Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

FINANCIE, EKONOMIKA, ŠTÁT BEZ OLIGARCHOV

Základným cieľom hospodárskej politiky má byť čo najrýchlejšie, no zároveň ekonomicky aj ekologicky udržateľné zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov Slovenska. Malá otvorená ekonomika môže byť úspešná len vtedy, ak bude konkurencieschopná v rámci globalizovaného prostredia.

Historicky bola slovenská schopnosť konkurovať postavená na prístupe k európskemu trhu, vysokom podiele priemyslu v ekonomike, vysokej nezamestnanosti a nízkych mzdách v porovnaní s priemerom EÚ, dovoze know-how cez lákanie priamych zahraničných investícií a na stabilnom menovom a rozpočtovom prostredí.

Tento model sa vyčerpáva a je nutné ho významne aktualizovať. Dosiahnutie priemeru Európskej únie v životnej úrovni si vyžaduje významný rast miezd, ktorý budeme podporovať. Rýchly rast miezd je však možný len pri zvrátení úpadku nášho vzdelávacieho systému, vybudovaní domácej inovačnej kapacity a zásadne lepšom fungovaní štátu pri vymáhateľnosti práva a spravodlivosti a znižovaní byrokratickej záťaže.

Starnutie obyvateľstva a emigrácia za prácou znamenajú, že Slovensku po desaťročiach vysokej nezamestnanosti hrozí akútny nedostatok ľudského kapitálu. Ak chceme zvýšiť zamestnanosť, je nevyhnutné riešiť nerovnosť šancí medzi regiónmi, ale aj rodinami.

Slovenské vlády premrhali viac ako desaťročie a žili z rastúceho zdanenia práce slovenských občanov, ovocia predchádzajúcich reforiem a z oživenia európskej ekonomiky. Novú vládu preto čaká veľmi náročné obdobie, keď musí v krátkom čase riešiť naraz uvedené problémy tak, aby Slovensko nenastúpilo na cestu hospodárskeho úpadku, ale rýchleho dobiehania životnej úrovne v západnej Európe.

 1. ROZUMNÁ DAŇOVÁ POLITIKA, NIE ZVYŠOVANIE ZAŤAŽENIA

Nechceme od ľudí vyberať viac peňazí na daniach alebo odvodoch. Budeme meniť iba daňový mix, nie celkové daňové zaťaženie. Myslíme si, že práca má byť zdaňovaná menej a na druhej strane poškodzovanie životného prostredia a zdravia viac. Najväčší priestor pre zvýšenie príjmov však vidíme v lepšom výbere existujúcich daní.

1.1. Znížime zaťaženie práce
 • Zvýhodníme daňovníkov a daňovníčky s nízkymi a strednými príjmami.

Plánujeme znížiť zaťaženie práce kombináciou nižšej dane z príjmu prostredníctvom vyššieho nezdaniteľného minima a nižších zdravotných odvodov, s väčším dôrazom v znevýhodnených regiónoch, kde ich pozitívne pocítia aj zamestnávatelia.

       Zdravotné odvody daňovníkov a daňovníčok znížime cez odvodovú odpočítateľnú položku.

 • Opatrenia na zníženie zaťaženia práce naviažeme automaticky na rast minimálnej mzdy, aby nedochádzalo k zvyšovaniu príjmov štátu na úkor zamestnancov.

 • Výsledná miera zníženia bude závisieť od ekonomických podmienok a miery zvýšenia úspešnosti výberu daní. O čo viac sa nám podarí zlepšiť úspešnosť výberu daní, o to viac sa s týmto úspechom podelíme a znížime daňovo-odvodové zaťaženie nízko a stredno-príjmových skupín.

1.2. Podporíme najmenej rozvinuté regióny
 • Najmenej rozvinuté regióny podporíme na strane zamestnávateľov cez nulovú daň z reinvestovaného zisku (tzv. „estónska daň“) či možnosť uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody. Týmto podporíme investičnú aktivitu a zamestnanosť v regiónoch, aj príchod nových investícií do zaostávajúcich miest. Na základe pozitívneho vyhodnotenia jej pilotného pôsobenia („estónskej dane“) ju následne rozšírime na celé územie Slovenska.

 • Podporíme tých, ktorí sú ochotní za prácou cestovať. Po dobu jedného roka automaticky daňovo zvýhodníme tých dlhodobo nezamestnaných, ktorým v súvislosti s nájdením si práce vznikla potreba uhrádzať výdavky na verejnú dopravu. Tým sa zvýši atraktivita nájdenia si zamestnania.

 1.3. Zvýšime daňovú spravodlivosť
 • Zavedieme spravodlivosť a férovosť do zaťaženia živnostníkov. Budeme presadzovať zníženie minimálnych odvodov SZČO s najnižšími príjmami spolu s obmedzením odvodovej optimalizácie SZČO s vyššími príjmami, ktorí zas na druhej strane v porovnaní so zamestnancami či ostatnými nízkopríjmovými SZČO platia neférovo nízke odvody.

 • Viac zdrojov získame hlavne cez lepší výber daní. Budeme podporovať opatrenia na sprísňovanie pravidiel s cieľom obmedziť daňové úniky. Vybudujeme moderný analytický útvar na FS SR (AI riešenia, machine learning). Podporíme zmysluplné digitálne riešenie (napr. eKASA).

 • Budeme koordinovať daňovú politiku s ostatnými členmi EÚ tam, kde to bude prospešné a kde nie je možné byť úspešný bez vzájomnej spolupráce.

1.4. Rozumnejšie zdaňovanie
 • Zvýšime podporu vzdelávania a výskumu daňovými úľavami pre zamestnávateľov (duálne vzdelávanie, superodpočet), ale aj zamestnancov. Podporíme motivácie zapájať sa do celoživotného vzdelávania a zvyšovať si kvalifikáciu. Prispejeme aj k zvyšovaniu zručností absolventov a absolventiek a ich zosúladeniu s potrebami trhu práce.

 • Daňovo zvýhodníme dobrovoľné formy dôchodkového sporenia.

 • Budeme hľadať atraktívne, adresné, ale súčasne zodpovedné formy podpory plošného sponzoringu napríklad v kultúre a športe.

 • Zrušíme registračný poplatok z vozidiel, ktorý nahradíme emisnou daňou z motorových vozidiel.

 • Nižšie zaťaženie práce budeme financovať aj cez novú digitálnu daň (kým neexistuje európske riešenie voči internetovým gigantom), daň z ťažby dreva, daň z bilbordov, daň z hazardu alebo daň z nezdravých nápojov. Pomôžeme tým aj zvýšeniu ekologického povedomia, obmedzeniu konzumácie nezdravých nápojov, nadmernej ťažby dreva, vizuálneho smogu a hrania hazardných hier.

 • Sektorové dane nie sú podľa nás správnym dlhodobým riešením, skôr podporujeme väčšiu súťaž tam, kde si trh vyžaduje viac regulácie (napr. poistenie alebo bankové produkty). Na druhej strane v oblastiach monopolov a oligopolov s nízkou mierou súťaže nebudeme rušiť existujúce dane.

 • Stabilizáciu a udržateľnosť príjmov samospráv budeme riešiť nielen daňami ako je daň z bilbordov alebo analýzou zmeny daňového mixu, z ktorého sú samosprávy financované, ale aj reformou dane z nehnuteľnosti tak, aby zdanenie reflektovalo reálne trhové ceny nehnuteľností.

 1.  ZODPOVEDNÁ ROZPOČTOVÁ POLITIKA

2.1. Dlhodobá udržateľnosť
 • K realizácii fiškálnej politiky pristúpime zodpovedne proticyklicky, preto v dobrých časoch silného ekonomického rastu budeme svižne znižovať deficit a tvoriť rezervu, ktorá sa využije na stimuláciu ekonomiky v horších časoch.

 • Budeme dbať na zabezpečenie rovnováhy medzi riešením dlhodobých výziev našej ekonomiky (starnutie, zdravotníctvo či automatizácia) a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií.

2.2. Efektívne hospodárenie
 • V plnej miere sa hlásime k plneniu existujúcich fiškálnych pravidiel. Deklarujeme podporu ďalším efektívnym nástrojom na manažovanie vývoja verejných financií. Podporujeme zavedenie výdavkového stropu v podobe transparentného stanovenia limitu výdavkov verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie, ktoré zásadne zlepší fiškálnu disciplínu a zodpovednosť rozpočtovej politiky štátu.

 • Zasadzujeme sa za pokračovanie a jasný silný mandát pre iniciatívu hodnoty za peniaze vo verejných financiách.

 • Presadíme efektívne, modelové a racionalizačné prístupy na zvýšenie úspor štátu pri stratégii riadenia štátneho dlhu.

 1. LEPŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

3.1. Moderná finančná správa
 • Zreformujeme Finančnú správu SR na moderný úrad, ktorý bude efektívne bojovať proti daňovým únikom a zároveň bude čo najviac podporovať pohodlie občanov a občianok.

 • Zjednotíme spôsob zaokrúhľovania naprieč všetkými zákonmi.

 • Do praxe budeme postupne zavádzať predvyplnené daňové priznania pre jednotlivé dane, ktorých povaha to umožňuje.

 • Zdokonalíme a sfunkčníme využitie indexu daňovej spoľahlivosti, najmä cez aktívny proklientský prístup pre tých, ktorí platia dane a zodpovedne pristupujú ku komunikácii so štátom.

 • Vytvoríme priestor pre prístupnejšie záväzné stanoviská Finančnej správy SR a ich zverejňovanie na webovom portáli.

 • Oslabíme represívny prístup štátu k daňovníkom a daňovníčkam, podporíme dialóg biznisu a štátu, vytvoríme pravidlá pre konštruktívny lobing a záväzné stanoviská budú bežnou praxou v komunikácii štátu.

3.2. Minimálna mzda bez politiky
 • Odpolitizujeme proces nastavenia minimálnej mzdy. Diskusia o minimálnej mzde bude naďalej prebiehať na tripartite. V prípade, že sa sociálni partneri na výške nedohodnú, aplikuje sa automatický model jej zvyšovania (viac v kapitole ZAMESTNANOSŤ).

 • Pri zvyšovaní mzdy budeme dbať na to, aby sa nezvyšovala len hrubá mzda, ale hlavne čistá mzda. Opatrenia na zníženie zaťaženia práce naviažeme automaticky na rast minimálnej mzdy.

3.3. Menej stresu pre podnikateľov a podnikateľky
 • Minimalizujeme zmeny zásadných zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie na maximálne jedenkrát ročne.

 • Sprísnime pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu (pozrite aj kapitolu SPRAVODLIVOSŤ).

 • Zavedieme jasné pravidlá, ako majú štátne orgány zrozumiteľne informovať občanov a občianky o nových povinnostiach a zákonoch (pozrite aj kapitolu SPRAVODLIVOSŤ).Sprofesionalizujeme úrady, zavedieme proklientský prístup aj prostredníctvom jednotných kontaktných centier (pozrite aj časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Z prvých zistení nedostatkov počas kontroly budeme vyžadovať nápravu, až potom pokuty.

3.4. Zjednodušíme podnikateľské prostredie
 • Zavedieme jednoduché pravidlo proti byrokracii, podľa ktorého bude môcť štát pridať novú administratívnu povinnosť a nariadenie iba výmenou za jednu zrušenú existujúcu povinnosť („jedno nové za jedno staré“).

 • Podnikateľov a podnikateľky, občanov a občianky zbavíme všetkých možných povinností dokladovať štátu informácie, ktoré už štátne inštitúcie majú. Okrem iného zavedieme aj službu Moje dáta (pozrite časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Zjednodušíme pravidlá verejného obstarávania (pozrite časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Umožníme alternatívu ku gastrolístkom vo forme finančného príspevku pri zachovaní daňových výhod a zregulujeme poplatky spojené s transakciami s gastrolístkami (pozrite kapitolu ZAMESTNANOSŤ).

 1. ŠTÁT BEZ OLIGARCHOV 

4.1. Tvrdšie proti podvodom
 • Zastavíme odlievanie podnikateľského zisku do daňových rajov a legálne obchádzanie daňových povinností.

 • Minimalizujeme netransparentné postupy a dotácie v energetike stransparentnením činnosti ÚRSO, zverejňovaním čo najväčšieho rozsahu informácií o doteraz poskytnutých výhodách (viac v kapitole ENERGETIKA).

 • Uzavrieme legislatívne diery ako stvorené na veľké ekonomické podvody – účinná ľútosť pri daňových podvodoch, podvodné konkurzy a reštrukturalizácie.

4.2. Silnejšie úrady
 • Posilníme právomoci a kapacity Protimonopolného úradu, osobitne vo vzťahu k mediálnemu trhu, zdravotníctvu a rozhodnutiam verejnej správy vytvárajúcim priestor pre monopolizáciu a obmedzovanie súťaže.

 • Prehodnotíme súčasné nastavenie druhostupňových odvolacích orgánov (rada ÚVO, PMÚ, ÚRSO), v ktorých sa pri obsadzovaní postov a ich fungovaní dlhodobo prejavuje snaha politických strán a záujmových skupín o ich ovládnutie. 

 • Sfunkčníme hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť verejných funkcionárov a funkcionárok zavedením štandardu „dobrého hospodára“. Rozšírime možnosti podávať podnety a žaloby za určených podmienok aj občanom a občiankam (pozri v kapitole SPRAVODLIVOSŤ).

4.3. Lepšie pravidlá
 • Zavedieme jasné pravidlá pre lobing a ovplyvňovanie verejnej politiky.

 • Sfunkčníme legislatívu o konflikte záujmov a preukazovaní pôvodu majetku verejných funkcionárov a funkcionárok. Súčasne zavedieme skutočné majetkové priznania s výpovednou hodnotou s uplatnením princípu „priznaj alebo odovzdaj štátu“, kde nepriznaný majetok prepadne štátu (viac v kapitole SPRAVODLIVOSŤ).

 • Zmeníme pravidlá tvorby a prijímania zákonov tak, aby sa obmedzila možnosť netransparentných zásahov v prospech konkrétnych subjektov a záujmov, a to rozdelením 2. a 3. čítania návrhov zákonov tak, aby bola konečná podoba návrhu zverejnená minimálne 30 dní pred finálnym hlasovaním.

 • Prijmeme zákon, ktorý umožní zabrániť vstupu na územie Slovenska jednotlivcom podozrivým alebo usvedčeným z rozsiahlych aktov korupcie, prania špinavých peňazí alebo hrubého porušovania ľudských práv (pozrite aj kapitolu ZAHRANIČNÉ VECI).

 • Zastavíme drancovanie lesov a pôdy a zmeníme systém dotácií do pôdohospodárstva tak, aby motivoval k maximalizácii pridanej hodnoty a podpore malých a stredných spracovateľov (viac v kapitole PÔDOHOSPODÁRSTVO).

 • Zavedieme pravidlá zabraňujúce vzniku dominantného postavenia v mediálnej sfére jednou skupinou konečných užívateľov a zákaz krížového vlastníctva v zdravotníctve (pozrite v kapitolách ZDRAVÉ SLOVENSKO a KULTÚRA).

4.4. Politické strany
 • Zlepšíme verejnú kontrolu fungovania politických strán (širší zoznam informácií, ktoré musia politické strany zverejňovať o svojom fungovaní a využití verejných prostriedkov).

 • Zmeníme financovanie politických strán tak, aby boli viac závislé od ľudí, nie od oligarchov či výhradne štátneho rozpočtu. Na politické prežitie nesmie stačiť raz za 4 roky získať hlasy v parlamentných voľbách alebo sa kamarátiť so zopár politickými „investormi“. Navrhujeme znížiť štátny príspevok politickým stranám za parlamentné voľby, naopak zaviesť štátny príspevok aj za úspech v komunálnych a iných voľbách a podporovať získavanie malých darov a členských príspevkov (odbúravanie bariér a viazanie časti štátnych peňazí).

 1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A EUROFONDY

5.1. Poriadok a kontrola
 • Zavedieme jednotné záväzné štandardy na aktívne zverejňovanie informácií o rozdeľovaní verejných zdrojov vrátane eurofondov.

 • Kontrolu eurofondových tendrov presunieme na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Odstránime dnešnú duplicitu kontrol pri projektoch financovaných z eurofondov, ktoré dnes okrem ÚVO kontroluje príslušný riadiaci orgán.

 • Pri veľkých verejných obstarávaniach vytvoríme osobitný režim dohľadu, ktorý by bol prísnejší, ale rýchlejší, obsahoval by nutnosť verejnej prezentácie a obhajoby nielen samotného projektu, ale aj spôsobu obstarávania a kritérií na výber dodávateľov (pozrite aj kapitolu DOPRAVA).

5.2. Rozumné pravidlá
 • Pri rozdeľovaní štátnych peňazí, najmä eurofondov, budeme preferovať menšie, decentralizované, nárokovateľné prístupy, štátnu pomoc budeme poskytovať najmä pri investíciách v chudobnejších regiónoch.

 • Pri obrích národných projektoch navrhneme vyčleniť určité percento na malé alternatívy „zospodu“ a vytvárať tak konkurenciu. Zároveň navrhneme vyčleniť 0,1 % eurofondov na podporu ich verejnej kontroly (mimovládne organizácie, akademici, investigatíva).

 • Zmeníme zákon o verejnom obstarávaní smerom k zjednodušeniu pravidiel, posilneniu súťaživosti a zodpovednosti štatutárov za výsledok, ale je potrebné aj zriadiť expertné centrum pre obstarávateľov, aby vedeli lepšie nakupovať (pozrite aj kapitolu DOPRAVA).

Gestori a gestorka kapitoly

Miroslav Beblavý

Ján Remeta

Jaroslava Lukačovičová

Jozef Mihál

Pavel Sibyla

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.