Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

EURÓPSKY PROGRAM

Pred 15 rokmi ľudia na Slovensku urobili správne rozhodnutie vstúpiť do Európskej únie. Ako európski občania sme slobodnejší, bohatší a Slovensko je bezpečnejšie, než kedykoľvek predtým. 

Môžeme sebavedomo presadzovať národné záujmy aj rozhodovať o osude celej Európy. Napriek tomu doterajší politici nedokázali využiť príležitosti, ktoré nám členstvo v EÚ ponúka. Väčšina ľudí si neužíva ani nemecké platy, ani rakúsku kvalitu potravín, ani škandinávske nemocnice a školy.

Vidíme množstvo príležitosti, ktoré spoločná Európa ponúka — podnikateľom, živnostníkom, zamestnancom, študentom. Sme pripravení ich využiť. Nebojíme sa vám povedať, že dobrá budúcnosť čaká Slovensko iba v silnej a jednotnej Európe. Chceme EÚ rozvíjať, podieľať sa na jej rozhodnutiach. Ponúkame vám poctivý a praktický návod, čo robiť, aby sme sa nemuseli cítiť ako druhoradí Európania. Naším cieľom je, aby spoločná Európa:

 • bola trvalým zdrojom úspechu a dobrého života ľudí na Slovensku

 • chránila a rozvíjala demokraciu, slobodu a spravodlivosť pre všetkých

 • riešila nové výzvy v bezpečnosti, obchode, či geopolitike, pri ktorých je výhodné spájať sily.

Je načase dotiahnuť európsku cestu Slovenska do úspešného konca. Vo voľbách do Európskeho parlamentu vám ponúkame špičkových ľudí, ktorým ide o vec. Sú to skúsení odborníci, ktorí budú hrdo chrániť záujmy Slovenska. Sú zvyknutí pracovať v medzinárodnom prostredí, presadili sa v zahraničnej konkurencii. Nebudú ticho sedieť, ani kričať z okraja, kým budú ostatní Európania hľadať riešenia a dohody. Sú jasnou voľbou pre všetkých vás, čo si želáte skutočne európske Slovensko.

 1. Ekonomika, sociálne práva, zdravé životné prostredie: EÚ ako zdroj úspechu a dobrého života ľudí na Slovensku

Európska únia je jedinečným spojenectvom, ktoré nám umožňuje rásť a rozvíjať sa rýchlejšie, než by sme dokázali osamote. Vďaka voľnému pohybu tovarov, služieb, osôb a peňazí sú naše ekonomiky silnejšie a máme viac možností. Vyššia životná úroveň a príležitosť dosahovať skutočne európsku kvalitu aj na Slovensku sú výsledkom spoločných pravidiel, spolupráce, pomoci a podpory medzi členskými štátmi. Žiaľ, tieto príležitosti bývajú často nepovšimnuté a nevyužité.

Ponúkame vám kandidátov, ktorí nepoľavia v hľadaní spôsobov, ako zlepšiť životnú úroveň obyvateľov, zvýšiť hospodársky rast a ochrániť nás pred krízami či nechcenými dôsledkami spoločného trhu, napríklad v oblasti práce a sociálneho dumpingu. Kandidátov a kandidátky, ktorí budú v parlamente presadzovať záruky pre zdravé a kvalitné potraviny či riešiť praktickú podporu rodín a rovnosť mužov a žien. Garanciu lepšieho života na Slovensku neprinesie cesta späť do minulosti, ani snaha hrať sa na vlastnom pieskovisku.

Veríme, že Európa je odpoveďou na zásadné problémy našej doby, ktoré trápia aj vás.Iba spoluprácou dokážeme zabezpečiť ochranu našich životov a zdravia pred dôsledkami znečisťovania životného prostredia či klimatických zmien. Len spoločným postupom máme silu nastaviť a vynútiť pravidlá ochrany prírody, či urýchliť zavedenie ekologických technológií a vynucovať zodpovedný prístup aj od iných krajín.

Digitálna ekonomika je zdrojom bohatstva

Ak chceme zvýšiť hospodársky rast v Európe, musíme dokončiť jednotný trh v oblasti služieb a digitalizáciu ekonomiky. Spoločný digitálny trh nám môže ročne priniesť až 415 miliárd eur nového bohatstva. Vyžaduje si to ísť nad rámec rušenia roamingových poplatkov či regulácie telekomunikácií a internetu. Na využitie potenciálu nových technológií je nevyhnutné, aby plne fungoval spoločný trh v bežných službách: od doručovania zásielok, cez služby archiektov, až po jednoduchý režim ochrany autorských práv cez národné hranice. Sme presvedčení, že v digitálnom priestore musí EÚ nájsť novú formu rovnováhy medzi slobodou na internete a ochranou autorských práv.

Rozpočet ako nástroj modernizácie a inovácií

Podporíme reformu, ktorá aj po brexite zachová podiel európskeho rozpočtu na HDP únie aj princíp solidarity. Podporíme smerovanie výdavkov do oblastí, ktoré sú strategicky dôležité, ako spoločná obrana, ochrana hraníc, zmena klímy a tiež tam, kde prinášajú krajinám ďalší rozvoj - veda a vzdelávanie, infraštruktúra či schopnosť adaptovať sa na nové ekonomické výzvy. Na strane príjmov budeme musieť vykompenzovať chýbajúce príspevky Veľkej Británie. Pri hľadaní zdrojov podporíme riešenia, ktoré budú férové a pomôžu chrániť životné prostredie - napríklad environmentálnu daň, či zdaňovanie korporácií, ktoré sa bežnému zdaneniu vyhýbajú (digitálna daň).

Ochrana ekonomiky pred ďalšou krízou

Situácia, keď kríza v malej krajine skoro zničila eurozónu a európsku ekonomiku, sa už nesmie opakovať. Iba skutočná realizácia bankovej a kapitálovej únie zaistí bezpečie pre naše úspory a naozaj funkčný jednotný finančný trh. Podmienkou je riešenie doterajších zlých úverov v bankách z vlastných domácich zdrojov členských štátov. Aby sme zabránili tzv. morálnemu hazardu, budeme presadzovať účinné vynucovanie pravidiel pre hospodárenie vlád a finančný dohľad.

Vďaka prepojeniu ekonomík zdieľame spoločne v Európe dobré aj zlé časy. Aby sme účinne predchádzali a rýchlo čelili hrozbám, potrebujeme jednotný a akcieschopný postup. Budeme trvať na jasnom pomenovaní zodpovednosti za agendu, a zároveň na tom, aby EÚ mala v tejto oblasti dostatok kompetencií a prostriedkov na jej zabezpečenie.

 • Európsky minister financií a ekonomiky by mal zodpovedať za EÚ rozpočet, euroval (ESM), bankovú a kapitálovú úniu. Posilní sa tak demokratická povaha EÚ, ale aj schopnosť konať a koordinovať hospodársku politiku v kríze.

 • Európsky colný a daňový úrad by mal posilniť úlohu EÚ pri výbere ciel a koordinovať boj s podvodmi na DPH.

 • Európska rozpočtová rada by mala robiť nezávislý monitoring a dohľad nad rozpočtovou politikou.

 • Európske zaistenie v nezamestnanosti by podporilo národné systémy dávok v nezamestnanosti v krízach a pomohlo stabilizovať sociálnu situáciu.

Rovnaká ochrana sociálnych práv naprieš Európou

Slovenskí zamestnanci sa nesmú cítiť ako Európania druhej kategórie. Podporíme zabezpečenie rovnosti v základných sociálnych právach, účinnejšiu koordináciu a nastavenie spoločných minimálnych štandardov v sociálnej oblasti. Slovensko by malo zásadne zmeniť doterajší postoj a podporiť celoeurópske opatrenia proti sociálnemu dumpingu. Nárok zamestnancov na rovnaké zaobchádzanie kdekoľvek v EÚ pomáha nielen slovenským občanom v zahraničí. Pomáha aj nám doma na Slovensku, aby zamestnancov nenahrádzali migranti len kvôli finančnej úspore zamestnávateľov.

Rovnosť mužov a žien

Európska legislatíva nám často pomáha rýchlejšie dobehnúť ostatné krajiny. Rovnosť mužov a žien, ženská chudoba či podpora rodiny sú rovnako európskym ako aj slovenským záujmom. Naši kandidáti budú presadzovať legislatívu a možnosť použiť eurofondy na podporu zlaďovania rodinného a pracovného života - budovanie škôlok a jaslí, väčšie zapojenie mužov do starostlivosti o deti. Budeme vytvárať priestor na znižovanie nerovnosti v odmeňovaní, príjmoch a dôchodkoch žien a mužov a trvať na dôstojnej pôrodnej a popôrodnej starostlivosti pre ženy a ich deti kdekoľvek v Európe cez dodržiavanie Baby friendly a Mother friendly štandardov.

Ekologická a udržateľná ekonomika

Ekonomický rast je udržateľný vtedy, ak neohrozuje zdravie nás ani planéty. Budeme presadzovať spoločné európske pravidlá, ktoré dajú základ bezuhlíkovej a cirkulárnej ekonomike, podporia ekologické inovácie a prispejú k udržaniu globálneho otepľovania pod 1,5°C. Všetci potrebujeme ekologickú dopravu či hospodárstvo, ktoré neprodukuje zbytočné a nerecyklovateľné odpady a výrobky s krátkou životnosťou. Naši poslanci podporia túto transformáciu.

Ochrana pred znečistením a škodlivými látkami

Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne doplatí životom na škodliviny v ovzduší až 400 tisíc Európanov, takmer 6 tisíc z toho sú ľudia žijúci na Slovensku. Podporíme sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčanú WHO a skutočne účinný celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. To zahŕňa aj účinnejšiu ochranu pred pesticídmi v pitnej, povrchovej a podzemnej vode. Ukončíme dotácie na fosílne palivá a podporíme opatrenia zvyšujúce energetickú efektivitu budov. Pre lepšiu kvalitu nášho vzduchu budeme presadzovať ekologické formy dopravy a nízkoemisné zóny v mestách.

Obnova schopnosti prírody vyrovnať sa so zásahmi

Aby sme boli schopní zastaviť zmenu klímy, musíme ochrániť alebo vrátiť prírode schopnosť sebaobrany. Budeme presadzovať, aby bolo do roku 2030 minimálne päť percent územia EÚ a každého členského štátu bezzásahovou oblasťou. Ako kompenzáciu podporíme platby poľnohospodárom za nezasahovanie v prísne chránených oblastiach. Budeme hlasovať za opatrenia na obnovu prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka a ich rozmanitosť. Podporíme celoeurópsky program ochrany vodných zdrojov pred vysychaním a rámcovú smernicu o vode a opatrenia na revitalizáciu riek a prevenciu pred škodlivými vodohospodárskymi zásahmi.

Kvalitné potraviny a ochrana životného prostredia

Podporíme prepojenie cieľov v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia. Potraviny, ktoré sa k vám z polí a chovov dostanú, musia byť zdravotne nezávadné. Sme proti používaniu nebezpečných pesticídov, ktoré sa dostávajú do jedla aj vody. Budeme presadzovať zlepšenie podmienok chovu zvierat, zákaz klietkového chovu aj dlhého transportu živých zvierat. Budeme hlasovať za ochranu biodiverzity v pôdohospodárstve formou posilnenia prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prirodzených foriem ochrany pred povodňami. Podporíme pasenie zvierat, správne kosenie lúk či zlepšovanie stavu pôdy a jej schopnosti zachytávať uhlík a vodu, ochranu mokradí a nív riek ako zásobární vody. Sme za zákaz chovu kožušinovej zveri a používania divokých zvierat v cirkusoch.

Skutočne globálna ochrana prírody

Nedovolíme, aby slovenskí poľnohospodári či podnikatelia, ktorí dodržiavajú pravidlá a chránia prírodu, doplácali na to, že mimoeurópske krajiny ochranu životného prostredia ignorujú. Len EÚ má silu globálneho hráča, ktorý si môže klásť podmienky. Pri obchode s tretími krajinami budeme zohľadňovať environmentálne vplyvy aj plnenie Parížskej dohody s cieľom udržať globálne otepľovanie pod 1,5°C. Okrem iného budeme podporovať ukončenie používania palmového oleja v biopalivách.

 1. Rozširovanie, spravodlivosť, boj s konšpiráciami: EÚ chráni demokraciu a slobodu pre všetkých.

Nikde na svete neexistuje spoločenstvo porovnateľné s EÚ, v ktorom sa môžete spoľahnúť na rovnako silný rešpekt k demokracii, spravodlivosti, ochrane vašich práv a slobody. Možno si pamätáte, akým povzbudením bola pre nás v časoch mečiarizmu príležitosť stať sa súčasťou spoločnej Európy. Je dôležité, aby sme takúto nádej ponúkali ďalším Európanom, podporovali reformy a rozširovanie EÚ o ďalšie krajiny.

Slovensko potrebuje úspešných, stabilných a demokratických susedov. Sme s nimi spojení v dobrých aj horších časoch. Nemôžeme si dovoliť ignorovať, keď sa v inej členskej krajine deje niečo zlé. Nerobiť nič znamená oslabovať dôveru Európanov, že si dokážeme pomôcť a jeden druhého chrániť. Ohrozenie demokracie v Maďarsku či právneho štátu v Poľsku je aj naším problémom. V EÚ potrebujeme silnejšie nástroje na ochranu našich práv a dodržiavanie základných spoločných hodnôt v členských štátoch.

Spoločným problémom v EÚ je aj vlna klamstiev, konšpirácií a dezinformácií, s ktorými sa denne stretávame na sociálnych sieťach. Niekedy majú podobu nezmyslu, na ktorom sa dobre zabavíte, iné sú skutočne škodlivé - napríklad pre vaše deti. Niektoré nebezpečné klamstvá ovplyvňujú výsledky volieb, šíria neistotu, xenofóbiu a rasizmus, rozdeľujú spoločnosť na nepriateľské tábory, alebo sa snažia zničiť dôveru k myšlienke spoločnej Európy. V zápase s touto hrozbou je koordinovaný postup členských štátov výhodou, ktorú musíme lepšie využívať.

Európa pre všetkých

Slovensko môže výrazne získať, ak sa Ukrajina posunie bližšie k štandardom EÚ. Potrebujeme stabilných a predvídateľných susedov. Podporujeme politiku rozšírenia EÚ na základe jasných kritérií a spoločných hodnôt. Zasadíme sa za jasný plán rozšírenia EÚ o Čiernu Horu, Srbsko a ďalšie krajiny západného Balkánu, ktoré budú pripravené na členstvo v EÚ, do roku 2024. Podporujeme Európsku politiku susedstva. Prostredníctvom programu Východného partnerstva budeme presadzovať systematické reformy v krajinách, ako sú Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko. Jednoznačne podporujeme územnú celistvosť týchto štátov a ich ambíciu stať sa raz členskými krajinami EÚ.

Spravodlivosť a právny štát

V mene ochrany vašich práv a slobôd navrhujeme zaviesť pravidelné hodnotenie stavu právneho štátu v členských štátoch EÚ. S dôrazom na efektivitu, transparentnosť a nezávislosť súdnych orgánov. Monitoring by mal fungovať podobne ako v oblasti rozpočtovej a hospodárskej politiky, aj s možnosťou sankcií a postúpenia veci Európskemu súdnemu dvoru. Fungujúci právny štát by mal byť nevyhnutným kritériom na čerpanie európskeho rozpočtu. Nemôžeme si dovoliť podporovať zo spoločných peňazí oligarchické vlády, ktoré podrývajú základné európske hodnoty.

Podpora médií, mediálnej výchovy a kultúry

Kvalitné a nezávislé médiá sú najlepšou odpoveďou na konšpirácie. Práca profesionálnych novinárov je našou najúčinnejšou obranou pred dezinformáciami. Je nutné zvýšiť podporu pre mediálne inovácie a projekty nezávislej žurnalistiky. Otvoríme diskusiu o vytvorení celoeurópskeho verejnoprávneho média. Navrhneme prehodnotiť dotovanie súkromnej televízie Euronews a použiť ušetrené peniaze na podporu verejných informačných zdrojov. Podporíme členské krajiny pri zavádzaní mediálnej výchovy a princípov kritického myslenia ako priority pri vzdelávaní a posilnenie kultúry ako nástroja vzdelávania. Budeme klásť väčší dôraz na kultúru a humanitné vedy ako súčasť politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Poriadok na sociálnych sieťach

Budeme trvať na prísnom dodržiavaní princípov vašej ochrany pred dezinformáciami a nenávistnými prejavmi, ku ktorým sa zaviazali prevádzkovatelia sociálnych médií. Budeme vyžadovať rýchlejšie a dôslednejšie moderovanie obsahu na sociálnych sieťach, podporovať nezávislé iniciatívy, kde si môžete overovať fakty a pravdivosť informácií. Budeme podporovať vyššiu transparentnosť a nezávislosť postupov, na základe ktorých sociálne siete vyhodnocujú dôveryhodnosť zdrojov informácií. Dva naše návrhy, ako môže v únii spravodlivosť fungovať lepšie:

 • využívanie agregovaných žalôb proti členským štátom na Európsky súdny dvor v prí pade systematického porušovania princípov právneho štátu a nezávislosti súdnictva.

 • garancia pre občanov EÚ, ktorí sa stali obeťou trestného činu v inom členskom štáte, že ich práva budú chránené prostredníctvom automatického nároku na právnu pomoc.

 1. Obrana, obchod, geopolitika: EÚ je riešením nových výziev, pri ktorých je výhodné sa spájať

Medzi prínosy EÚ patrí hospodársky rozvoj a vznik kontinentu bez hraníc, kde môžeme slobodne žiť, pracovať alebo študovať. Nezabúdajme však, že najväčším úspechom spoločnej Európy je, že niekdajší nepriatelia z dvoch ničivých svetových vojen šesť desaťročí sedia spolu za jedným stolom ako partneri a priatelia. EÚ nám priniesla mier a pokojný život. Túto základnú úlohu si musí plniť naďalej aj vo svete, ktorý sa rýchlo mení.

Vďaka členstvu v EÚ máme vo svete silnejší hlas. Iba vnútorne pevná únia nám zaistí prosperitu a ochranu, bude rešpektovaným partnerom vo svete a môže aktívne pomôcť riešiť situáciu v nepokojnom susedstve. Je v záujme Slovenska posilňovať spoluprácu tam, kde konať na vlastnú päsť znamená plytvať časom a peniazmi. Pri obrane pred novými hrozbami, pri ochrane hraníc, pri presadzovaní našich záujmov vo svete, pri vyvažovaní vplyvu globálnych veľmocí.

Neverte planým sľubom politikov, ktorí vám tvrdia, že v EÚ môžeme spolupracovať, ale nepotrebuje ani európske pravidlá ani európske inštitúcie. Nie je to pravda. O spoločnej obrane je zbytočné hovoriť bez spoločného vojenského velenia. Organizovaný zločin ani teroristi nepoznajú hranice - naopak, radi a často využívajú práve našu nekoordinovanosť a nedostatočnú spoluprácu medzi našimi štátmi. S veľkými korporáciami a sociálnymi sieťami si sotva poradíme ako Slovensko sami, ale keď budeme postupovať spoločne, nemôžu nás ignorovať.

Spoločná obrana EÚ

Podporíme koordinované zvyšovanie obranných výdavkov členských krajín a spoločné investície do vývoja obranných technológií. Obrana sa musí stať pevnou súčasťou európskeho rozpočtu. V EÚ už existujú nástroje na spoločné obranné projekty a ich financovanie v rámci tzv. permanentnej štruktúrovanej spolupráce, Európskej obrannej agentúry a Európskeho fondu obrany. Výber projektov musí byť poctivý a férový voči všetkým členským krajinám. Budeme strážiť rovnaký prístup pre slovenské subjekty a trvať na tom, aby EÚ z verejných zdrojov platila projekty s najvyššou hodnotou za peniaze.

Zasiahnuť a chrániť

Členské štáty EÚ musia byť v prípade ohrozenia našich bezpečnostných záujmov schopné spoločne zasahovať v susedstve. Garantom územnej obrany Slovenska aj celej Európy je Severoatlantická aliancia. Európska bezpečnosť však nesmie byť závislá na ochote iných pomôcť a zasiahnuť. V záujme lepšej ochrany je nevyhnutné prijať opatrenia, aby EÚ získala v horizonte piatich rokov schopnosť nasadiť vlastné misie na predchádzanie alebo stabilizáciu konfliktov v bezprostrednom susedstve. Zároveň musíme zlepšovať spoluprácu v obrane pred novými hrozbami a terorizmom.

S novým druhom rizík a moderných hrozieb si žiadna krajina — ani Slovensko — neporadí bez spolupráce s ostatnými. Je výhodnejšie, efektívnejšie a rozumnejšie spájať sa a zdieľať náklady, ako sa snažiť niečo riešiť v každej krajine zvlášť a plytvať peniazmi. Naša bezpečnosť si vyžaduje:

 • Stále strategické veliteľstvo EÚzodpovedné za plánovanie a velenie vojenským operáciám pod hlavičkou únie

 • Podpredsedu Európskej komisie pre boj s hybridnými hrozbami, pretože problém má riešiť predstaviteľ EÚ so silným mandátom

 • Európske centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude prepojené s národnými orgánmi a umožňovať lepšiu spoluprácu

 • Spravodajskú službu EÚ zameranú na boj s terorizmom, ktorá vznikne najneskôr v roku 2030 zbližovaním národných spravodajských služieb

Bezpečné vonkajšie hranice

Základom účinnej ochrany ľudí v EÚ je schopnosť zabezpečiť naše vonkajšie hranice, rýchlo a účinne reagovať na krízy, brániť prenikaniu medzinárodného terorizmu a nadnárodného zločinu a vzájomne si pomáhať v prípade katastrof. V záujme dosiahnutia týchto cieľov podporíme dostatočné financovanie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Európska agentúra FRONTEX by sa vďaka tomu stala pohraničnou službou s potrebnými zdrojmi a mandátom zasahovať pri problémoch, ktoré presahujú rozmer jednej krajiny.

Rázne proti zločinom

Korupcia, podvody ani organizovaný zločin nepoznajú hranice. Dokážeme ich poraziť iba spoločne. K tomu potrebujeme účinné garancie a možnosť zasiahnuť. Aj tam, kde domáce politické či iné väzby bránia výkonu spravodlivosti. Okrem korupcie v eurofondoch a podvodoch s DPH by sa preto pôsobnosť Európskeho prokurátora mala rozšíriť na ostatné závažné trestné činy s nadnárodným presahom, ako sú colné podvody, pranie špinavých peňazí, daňové úniky, terorizmus a organizovaný zločin. Navrhneme posilniť OLAF so zámerom spojiť ho perspektívne s EUROJUST a vytvoriť “európsku FBI”. Takýto nezávislý európsky vyšetrovací úrad by mal právomoc riešiť závažné trestné činy presahujúce hranice členského štátu.

Boj s nelegálnou migráciou

Podporujeme boj s nelegálnou migráciou, účinnejšiu návratovú politiku na základe dohôd medzi EÚ a tretími krajinami, ako aj na základe finančnej pomoci EÚ tretím krajinám. Podporujeme snahy o efektívnu a spravodlivú reformu Dublinského systému a užšiu spoluprácu EÚ v rámci Spoločného európskeho azylového priestoru s cieľom minimalizovať chaotické presuny žiadateľov o azyl. Rozhodnutia o udelení azylu musia zostať naďalej v rukách členských krajín.

Aktívny svetový hráč

Podporíme úsilie o silnejší hlas EÚ v globálnych inštitúciách. Považujeme za dôležité, aby spoločná Európa získala vlastné kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Únia musí zostať aj aktívnym obchodným hráčom. Je to v záujme Slovenska, ktoré patrí medzi najviac otvorené ekonomiky v EÚ. Slobodný obchod je pre nás významným zdrojom zvyšovania životnej úrovne. Podporujeme rokovania o obchodných dohodách s tretími krajinami, ktoré musia byť otvorené a férové. Budeme však chrániť strategické technológie, na ktorých závisí naša prosperita a uplatňovať spoločné bezpečnostné štandardy pre importované technológie. Podporíme jasné obchodné vzťahy s Veľkou Britániou po brexite.

 

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.