovni vládnych politík.

Kultúra prestane byť úzko chápanou rezortnou politikou a stane sa prierezovou politikou, ktorá bude súčasťou všetkých politík štátu a jasne deklarovanou vládnou prioritou s cieľom dosiahnuť novú identitu a úspech.

 Chceme zvýšiť prítomnosť kultúry a umenia v každodennom živote obyvateľov Slovenska a vo verejnom priestore, pretože prístup ku kultúre, umeniu a kráse vnímame ako nevyhnutnú súčasť verejnej služby. Slovensko môže byť krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou a dokáže zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnosti.

 1. VEREJNÉ KULTÚRNE INŠTITÚCIE A INFRAŠTRUKTÚRA

Spôsob fungovania štátom zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a infraštruktúry je zastaralý a nepružný, čoho dôsledkom je ich nepripravenosť na digitálnu dobu či nízka miera participatívneho prístupu a schopnosti komunikovať s inými odvetviami a oblasťami spoločnosti.

1.1. Reforma kultúrnej infraštruktúry
 • Chceme uskutočniť zásadnú reformu štátom a samosprávami spravovanej kultúrnej infraštruktúry, ktorá prestane byť priamo zriaďovaná štátom a bude fungovať v osobitnom verejnoprávnom modeli, ktorý umožní efektívnejšie financovanie, spravovanie verejného majetku a plnenie verejnoprospešných úloh.

 • Reforma zahŕňa komplexný audit verejnej kultúrnej infraštruktúry, zmenu a zjednotenie štatútov, mechanizmov riadenia a voľby orgánov, celkového fungovania a financovania verejných kultúrnych inštitúcií (transformácia z príspevkových a rozpočtových na osobitný verejnoprospešný status), revízia hmotnej infraštruktúry a prispôsobenie jej fungovania digitálnej dobe. 

 • Vytvoríme aj osobitný legislatívny štatút, umožňujúci, aby kultúrne organizácie boli zriaďované viacerými zriaďovateľmi, ktorý bude relevantný najmä pre inštitúcie, ktoré dnes zriaďujú samosprávy.

 • Zabezpečíme úzku a efektívnu koordináciu aktivít týkajúcich sa kultúry ako prierezovej témy Úradom vlády SR.

 1.  PODPORÍME NEZÁVISLÉ MÉDIÁ A KVALITNÝCH NOVINÁROV A NOVINÁRKY

Úloha nezávislých a dôveryhodných médií pri ochrane demokracie a súdržnosti v spoločnosti vzrastá a mení sa s postupujúcou digitálnou realitou. Preto prehodnotíme a zdôrazníme úlohu médií verejnej služby a verejných informačných domén (RTVS a TASR) v kontexte postfaktuálnej spoločnosti a zabezpečíme ich dostatočné financovanie, nezávislosť a kredibilitu. Budeme podporovať kvalitnú žurnalistiku a moderné mediálne prostredie naprieč mediálnym spektrom.

2.1. Silnejšie médiá verejnej služby
 • Posilníme nezávislé, predvídateľné, stabilné a viaczdrojové financovanie médií verejnej služby (RTVS), zvýšime objem zdrojov so zameraním najmä na podporu investigatívnej žurnalistiky.

 • Zvýšime transparentnosť a nezávislosť voľby riaditeľa RTVS.

2.2. Prísnejšia regulácia vlastníkov
 • Prehodnotíme súčasnú legislatívu o krížovom vlastníctve médií a prispôsobíme ju realite digitálnych médií, zvýšime tlak na transparentnosť pri zverejňovaní konečných vlastníkov médií (register partnerov verejného sektora).

 • Zavedieme pravidlá zabraňujúce vzniku dominantného postavenia v mediálnej sfére jednou skupinou konečných užívateľov s prihliadnutím na digitálne médiá.

2.3. Podpora nezávislej žurnalistiky
 • Vytvoríme špeciálny grantový a štipendijný program pre nezávislú žurnalistiku (investigatíva, reportážna žurnalistika, mediálne vzdelávacie programy).

 • Posilníme povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov a novinárok.

 • Znemožníme neodôvodnené žaloby na novinárov a novinárky, vydavateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez tzv. osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná.

 • Zaradíme novinárov a novinárky do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie.

2.4. Jazyková pestrosť v televíznom vysielaní
 • Podporíme rozšírenie vysielania v menšinových jazykoch na úroveň ich podielu na obyvateľstve. Prehodnotíme legislatívu o povinných prekladoch a titulkovaní do slovenčiny pre súkromných regionálnych vysielateľov tak, aby nebránila vysielaniu živých programov v menšinových jazykoch.

 • Podporíme vysielanie anglických programov so slovenskými titulkami v RTVS.

 1.  FINANCOVANIE KULTÚRY

Financovanie kultúry je v súčasnosti v porovnaní s vyspelými krajinami nedostatočné, ale najmä nekoncepčné a často chaotické. Existujúce verejné finančné mechanizmy na podporu kultúry sú od seba izolované, chýba komplexný viaczdrojový systém financovania, zahŕňajúci verejné a súkromné zdroje.

Chceme preto zvýšiť zdroje do existujúcich funkčných mechanizmov podpory kultúry (verejnoprávne fondy), ale aj vytvoriť legislatívne a právne prostredie, ktoré umožní viaczdrojové financovanie kultúry a efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov.

3.1. Súkromný sponzoring
 • Prijmeme legislatívu, ktorá umožní financovanie kultúry zo súkromných zdrojov prostredníctvom sponzorských zmlúv (možnosť zahrnutia do nákladov, daňové úľavy).

 • Zvážime vytvorenie systému daňových úľav pri súkromných investíciách do kultúrnej infraštruktúry (princíp „vratiek“, podobný ako pri audiovízii).

3.2. Podpora rozvoja kultúrnej infraštruktúry
 • Vytvoríme finančný nástroj, prostredníctvom ktorého bude možný jednoduchý prístup k zdrojom podporujúcim rozvoj lokálnej kultúrnej infraštruktúry (obnova kultúrnych domov, knižníc, komunitných centier a podobne) – Živá kultúra do každej dediny.

3.3. Reforma umeleckých fondov 
 • Prehodnotíme a zreformujeme súčasný model fungovania umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Výtvarný fond), ktoré vyberajú 2 % z autorských zmlúv s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektivitu nástrojov určených na podporu tvorby.

 1. KREATÍVNY PRIEMYSEL

Oblasť, v ktorej kultúra a tvorba vstupuje do ekonomických vzťahov, je čoraz významnejšou zložkou ekonomiky so sekundárnymi dopadmi na rozvoj tvorivosti, inovácie, sociálny rozvoj a zvyšovanie kvality života.

Kreatívny priemysel preto zaradíme medzi priority hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytvoríme prierezovú politiku jeho podpory, zahŕňajúcu viaceré oblasti štátnej správy (kultúra, vzdelávanie, hospodárstvo, financie, zahraničné veci, regionálny rozvoj).

4.1. Podpora z eurofondov
 • Vyhodnotíme zlyhanie existujúcej eurofondovej schémy podpory kreatívneho priemyslu v rámci eurofondov a v novom programovacom období 2021 – 2027 vytvoríme schému zameranú na podporu rozvoja existujúcej infraštruktúry kreatívneho priemyslu (coworkingy, huby, inkubátory, dielne, atď.), špecifické projekty rozvoja a transformácie zaostalých regiónov a rámcových opatrení pre rozvoj sektora (podpora exportu a internacionalizácie, podpora činnosti profesných a odborných asociácií a združení).

4.2. Inovatívne nástroje
 • Budeme vo zvýšenej miere implementovať inovatívne fiškálne nástroje (napr. existujúca schéma na podporu filmovej produkcie) a nástroje na podporu exportu a internacionalizácie produktov kreatívneho priemyslu.

 1. VZDELÁVANIE A PRÍSTUP KU KULTÚRE

 Kultúra je nevyhnutnou súčasťou kvalitného vzdelávacieho procesu, ktorý kultivuje jednotlivca. V súčasnosti je však kultúrne, umelecké a mediálne vzdelávanie na všetkých stupňoch školského systému minimálne.

 Chceme, aby sa kultúra a mediálna výchova stali súčasťou vzdelávacieho systému vo všetkých jeho stupňoch, preto bude kultúrne a mediálne vzdelávanie jednou z priorít reformy školstva.

5.1. Nové programy a podpora
 • Vytvoríme program dlhodobých partnerstiev medzi školami a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami s cieľom vniesť kultúru a proces tvorby do vzdelávacích procesov.

 • Zavedieme Kultúrny pas – voucher, ktorý dostane každý 15-ročný občan a občianka pri preberaní občianskeho preukazu v hodnote 100 až 500 eur a môže ho použiť výhradne na kultúrne účely (divadlo, galérie, múzeá, koncerty, knihy). Zvážime zavedenie podobného programu aj pre dôchodcov a dôchodkyne.

 1. OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Ochrana kultúrneho dedičstva na Slovensku nie je dostatočná, chýba filozofia a koncepcia priorizácie pri jeho ochrane, ale najmä jeho prepojenie so súčasným životom a identitou obyvateľov a obyvateliek Slovenska. Existujúce zdroje preto nie sú využívané efektívne. Chceme, aby kultúrne dedičstvo prestalo byť „len“ predmetom ochrany, preto sa základným prístupom k nemu stane prepájanie minulosti, súčasnosti a budúcnosti prostredníctvom integrácie kultúrneho dedičstva, komunít a súčasného umenia a kultúry.

6.1. Nástroje na ochranu
 • Prepojíme ochranu pamiatok so živou kultúrou a komunitami (pri ochrane pamiatok bude primárny nový účel ich využívania), vytvoríme legislatívne nástroje, ktoré zabezpečia priorizáciu s dôrazom na ochranu pamiatky.

 • Vytvoríme finančný nástroj, podporujúci investície do opráv kultúrnych pamiatok zo súkromných zdrojov v prípade, že pamiatka slúži na kultúrne a komunitné účely (napr. percentuálne vratky z investovanej sumy).

 1. MEDZINÁRODNÁ PREZENTÁCIA KULTÚRY

Zahraničná prezentácia Slovenska a kultúrna diplomacia je výrazne zastaralá (absencia moderného chápania kultúry a kultúrnej diplomacie, neefektívne riadenie), chýba koordinovaný moderný branding krajiny, ktorý by zasahoval všetky zložky vonkajšej prezentácie. Kultúra nie je významným a viditeľným prvkom diplomacie a vonkajších vzťahov.

Chceme, aby Slovensko bolo krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa stane integrálnou súčasťou brandingu krajiny a bude hrať dôležitú a kľúčovú úlohu pri diplomatických aktivitách s cieľom vybudovať značku a zvyšovať mieru participácie Slovenska na dôležitých medzinárodných diplomatických fórach a misiách.

7.1. Kultúra ako významný prvok vonkajších a zahraničných vzťahov
 • Prostredníctvom rôznych typov kultúrnych a spoločenských tém a projektov vytvoríme nový program kultúrnej diplomacie, ktorá bude koncepčne pracovať s bilaterálnymi a multilaterálnymi vzťahmi Slovenska v zahraničí, nadväzovať na spoločné či problematické témy a vytvárať nový typ vzťahov zameraných na väčšiu kultúrnu otvorenosť a riešenie kultúrnych konfliktov.

7.2. Reforma slovenských kultúrnych inštitútov
 • Pripravíme jednotnú koncepciu a značku Slovak Institute, ktorá bude zahŕňať vyňatie kultúrnych inštitútov spod ministerstva zahraničných vecí v dnešnej podobe. Pod touto značkou vytvoríme samostatnú verejnoprávnu inštitúciu (štátnu agentúru) so správnou radou, v ktorej budú zastúpené rezorty zahraničia a kultúry a experti a osobnosti kultúrneho života. Kultúrnou a diplomatickou misiou tejto inštitúcie bude koordinovaná prezentácia Slovenska v zahraničí, medzinárodný kultúrny networking, branding Slovenska.

7.3. Branding Slovenska
 • Sfunkčníme, zrevidujeme a dopracujeme existujúcu stratégiu brandingu Slovenska (Good Idea Slovakia), s cieľom posunúť Slovensko v existujúcich Nation Brand indexoch.

 • Vytvoríme koordinovanú stratégiu prezentácie Slovenska ako modernej krajiny, ktorá bude zahŕňať nielen programy a prezentačné aktivity, ale aj vybavenie a vzhľad priestorov slovenských zastupiteľských úradov (redizajn s prvkami slovenského dizajnu) či dizajn a komunikáciu v digitálnom priestore.

 

 1. VZŤAH ŠTÁTU A CIRKVÍ

Cirkvi v súčasnosti fungujú stále v režime pochádzajúcom z obdobia komunizmu, ktorý bol vytvorený ako nástroj kontroly nad ich činnosťou. Tento závislý vzťah cirkví na štáte ich brzdí v nezávislom rozvoji a vnášaní duchovných a morálnych hodnôt do verejnej debaty v rámci pluralitnej občianskej spoločnosti.

Chceme naplniť nesplnenú požiadavku z novembra ’89 a iniciovať proces vedúci k vytvoreniu nového rámca vzťahu štátu s cirkvami, ktorý by im otvoril cestu k väčšej finančnej nezávislosti na štátnej moci, posilnil náboženskú slobodu a zdôraznil úlohu cirkví a náboženských spoločností v pluralitnej spoločnosti.

8.1. Spoločenský dialóg
 • Iniciujeme diskusiu o možných modeloch usporiadania vzťahu cirkví a štátu, ktorá bude zahŕňať všetky cirkvi a náboženské spoločnosti, ale aj širšiu verejnosť.

 • Iniciujeme spoločenskú debatu o dôležitosti úlohy cirkví a náboženských spoločností v kontexte postfaktuálnej doby a zvyšujúcej sa potreby ochrany demokracie a právneho štátu.

 1. KRAJINA PRE VŠETKÝCH (NÁRODNOSTNÉ MENŠINY)/ MINDENKI ORSZÁGA (NEMZETI KISEBBSÉGEK)

Slovensko patrí všetkým obyvateľom. Rovnosť jednotlivých etník sa odráža aj v možnosti používať vlastný jazyk či vytvárať etnicky špecifické kultúrne prejavy. Kultúra menšinových komunít je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou kultúry krajiny, ktorej kultúrne bohatstvo je najmä v rôznorodosti jej kultúr.

Súčasné štátne politiky v oblasti kultúr a jazykov menšín mnohokrát vedú k strate identity a kultúry menšinových komunít. Naším cieľom je kultúru menšín rozvíjať vo väčšej miere, než v akej to bolo doteraz, s prihliadnutím na kultúrne a historické špecifiká jednotlivých etnických menšín a ich špecifické potreby.

Za základ kultúry menšín považujeme predovšetkým jazyk a tradície. Chceme posilniť ochranu a rešpekt väčšiny voči týmto kultúrnym prejavom menšín, ale najmä podporiť vzťah a dialóg väčšiny a menšín, ktorý povedie ku trvalej vzájomnej komunikácii a symbióze a nie k asimilácii.

9.1. Postavenie menšinových komunít
 • Kľúčom k novému prístupu k etnickým menšinám bude najmä diferenciácia prístupu k jednotlivým menšinám daná ich históriou, kultúrno-spoločenským kontextom a veľkosťou. Cieľom je opustiť existujúce politiky, ktoré nivelizáciou prístupu k menšinám strácajú akcieschopnosť a efektivitu a vytvoriť osobitné politiky pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach a menšiny s charakterom drobných kultúrnych enkláv.

 • Budeme iniciovať vznik zákona o postavení menšinových komunít, ktorý definuje komunity, ich základné práva, národné symboly, spôsoby participácie na verejnom živote a charakterizuje diferencovaný prístup k jednotlivým menšinám.

 • Osobitná pozornosť bude venovaná aj sociálnym aspektom rómskeho etnika, s cieľom eliminovať vylúčenosť etnických komunít aj v oblasti kultúry a jazyka.

9.2. Podporujeme dvojjazyčnosť
 • V oblasti jazykovej politiky prehodnotíme zákon o štátnom jazyku, najmä čo sa týka zákazov a sankcií voči používaniu iného ako štátneho jazyka.

 • Podporujeme dôsledné zavedenie dvojjazyčných verejných nápisov a zlepšovanie kvality a dostupnosti verejných služieb v jazykoch menšín na etnicky zmiešaných územiach.

9.3. Národnostné školstvo
 • Chceme dôsledne legislatívne zakotviť postavenie národnostného školstva na etnicky zmiešaných územiach, vrátane osobitnej metodológie výučby a dostupnosti učebníc, ktoré zohľadňujú kultúrne špecifiká etnických komunít.

 • Podporíme metodickú pomoc pre školy s malým počtom žiakov a žiačok, ako aj internátne, štipendijné a dopravné programy, ktoré zabránia zatváraniu škôl a stredoškolských študijných programov. Rovnakú podporu zavedieme aj pre majoritné obyvateľstvo slovenskej národnosti, ktoré je na etnicky zmiešanom území menšinou.

 • Budeme podporovať zmenu metodiku výučby slovenčiny na národnostných školách tak, aby sa podporovala efektívna komunikácia a zavedenie dobrovoľnej výučby menšinových jazykov na slovenských školách v dvojjazyčných oblastiach.

9.4. Zákon o občianstve
 • Prehodnotíme reštriktívny zákon o občianstve tak, aby bolo možné získať druhé štátne občianstvo bez straty slovenského, pokiaľ človek má preukázateľné rodinné a osobné väzby v druhej krajine. (Zákaz bol prijatý ako reakcia na maďarský zákon o občianstve, ale skúsenosti ukazujú, že najviac postihuje mladých ľudí zo Slovenska, ktorí pracujú v západnej Európe. Nechceme pretŕhať vzťahy s krajanmi, ktorí majú záujem udržiavať vzťah so Slovenskom.)

9.5. Lepší systém podpory
 • Prehodnotíme systém podpory menšinových kultúr vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín tak, aby sa dosiahla väčšia prepojenosť súčasných kultúrnych a umeleckých prejavov menšín s kultúrou väčšiny a medzi sebou navzájom.

 • Navrhneme opatrenia na zvyšovanie transparentnosti podpory a elimináciu politických vplyvov pri jej udeľovaní. Iniciujeme diskusiu o potrebe inklúzie nových menšín.

 • Podporíme väčšiu transparentnosť rozdelenia verejných zdrojov na regionálny rozvoj a spravodlivé prerozdelenie zdrojov medzi regiónmi bez ohľadu na etnické zloženie obyvateľstva.

MINDENKI ORSZÁGA (NEMZETI KISEBBSÉGEK)

Szlovákia mindenkié. Az etnikai egyenlőség abban tükröződik, hogy mindenki szabadon használhatja saját nyelvét és lehetősége van etnikailag specifikus kulturális megnyilvánulásokra. A kisebbségek kultúrája évszázadok óta szerves része közös történelmünknek, melynek kulturális gazdagsága elsősorban a sokféleségből ered.

A jelenleg érvényben lévő kisebbségi kultúrára és nyelvekre vonatkozó jogszabályok a kisebbségek identitásának és kultúrájának elvesztéséhez vezethetnek.

Célunk a kisebbségi kultúra nagyobb mértékű támogatása az egyes etnikumok kulturális és történelmi sajátosságainak figyelembevételével.

A nyelvet és a hagyományokat tekintjük a kisebbségi kultúra alapjának. Erősíteni akarjuk a kisebbségek védelmét és tiszteletét. Támogatjuk a többség és a kisebbségek közti párbeszédet, ami tartós kommunikációhoz, szimbiózishoz vezet, de nem asszimilációhoz.

9.1.   A kisebbségi közösségek státusza
 • Az etnikai kisebbségek újfajta megközelítéséhez a kulcs, hogy figyelembe vesszük a történelmüket, kulturális-társadalmi helyzetüket és méretüket. Változtatni kell a jelenlegi eredménytelen kisebbségpolitikai hozzáálláson, mert általánosan és egységesítve kezeli a kisebbségek problémáit. A cél olyan egyéni kisebbségi politika megteremtése, amely figyelembe veszi a kisebbségek sajátosságait és jellegzetességeit.

 • Kezdeményezzük a kisebbségi közösségek jogállásáról szóló törvény létrehozását, amely a közösségeket, azok alapvető jogait, nemzeti szimbólumait, a társadalmi szerepvállalásukat jellemzi, valamint az egyes kisebbségek egyedi megközelítését határozza meg.
 • Külön figyelmet kell fordítani a roma kisebbség szociális problémáira is. Célunk az etnikai kisebbségek kulturális és nyelvi kirekesztettségének megszüntetése. 
9.2.   Támogatjuk a kétnyelvűséget

 

 • Felülvizsgáljuk az államnyelvről szóló törvényt, különös tekintettel az idegen nyelvek használatának tilalmára és a szankciókra vonatkozó részeket.

 • Támogatjuk a kétnyelvű nyilvános táblák bevezetését, valamint a kisebbségi nyelveken történő hivatali ügyintézés minőségének és elérhetőségének javítását az etnikailag vegyes területeken.

9.3.   Nemzetiségi oktatás

 • Célunk törvénybe foglalni a nemzetiségi oktatás helyzetének a biztosítását az etnikailag vegyes területeken. Olyan tankönyvekre és speciális oktatási módszertanra van szükség, amely figyelembe veszi az etnikai közösségek kulturális sajátosságait.

 • Segítséget nyújtunk a kisiskoláknak. Olyan támogatási rendszert vezetünk be, amellyel megakadályozható az általános- és középiskolák megszűnése (ösztöndíj, kollégiumi és utazási támogatás).

 • Támogatni fogjuk a szlovák nyelvoktatás módszertanának megváltoztatását a nemzetiségi iskolákban, valamint a szabadon választható kisebbségi nyelvek oktatásának bevezetését a vegyesen lakott területeken lévő szlovák iskolákban.

9.4.   Az állampolgársági törvény

 

 • Felülvizsgáljuk a kettős állampolgárságot korlátozó törvényt. Lehetővé tesszük egy másik állampolgárság felvételét olyan személyek számára, akiket igazolható családi és személyes kapcsolatok fűznek a másik országhoz (a tilalmat a magyar állampolgársági törvényre reagálva vezették be, de a külföldön élő szlovák nemzetiségű embereket is sújtja).

9.5.   Jobb támogatási rendszer

 • Felülvizsgáljuk a a Kisebbségi Kulturális Alap támogatási rendszerét, azzal a céllal, hogy a kortárs kisebbségi kulturális és művészi kezdeményezések összeköttetésben legyenek egymással és a többségi kultúrával.

 • Intézkedéseket fogunk javasolni a támogatás átláthatóságának fokozására és a támogatás politikai befolyásolásának kiküszöbölésére. Nyilvános párbeszédet kezdeményezünk új szegmensek bevonásának lehetőségéről.

 • Támogatjuk a közforrások átlátható és igazságos elosztását a régiók között a népesség etnikai összetételétől függetlenül.

Gestorky a gestor kapitoly

Zora Jaurová

Viera Dubačová

Martin Dubéci

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.