Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

BEZPEČNOSŤ A OBRANA

Zaistenie stability, bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky a demokratického zriadenia je jednou z najdôležitejších úloh štátu. Na väčšinu hrozieb nie je Slovenská republika schopná plnohodnotne a účinne reagovať sama.

Potrebujeme preto spolupracovať so spojencami. Bezpečnosť a obranu chceme odpolitizovať a vrátiť do služby občanom a občiankam. Do ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek chceme vrátiť profesionalitu, lojálnosť k Slovenskej republike, striktný kariérny systém a účinné mechanizmy vnútornej a vonkajšej kontroly ich činnosti.

Len ľudia, ktorí dôverujú štátu a majú pocit základnej spravodlivosti, budú mať vôľu a odhodlanie ho aj brániť. Za dôležité považujeme aj výchovu a vzdelávanie. Bezpečnosť a obrana sú mimoriadne nákladné a odčerpávajú zdroje, ktoré by sme vedeli využiť aj v iných oblastiach. Dôveru získame tým, že budeme transparentne a maximálne efektívne využívať každé jedno euro. Musíme vytvoriť taký systém obranných a bezpečnostných investícií, ktoré garantujú, že nikto sa na úkor bezpečnosti a obrany bezdôvodne neobohacuje.

Realizáciou opatrení v oblasti bezpečnostnej politiky budeme lepšie pripravení nielen na známe bezpečnostné hrozby, ale aj na stále ťažšie predvídateľný vývoj v budúcnosti. Dosiahneme schopnosť rýchlo reagovať vlastnými silami na ohrozenie hraníc, náhlu nestabilitu v okolí a z toho vyplývajúce možné utečenecké vlny, teroristické hrozby a pokusy o destabilizáciu spoločnosti. Budeme si plniť spojenecké záväzky a budeme sa môcť spoľahnúť na jasné garancie pre našu bezpečnosť a obranu od spojencov. Získame lepšiu schopnosť pomôcť v prípade živelných pohrôm, priemyselných katastrof, ale aj lepšiu pripravenosť obyvateľstva na mimoriadne situácie a civilnú obranu.

Výrazne narástla naša závislosť na informačných a komunikačných technológiách, čo nás robí zraniteľnejšími v kybernetickom priestore. Kybernetický útok môže spôsobiť rozsiahle škody porovnateľné s použitím konvenčných zbraní. Ochrana kybernetického priestoru má aj priamy vplyv na ochranu osobných údajov a bezpečnosť ľudí.

Ľudia veľmi citlivo vnímajú korupciu a zneužívanie verejných funkcií na osobný prospech. Medializované prípady ukazujú, že základné bezpečnostné zložky štátu sú predmetom silného záujmu a tlaku rôznych mocenských a záujmových skupín. Realizované opatrenia budú systémovo zmenšovať priestor na takéto zlyhania.

Vytvorením podmienok pre iniciatívnych občanov a občianky a nových foriem dobrovoľnej vojenskej prípravy pod dohľadom štátu sa zníži riziko zneužitia ozbrojených skupín politikou a extrémistickými hnutiami na ohrozenie ústavného zriadenia.

 1. BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Naším cieľom je bezpečné a stabilné Slovensko, ktoré je schopné reagovať a spolu so spojencami čeliť možným hrozbám a prípadnej agresii. Chceme byť spoľahlivým a pevným spojencom v euroatlantickom hodnotovom, hospodárskom a vojensko-politickom priestore a účinne prispievať k vlastnej aj spoločnej obrane a bezpečnosti.

1.1. Strategické dokumenty štátu
 • Zabezpečíme dopracovanie, prerokovanie a schválenie základných strategických dokumentov v Národnej rade SR s čo najväčšou zhodou naprieč politickým spektrom.

 • Prijmeme legislatívu na zabezpečenie pravidelnej revízie základných strategických dokumentov štátu.

1.2. Jednotný systém obrany
 • V spolupráci s rezortmi školstva, vnútra a zdravotníctva pripravíme koncepciu prípravy obyvateľstva a orgánov verejnej moci, vrátane programov aktualizovanej brannej výchovy na školách.

 • Pripravíme návrh legislatívnych úprav, technické a organizačné podmienky v jednotlivých rezortoch, určiť nositeľov úloh a garantov prípravy.

1.3. Komplexný systém reakcie štátu na krízy
 • Zabezpečíme reálne prepojenie bezpečnostných zložiek štátu. Budeme plánovať a realizovať pravidelné precvičovanie spoločného pôsobenia kľúčových rezortov v rámci viacúrovňového národného krízového cvičenia, ktoré môže byť prepojené s medzinárodnými cvičeniami.

 • Legislatívne upravíme pôsobnosť a uvedieme do rutinnej prevádzky moderné národné situačné centrum.

1.4. Dlhodobý plán rozvoja obrany 
 • Zreálnime a aktualizujeme dostupné zdroje, nastavíme a vyvážime priority medzi modernizáciou techniky, personálom, výcvikom a rozvojom infraštruktúry.

 • Budeme klásť dôraz na transparentnosť, zreformujeme systém riadenia projektov s rešpektovaním princípu hodnoty za peniaze, na každú ucelenú spôsobilosť pripravíme realizačný program zahŕňajúci základné oblasti.

 • Vytvoríme záväzný plán hlavných projektov vyzbrojovania a rozvoja obrany v podobe Štátneho programu vyzbrojovania so záväznými programami a garantovanými zdrojmi (schválený Národnou radou SR a realizovaný vládou SR). Prehodnotíme súčasné nákupy a preveríme, či sú zákonné, účinné a hospodárne.

 • Využívanie simulačných technológií umožní podstatne zvýšiť kvalitu výcviku a súčasne vykonávať distribuovaný prepojený výcvik so spojencami a partnermi v rámci národného systému reakcie na krízy bez toho, že by bolo nutné robiť rozsiahle a mimoriadne nákladné presuny.

 • Program rozvoja výcvikovej infraštruktúry a plán rozvoja simulačných technológií bude pevnou súčasťou dlhodobého plánu rozvoja rezortu a reálne ho premietneme do požiadaviek na obstarávanie novej výzbroje a techniky.

 • Dáme prioritu na kritické veci, na ochranu ľudí vrátane monitorovania ovzdušia, pomoc pri katastrofách a plnenie spojeneckých záväzkov.

 • Pre dlhodobú udržateľnosť a stabilitu budeme pri výbere a realizácii projektov hľadať čo najširšiu spoločenskú zhodu a maximálne využívať synergiu pri spoločnom obstarávaní so spojencami a EÚ.

 1. AKCIESCHOPNÉ OZBROJENÉ SILY

Slovensko potrebuje plne profesionalizované, moderne vybavené, dobre vycvičené a interoperabilné ozbrojené sily. Schopné plniť úlohy a podieľať sa na kolektívnej obrane.

Modernizácia musí zabezpečiť postupný nárast ucelených vojenských spôsobilostí na plnenie určených úloh. Kritériom úspešnosti musí byť dobudovanie určených jednotiek ako nositeľov vojenských spôsobilostí, nie počet a rozsah realizovaných projektov alebo použitých zdrojov.

Ozbrojené sily musia ponúkať atraktívnu službu. Chceme postupne dosiahnuť predpísané tabuľkové počty a základný vojenský potenciál v stave bezpečnosti a schopnosť jeho navýšenia cestou mobilizácie.

2.1. Základný model Ozbrojených síl SR
 • Definujeme potrebu a základné operačné požiadavky na kľúčové bojové a podporné spôsobilosti, ktoré zabezpečia súbežné plnenie troch základných úloh – vedenie operácií, vykonanie mobilizácie a poskytovanie podpory hostiteľskej krajiny posilám od spojencov.

 • Súčasťou základného modelu bude moderná výcviková infraštruktúra, ktorá s podporou simulačných technológií môže zefektívniť a zintenzívniť výcvik jednotlivcov a vojenských formácií na všetkých úrovniach velenia.

 • Naše ozbrojené sily nemôžu robiť všetko, chceme menšie, ale fungujúce ozbrojené sily s reálnymi úlohami a identifikovanými rizikami, interoperabilné so spojencami.

 • Základný model schválime vo vláde a predložíme ho na schválenie parlamentom.

2.2. Profesionálne aj dobrovoľne
 • Vypracujeme nový systém aktívnych záloh ako okamžite dostupný nástroj na zvýšenie kapacít Ozbrojených síl SR v prípade potreby už v stave bezpečnosti – budeme vytvárať organické jednotky aktívnych záloh.

 • Zachováme systém tvorby záloh na dobrovoľnej báze, eliminujeme nelegálne polovojenské skupiny a navrhneme nové formy dobrovoľnej vojenskej prípravy.

 • Vypracujeme odbornú štúdiu a posúdime možnosti na vytvorenie špecializovanej organizácie na rozvoj dobrovoľnej vojenskej prípravy a branných aktivít s podporou štátu a navrhneme mechanizmus jej financovania alebo dotácií.

2.3. Rozvoj vojenského zdravotníctva
 • Vojenské zdravotníctvo musí udržiavať unikátny potenciál na operačné použitie ozbrojených síl a intervenciu štátu v prípade rozsiahlych mimoriadnych udalostí s veľkými stratami na zdraví a životoch, alebo pri masívnom ohrození verejného zdravia (napríklad v prípadoch prepuknutia nebezpečných pandémií alebo vzniku rozsiahlych prírodných či priemyselných katastrof).

 • Je nutné definitívne stanoviť štruktúru vojenského zdravotníctva s jednotným velením a jasne určenými úlohami.

 • Pri jeho financovaní je potrebné nájsť vhodnú kombináciu systému zdravotného poistenia a krízového intervenčného systému financovaného z rozpočtových zdrojov, ktorý bude garantovať udržiavanie kvalifikácie a odborný rast personálu vojenského zdravotníctva.

2.4. Zatraktívnime profesionálnu vojenskú službu
 • Aktualizujeme alebo pripravíme nový zákon o štátnej službe vojakov a vojačiek. Musíme reagovať na to, že vojenské povolanie z ekonomických dôvodov ako aj z dôvodu spoločenských zmien a spôsobu života stratilo do značnej miery svoju atraktívnosť a prestíž.

 • Najcennejšou zložkou ozbrojených síl je kvalitný, kvalifikovaný, oddaný a dobre vycvičený personál.

 • Pre správne fungovanie ozbrojených síl potrebujeme optimálnu kombináciu stabilizácie kvalitných vojakov a vojačiek a cyklickej obmeny najmä na najnižších funkciách.

 • Je potrebné pokračovať v zmene nastavenia systému manažmentu vojenského personálu vrátane systému odmeňovania s dôrazom na najnižšie hodnosti a možnosť krátkodobých kontraktov.

 • Vojenské povolanie je vysoko rizikové, značne obmedzujúce a vyžaduje si systém kompenzácií a sociálnych benefitov vrátane výsluhového zabezpečenia.

2.5. Lepšie vojenské školstvo
 • Vzťah k vlasti sa formuje už v mladom veku počas štúdia na strednej škole, štátom garantované stredné školstvo vytvára podmienky pre budúcu regrutáciu odborne zdatných ľudských zdrojov aj pre potreby ozbrojených síl.

 • Zriadime špecializované vojensko-technické odbory na existujúcich stredných školách, môže to zvýšiť regrutačný zdroj kvalitného personálu.

 • Posúdime možnosti pripraviť koncepciu a začať realizáciu vojensko-odbornej prípravy na vybraných stredných školách, alebo zriadiť rezortnú strednú školu.

 • Štát by mohol takéto študijné programy podporiť príťažlivými aktivitami s vojenskou problematikou alebo systémom štipendií.

 • Iniciujeme rokovania s partnermi o vytvorení regionálnej stredoeurópskej univerzity obrany.

 1. ODOLNÝ ŠTÁT S OBRANNÝM POTENCIÁLOM

Základom našej obrany zostane kolektívna obrana v rámci členstva v NATO. Sme však presvedčení, že musíme posilňovať aj obrannú spoluprácu členských krajín EÚ, najmä jej schopnosť reagovať na krízy v bezprostrednom susedstve.

Sme presvedčení, že je nevyhnutné posilňovať obrannú infraštruktúru, aby sme boli schopní reálne sa zapojiť do systému kolektívnej obrany. To si vyžiada aj podporu domáceho obranného priemyslu a zvyšovanie odolnosti štátu proti novým hybridným hrozbám.

3.1. Prehlbovanie integrácie EÚ a NATO
 • Podporujeme tesnejšiu obrannú spoluprácu v rámci EÚ a postupné budovanie spoločného európskeho piliera obrany v rámci NATO.

 • Podporujeme získanie schopnosti EÚ vojenskými prostriedkami reagovať na krízy nevojnového charakteru v bezprostrednom susedstve.

 • Podporujeme kontinuitu v plnení záväzkov voči spojencom vrátane výdavkov na obranu a ich štruktúru, pričom všetky navrhované opatrenia budú realizované len v rámci týchto zdrojov zmenou vnútorných priorít.

3.2. Podpora a obranná infraštruktúra
 • Aktualizujeme koncepciu podpory hostiteľskej krajiny a budovania a udržiavania obrannej infraštruktúry štátu, schválime ju vo vláde SR a zrealizujeme potrebné legislatívne, technické a finančno-ekonomické opatrenia.

 • Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov.

 3.3. Podpora obranného priemyslu
 • Vypracujeme a implementujeme národnú stratégiu využívania Európskych obranných fondov a podpory domáceho obranného priemyslu vrátane podpory perspektívnych hi-tech technológií.

 • Vytvoríme systémové podmienky na podporu domáceho obranného priemyslu kompatibilného s NATO a jeho integráciu do medzinárodnej, vzájomne výhodnej spolupráce.

 • Modernizácia ozbrojených síl musí byť využitá aj na transfer technológií a zaistenie bezpečnosti dodávok tovarov a služieb z miestnych zdrojov.

3.4. Kybernetická bezpečnosť
 • Vypracujeme koncepciu, aktualizujeme legislatívu a zabezpečíme realizáciu opatrení na posilnenie ochrany kybernetického priestoru.

 • Personálne a materiálne vybavíme hlavného gestora kybernetickej bezpečnosti (NBÚ) a zaistíme účinnú koordináciu s orgánmi EÚ a NATO.

3.5. Hybridné hrozby a dezinformácie
 • Naši geopolitickí súperi častejšie používajú nové nástroje na presadzovanie svojich cieľov, na ktoré nie sme dostatočne pripravení. V slovenskom kontexte sú najvážnejšou formou hybridných hrozieb dezinformácie, ale patria sem aj kybernetické útoky, strategická korupcia, energetická politika či podpora extrémistických skupín. Túto oblasť považujeme za dôležitú a nadrezortnú. Opatreniam, ktoré navrhujeme, sme venovali samostatnú kapitolu (pozrite kapitolu HYBRIDNÉ HROZBY A DEZINFORMÁCIE).

 1. AGILNÉ A MODERNÉ SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

V čase hybridných hrozieb musia spravodajské služby patriť ku kľúčovým aktérom v prvej línii obrany Slovenskej republiky. Musia však byť zásadne reformované, aby neboli nástrojom v rukách politikov a političiek a záujmových skupín. A musia slúžiť verejnému záujmu bez ohľadu na aktuálnu politickú moc. Súčasťou zmeny musí byť dôkladná demokratická kontrola parlamentu, súdov a v primeranej miere aj verejnosti.

4.1. Očistenie a zefektívnenie NBÚ 
 • Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a systém bezpečnostných previerok zlyháva, najmä v prípade politicky exponovaných osôb a nominantov vládnucich strán. V dôsledku toho sú na funkciách vyžadujúcich bezpečnostnú spoľahlivosť jednotlivci s kontaktmi na toxické osoby. NBÚ musí prejsť dôslednou previerkou všetkých riadiacich funkcionárov a funkcionárok a vytvoriť účinné mechanizmy vnútornej kontroly.

 • Navrhujeme posilniť kompetencie a kapacity NBU v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

4.2. Očistenie a zefektívnenie spravodajských služieb
 • Zvýšime transparentnosť a zodpovednosť vedenia spravodajských služieb prostredníctvom neverejného, ale aj verejného vypočutia v parlamente s dôrazom na nomináciu kandidátov a kandidátok, ktorí majú primerané skúsenosti na prácu v kľúčových bezpečnostných pozíciách.

 • Definujeme misiu spravodajských služieb. Oddelíme aktivity kriminálneho spravodajstva a prenecháme ich policajnému zboru. Zameriame činnosť Vojenského spravodajstva na vojenské spravodajské úlohy a spravodajskú ochranu Ozbrojených síl SR.

 • Zvýšime aktivitu spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií či domácich polovojenských jednotiek a začneme proaktívnu, verejnú strategickú komunikáciu v týchto oblastiach.

 • Budeme koordinovať spravodajskú spoluprácu prostredníctvom posilnenej Bezpečnostnej rady SR, pod ktorú presunieme Národné bezpečnostné a analytické centrum a vznikajúce Situačné centrum. Zvýšime dôraz na užitočnosť pri tvorbe analytických výstupov služieb pre koncových užívateľov jej produktov.

 • Prijmeme nový zákon o SIS a vojenskom spravodajstve, ktorý bude reflektovať moderné trendy riadenia a využívania špecifických oprávnení spravodajských služieb a ich kontroly.

4.3. Posilníme parlamentnú kontrolu
 • Vytvoríme spoločný kontrolný výbor Národnej rady SR pre všetky spravodajské služby. Výbor vybavíme dostatočným zázemím a personálom, ktorý bude podporovať jeho činnosť vrátane aktívnej kontrolnej činnosti spravodajských služieb (pozrite aj časť VEREJNÁ SPRÁVA).

 • Vytvoríme efektívny mechanizmus na preverovanie sťažnosti občanov a občianok na prekročenie právomocí spravodajských služieb. Sfunkčníme komisie podľa zákona na ochranu pred nelegálnym využívaním informačno-technických prostriedkov.

 • Vytvoríme efektívny mechanizmus podľa medzinárodných štandardov pre whistle-blowerov a whistle-blowerky z prostredia spravodajských služieb.

 • Budeme zverejňovať prierezové štatistiky v oblasti využívania špecifických oprávnení spravodajských služieb.

4.4. Posilníme vonkajšiu kontrolu
 • Vytvoríme špecifický súdny senát, ktorý bude mať dostatočné logistické a personálne zázemie na posúdenie žiadostí spravodajských služieb na nasadenie informačno-technických prostriedkov.

 • Vytvoríme odbor Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý bude mať oprávnenie efektívne kontrolovať vynakladanie finančných prostriedkov spravodajských služieb.

 • Zavedieme mechanizmus súdneho preskúmania oprávnenia a primeranosti utajovania informácií.

 • Zavedieme lehotu na utajovanie skutočností a automatickú exspiráciu režimu utajenia.

 • Odmietneme využívanie akýchkoľvek technológií umožňujúcich plošné a hromadné zbieranie informácií o ľuďoch.

 • Presadíme vytvorenie nezávislej Generálnej inšpekcie bezpečnostných zložiek (viac v kapitole VNÚTORNÁ BEZPEČNOSŤ).

Gestori kapitoly

Pavel Macko

Martin Dubéci

Kapitoly

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.